دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

بخش‌های پایان نامه

چکیده. یک

نمایه‌ی شکل‌ها. پنج

نمایه‌ی جدول‌ها. نه

فصل یکم: آغاز سخن. 1

1-1- پیش‌گفتار 1

1-2- الگوهای رشد ترک.. 2

1-3- ترک در ماد‌ه‌ی مرکب.. 2

1-4- سامان‌دهی پایان‌نامه. 3

فصل دوم: الگوهای رشد ترک.. 6

2-1- پیش‌گفتار 6

2-2- الگوی کشسان خطی. 6

2-3- الگوی ترک چسبنده 7

2-4- الگوی رفتاری خرابی. 8

فصل سوم: شکست ماده‌ی مرکب.. 9

3-1- پیش‌گفتار 9

3-2- ماده‌ی مرکب.. 10

3-3- رفتار مکانیکی ماده‌ی مرکب.. 10

3-4- وابستگی تنش و کرنش ماده 10

3-5- شکست در ماده‌ی مرکب.. 16

3-6- شکل‌گیری ترک میان لایه‌ای. 18

3-6-1- جدایی لایه‌های ماده‌ی مرکب.. 20

3-6-2- تنش‌های لبه‌ی آزاد 20

3-6-3- ضربه. 21

3-7- رشد ترک‌های میان لایه‌ای. 21

فصل چهارم: رشد ترک در ماده‌ی مرکب.. 23

4-1- پیش‌گفتار 23

4-2- معیار رشد ترک در ماده‌ی مرکب.. 23

4-3- یافتن مقدار رهایی کارمایه‌ی کرنشی. 24

4-3-1- نگره‌ی تیر 25

4-3-2- روش مساحت.. 27

4-3-3- راه‌کار گسترش مجازی ترک.. 28

4-3-4- فن تابع اولیه‌ی مستقل از مسیر .. 29

4-3-5- روش بسته شدن مجازی ترک.. 32

فصل پنجم: جزء تماس چسبنده 35

5-1- پیش‌گفتار 35

5-2-  جزء چسبنده 35

5-3- ارتباط‎سازی الگو‎ی ترک چسبنده 38

5-3-1- ارتباط‎سازی الگو‎ی چسبنده‌ی دو خطی. 40

5-4- ارتباط‌سازی تابع چسبنده 42

5-4-1- بررسی نمودار تنش- بازشدگی. 42

5-4-2- ارتباط‌سازی تابع کشسان. 44

5-4-3- تابع کشسان خطی. 45

5-4-4- تابع کشسان سهمی درجه دو 46

5-4-5- تابع کشسان توانی. 46

5-4-6- تابع کشسان لگاریتمی. 47

5-4-7- مقایسه‌ی تابع‌های کشسان پیشنهادی. 47

5-5- روش جزء‌های محدود ناحیه‌ی چسبنده 49

فصل ششم: آزمایش‌های شکست میان لایه‌ای. 51

6-1- پیش‌گفتار 51

6-2-  شیوه‌ی بسته شدن مجازی ترک.. 51

6-3- شبیه‌سازی به روش جزء چسبنده 52

6-4- نمونه‌های عددی. 53

6-4-1- تیر طره‌ی دوتایی. 54

6-4-2- نمونه‌ی خمشی یک بخشی. 62

6-4-3- نمونه‌ی تیر خمشی ترک‌دار 66

فصل هفتم: پایان سخن. 76

1-1- پیش گفتار 76

7-2- گزیده‌ی پایان‌نامه. 76

7-2- نتیجه‌گیری. 77

7-3- پژوهش‌های آیندگان. 77

دستمایه‌ها 78

واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی. 84

نام‌نامه  86

نمایه‌ی شکل‌ها

شکل (3-4)                          وابستگی مختصه‌ی اصلی ماده و مختصه‌ی هندسی و