دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

  فصل اول- مقدمه 1
1-1 پیش­گفتار 1  
1-2 مبانی جوشکاری 3  
1-2-1 تعریف جوش 3  
1-2-2 انواع اتصالات جوشی 3  
1-2-3 انواع جوش 4  
1-2-4 جوش شیاری 5  
1-3 جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش­دار 6  
1-4 ساماندهی پایان­نامه 7  
   

فصل دوم- تحلیل حرارتی و مكانیكی جوش

8  
2-1 پیش­گفتار 8  
2-2 تحلیل حرارتی 9  
2-2-1 منبع حرارتی 12  
2-2-1-1 بازده منبع حرارتی 12  

2-2-1-2 شار حرارتی ناشی از قوس جوشكاری 13  
2-2-1-3 نرخ تولید گرما 17  
2-2-2 خواص ماده در تحلیل حرارتی 18  
2-2-3 تغییر فاز 18  
2-2-4 شرایط مرزی 21  
2-2-4-1 اتلاف حرارت جابجایی 21  
2-2-4-2 انتقال حرارت تشعشعی 22  
2-2-4-3 شار حرارتی 22  
2-2-5 نتایج تحلیل حرارتی 23  
2-3 تحلیل مكانیكی 24  
2-3-1 روش تحلیل ناخطی در روش اجزای محدود 25  
2-3-1-1 روش نیوتن- رافسون 26  
2-3-2 خواص ماده در تحلیل مكانیكی 28  
2-3-3 نتایج تحلیل مكانیكی 29  
2-4 تنش­های ناشی از جوشکاری        29  
     
  فصل سوم- تنش­های پسماند ناشی از جوشكاری (مبانی نظری و تاریخچه) 33
3-1 پیش­گفتار 33  
3-2 تنش­های پسماند طولی ناشی از جوشکاری 35  

3-3 تنش‌های پسماند عرضی ناشی از جوشكاری 40  
3-4 روش­های تعیین تنش­های پسماند ناشی از جوشکاری 44  
3-5 بررسی تاریخچه تأثیر توالی یك جوش بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشكاری 49  
3-5-1 تاریخچه تحلیل حرارتی 51  
3-5-2 تاریخچه تحلیل مكانیكی 52  
3-5-3 نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی 52  
3-5-4 مقایسه نتایج 54  
3-6 نتایج شبیه­سازی تنش پسماند ناشی از جوشکاری 56  
3-7 تأثیر جهت جوشكاری بر تنش پسماند در جوشكاری چند پاسه (یك شیاره) 59  
3-8 تنش­های پسماند ناشی از جوشكاری برای ورق ضخیم با شیار V شكل دو طرفه 61  
   

فصل چهارم- مدل­سازی فرآیند جوشکاری در ANSYS

70
  4-1 پیش­گفتار 70
  4-2 مشخصات مورد نیاز تحلیل 70
  4-2-1 هندسه قطعه­