دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

با توجه به تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه شهید باهنر کرمان مقصودی و همکاران  به برسی تیرهای بتنی سراسری  پس تنیده با متغیرهای اصلی هم چون میزان میلگرد و مقاومت فشاری بتن بر اساس ضوابط آیین نامه بتن آمریکا پرداخته اند، که بر اساس این آیین نامه اعضای پیش تنیده به سه دسته مختلف تقسیم بندی می شود.

کلاس (uncracked): که برای اعضای در محیط های خورنده که از لحاظ شرایط محیطی نامناسب استفاده شوند.

کلاس (cracked) : در این کلاس ترک خوردگی عضو تیر پیش تنیده در نظر گرفته شده است و برای شرایط محیطی نامناسب استفاده می شود.

کلاس(transfer): حالتی بین دو وضعیت فوق است که اعضای پیش تنیده ساختمان­های تجاری و مسکونی از این نوع می باشد (مقصودی و در تاج نژاد 1390، 5).

در آزمایش تیرهای مورد نظر، بار به صورت فزاینده اعمال شده تا عضو  به حالت مقاومت نهایی خود برسد، در تمامی نمونه های آزمایش شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان از یک رشته 7 تایی فولاد پیش تنیدگی و مقداری متفاوت فولاد معمولی در تیرها استفاده شده است.

در تیر UB1 از دو میلگرد معمولی نوع A3 به صورت سراسری در بالا و پایین قرار داده شده و فولاد پیش تنیده استفاده شده در این آزمایش از فولاد G270 تولید شده  اسپانیا و همچنین از بتن خود متراکم مقاومت بالا  استفاده شد (مقصودی و در تاج نژاد 1390، 5).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری