دانلود پایان نامه رشته عمران تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

3…………………………………… 1-1- کلیات

5………………………….. 1-2- اهداف پایان‌نامه

6……………………. 1-3- معرفی فصل‌های پایان‌نامه

فصل دوم: تثبیت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازی و اثر سولفات بر خاک رس تثبیت شده با آهک

9…………………………………… 2-1- مقدمه

11……………………………… 2-2- کانی‌های رس

11……………… 2-2-1- ترکیب و ساختمان کانی‌های رس

13…………………………….. 2-2-2- کائولینیت

14………………………………… 2-2-3- ایلیت

15………………………… 2-2-4- مونت موریلونیت

16……………………… 2-3- ویژگی‌های کانی‌های رس

16……………….. (CEC2-3-1- ظرفیت تبادل کاتیونی (

16………………………………. 2-4- تثبیت خاک

17…………………………….. 2-5- اهداف تثبیت

18………………………… 2-6- تثبیت خاک با آهک

23…………… 2-6-1- خاک‌های مناسب جهت تثبیت با آهک

24 2-6-2- ویژگی‌های خاک تثبیت شده با آهک در مقایسه با خاک تثبیت نشده

24…………………… 2-6-3- تعیین درصد آهک مناسب

26……………………………. 2-6-3-1- روش اشتو

26…………………. CBR2-6-3-2- استفاده از آزمایش

  1. 27. 2-6-3-3- استفاده از آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

28……………. 2-6-3-4- استفاده از روش نشانه خمیری

28………………………………. pH2-6-3-5- روش

29………….. 2-6-4- واکنش‌های شیمیایی بین خاک و آهک

29………………………….. 2-6-4-1- تبادل یونی

30…………………….. 2-6-4-2- واکنش‌های پوزولانی

31……………………… 2-6-4-3- واکنش‌ کربناسیون

32………………… 2-6-5- تأثیر آهک بر مشخصات خاک

33……….. (CEC)2-6-5-1- تأثیر آهک بر هدایت الکتریکی

34…………….. خاک pH2-6-5-2- تأثیر میزان آهک بر

35………. 2-6-5-3- تأثیر میزان آهک بر نفوذپذیری خاک

36……………… 2-6-5-4- تأثیر آهک بر حدود اتربرگ

36……………. 2-6-5-5- تأثیر آهک بر وزن مخصوص خشک

37…………… 2-6-5-6- تأثیر آهک بر روی مقاومت خاک

38……………. 2-7- مرور کلی بر پژوهش‌های انجام شده

43………… 2-8- تأثیر سولفات بر واکنش‌های خاک و آهک

43………………………………… 2-8-1- مقدمه

53…………….. 2-8-2- تأثیر سولفات بر حدود اتربرگ

55…………… 2-8-3- تأثیر سولفات بر خصوصیات تراکم

57…… 2-8-4-