دانلود پایان نامه ارشد عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4-1-2- روش جداسازی متغیر ها

در این روش فرض می شود که جواب را می توان بر حسب حاصل ضربی از توابع نامعین، که هر یک تابعی فقط از یک متغیر مستقل است، بیان کرد. موفقیت این روش بستگی به توانایی در جداسازی متغیرها دارد به نحوی که بتوان معادله را به شکلی تفکیک کرد که یک طرف آن فقط به یک متغیر مستقل و در طرف دیگر به سایر متغیرهای مستقل وابسته گردد، در این صورت نتیجه گرفته می شود که هر طرف برابر مقدار ثابتی است. با تکرار این روش می توان یکایک توابع نامعین را تعیین نموده و از ترکیب آنها جواب حقیقی مسئله را نتیجه گرفت. در هر مرحله از تعیین توابع نامعین می توان از حل مسائل اشتورم لیوویل استفاده کرد و به کمک آن مقادیر ویژه و توابع ویژه ای را یافت. در این روش عموماً از سری های فوریه، انتگرال های فوریه، سری های بسل و سری های لژاندر استفاده می شود]4و6و7[. سوالی که در استفاده از این روش غالباً مطرح می گردد این است که تحت چه شرایطی معادله به این روش قابل حل است؟ جواب این سوال به درستی معلوم نیست، ولی می توان اثبات کرد که شرط لازم برای موثر بودن این روش در معادلات دیفرانسیل با مشتق جزئی مرتبه دوم خطی، معمولاً صفر بودن ضریب مشتق مختلط  می باشد]4[. علاوه بر آن می باید ناحیه ای که جواب در آن تعیین می گردد، مستطیلی1 بوده و شرایط مرزی نیز در پاسخ صدق کنند. از طرفی می توان دید که در معادلات دیفرانسیل یک تابع بیانگر شکل پاسخ و تابع بعدی مانند ضریبی در آن ضرب می شود]4و5[.

علیرغم محدودیت های روش جداسازی متغیرها ، این روش در حل بسیاری از مسائل مهم دو متغیره و سه متغیره به کار رفته و اطلاعات وسیعی در مورد شکل و طبیعت جواب های آنها به دست می دهد و بطور کلی اگر معادله دارای جوابی باشد، مطمئناً جواب مسئله بدست خواهد آمد. چگونگی حل مسائل توسط این روش در مراجع ]4و5و6و7[ به تفصیل بررسی گردیده است.

1 rectangular

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب