دانلود پایان نامه : شناسایی و جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در قانون اساسی :

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی ای است که در کشور ما به عنوان میثاق ملی ، چارچوب کلی ساختار حکومت و حدود و وظایف و اختیارات قوای سه گانه ی مجریه ، قضاییه و مقنّنه ، و اصول حاکم بر روابط دولت و ملت را مشخص ساخته و بر لزوم حفظ حقوق و آزادی های عمومی در اصول متعددی تصریح نموده است .

در اصل ۹۲ قانون اساسی قرعه به عنوان مهم ترین دلیل برای انتخاب اعضای شورای نگهبان می باشد .

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر می دارد :

«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می شوند».

شرح ۱ : الف – مدت مأموریت اعضاء

شورای نگهبان مقیّد به دوره ی مخصوصی نیست و به محض تشکیل علی الدوام به کار خود ادامه می دهد ، لکن قانون اساسی برای همگی اعضاء (فقها و حقوقدانان) مدت شش سال را تعیین نموده است :

  • به نظر می رسد که تعیین مدت مذکور مصلحتی است که شورا را قادر می سازد تا از وجود اعضای جدید ، با تفکرات جدید که ناشی از تحولات زمان و مستحدثات باشد ، استفاده نماید . در غیر این صورت ، هیچ منعی برای تجدید انتخاب اعضای سابق وجود نخواهد داشت . بدیهی است ، در پایان دوره ی مأموریت اعضاء ، تشریفات قانونی همانند انتخاب اولیه ی اعضاء برای تجدید انتخاب آنان لازم خواهد بود .
  • قانون اساسی دست به ابتکاری زده است که در نتیجه ی آن ، دوره ی مأموریت اعضاء یکجا پایان نمی پذیرد ، بدین معنی که «در نخستین دوره پس از گذشت سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند». بدین ترتیب ، از آغاز نیمه دوم دوره ی مذکور ، اعضای جدید برای مدت شش سال انتخاب می شوند . اینگونه انتخاب غیر همزمان (با فاصله ی سه سال) باعث آن می شود که صاحب نظران جدید ، پس از انتخاب با اعضای قدیم (که حداقل سه سال سابقه ی عضویت دارند) برخورد فکری داشته باشند و بدین وسیله مهارت آنان به اعضای جدید منتقل

Leave a comment