دانلود پایان نامه شناسایی ارتباط بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود دارد.

: بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود ندارد.

: بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود دارد.

 

جدول ۴-۲-۳- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان

متغیرآزمون پرخاشگری زنان
پیرسون اسپیرمن تعداد وجود ارتباط نوع ارتباط
رضایتمندی زناشویی ضریب همبستگی معنی داری ضریب همبستگی معنی داری
۵۴۵/۰- ۰۰۰/۰ ۴۳۸/۰- ۰۰۰/۰ ۳۰۰ دارد معکوس

 

تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق آزمون پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان به ترتیب برابر  ۵۴۵/۰-  و ۴۳۸/۰-  با p- مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ و ۰۰۰/۰ می باشد، که کوچکتر از سطح معنی داری ۰۱/۰= α است، لذا در این سطح فرض یعنی عدم وجود ارتباط رد می شود و در نتیجه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان ارتباط معنی داری وجود دارد. در ضمن منفی بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از ارتباط معکوس بین این دو متغیر است یعنی هر چقدر رضایتمندی زناشویی زنان بالا رود، پرخاشگری آنها کمتر خواهد شد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار  مورد تأیید است .

توجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمره رضایتمندی زناشویی ، پرخاشگری زنان کاهش پیدا می کند که نشان از وجود ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین ارتباط بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و

  • 1

Leave a comment