دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  7

1-1- مقدمه.. 8

1-2- بیان مسئله تحقیق…. 9

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…. 10

1-4- نوآوری تحقیق…. 12

1-5- اهداف تحقیق…. 12

1-6- فرضیات تحقیق و محدودیت­ها 13

1-7- روش­شناسی تحقیق…. 14

1-8- ساختار فصول پایان­نامه.. 15

فصل دوم : تعاریف و مروری بر منابع  17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- تعاریف….. 18

2-2-1- محیط ساحلی…. 18

2-2-2- امواج ثقلی سطح… 18

2-2-3- انرژی موج… 18

2-2-4- توان موج… 19

2-2-5- انعکاس موج… 19

2-2-6- اثرات باد.. 19

2-2-7- تنش تشعشعی…. 20

2-2-8- امواج ایستا 20

2-2-9- شکست موج… 20

2-2-10- انکسار موج… 22

2-2-11- تفرق موج… 22

2-2-12- سرعت گروه موج… 22

2-2-13- تسونامی…. 23

2-2-14- جریان‌های ساحلی…. 23

2-2-15- فرآیندهای ناحیه ساحلی…. 23

2-2-16- نیمر‌خ ساحلی و تغییرات آن… 24

2-2-17- نیمرخ تابستانی ونیمرخ زمستانی…. 24

2-2-18- سازه‌های عمود بر ساحل… 24

2-2-19- سازه­های موازی ساحل… 26

2-2-20- احیاء ساحل و تخلیه رسوب…. 26

2-2-21- مبانی نظری…. 27

2-3- مروری بر ادبیات موضوع… 27

فصل سوم: روش تحقیق 34

3-1- مقدمه.. 35

3-2- معرفی نرم­افزار. 35

3-2-1- مدول­های نرم­افزار مایک 21.. 36

-2-2-3 قابلیت­های نرم­افزار مایک 21.. 37

3-3- مراحل اجرای مدل و معادلات بکار رفته در مدول­ها 39

1-3-3- مدل­سازی انتشار امواج- مدول SW…. 40

3-3-1-1- معادلات پایه در مدل sw…………………………………………………………………………………………….43

3-3-1-2- معادلات پایستگی كنش موج………………………………………………………………………………………….43

3-3-1-3- توابع مربوطه به چشمه……………………………………………………………………………………………………44

3-3-1-4- ورودی باد………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-3-1-5- تشكیل سپیدک رأس موج………………………………………………………………………………………………45

3-3-1-6- اصطكاك بستر………………………………………………………………………………………………………………..46

3-3-1-7- شكست موج……………………………………………………………………………………………………………………49

3-3-1-8- شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………………………50

3-3-2- مدول