دانلود پایان نامه ارشد عمران جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

اثر وزن و شکل و ساختمان مولکولی جسم جذب شونده

تاثیر این عوامل را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

الف) افزایش طول زنجیره‌ها در ترکیبات آلی سبب کاهش حلالیت و زیاد شدن میزان جذب می‌شود.

ب) مواد با شاخه‌های جانبی معمولاً بیشتر از مواد با شاخه‌های مستقیم جذب می‌شوند.

ج) محلولهای شدیداً یونی از قابلیت جذب کمتری نسبت به محلولهای یونی ضعیف برخوردارند.

د) اندازه مولکولی در جذب مواد آلی مهم می‌باشد. مولکولهای بزرگ قابلیت جذب بیشتری از مولکولهای کوچکتر با طبیعت شیمیایی یکسان دارند و سرعت جذب را افزایش می‌دهند. البته این در حالی است که اندازه مولکولها به حدی نباشد که حفره‌های موجود در جاذب را مسدود نماید.

و) گروههای استخلافی روی ماده جذب شونده نیز بر جذب اثر می‌گذارند که اثرات آنها در جدول(2-1) آمده است.

جدول(2-1)اثر گروههای استخلافی بر روی ماده جذب شونده

آمینوکاهش در جذب و یا عدم جذب برخی گروههای آمینو اسیدی
کربونیلاثرات متنوعی
باند دوگانهاثرات متنوعی
هالوژناثرات متغیر
سولفونیککاهش جذب
نیترواغلب افزایش جذب

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول