دانلود پایان نامه رشته عمران مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 مصارف آب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 مدیریت جامع منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-1 مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-2 مدیریت جامع حوضه رودخانه………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-3 استفاده از مدل­سازی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب………………………………………………………………….6

1-4 نرم­افزار  WEAP…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-6 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7 ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2 مدل­سازی سیستم­های منابع آب در سطح حوضه آبریز………………………………………………………………………………12

2-2-1 شبیه سازی سیستم منابع آب……………………………………………………………………………………………………………13

2-2-2 انواع روش­های شبیه سازی………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-3 بهینه سازی منابع