دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

فهرست

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1 پیشگفتار ………………………………………………………………………………………… 1

2-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….3

3-1پیشینه‏ی تحقیق………………………………………………………………………………………3

4-1 خلاصه كار انجام شده ………………………………………………………………………….6

فصل دوم: آشنایی کلی با انواع سکو ها

        1-2  سكو ی ستونی (اسپار)………………………… ………………9

2-2 سكوهای ستونی خرپایی(تراس اسپار)……………………………………………………10

3-2  نیمه مغروق ها:………………………………………………………………………………………12

4-2 سکوی نیمه شناور خرپایی

(Truss Pontoon Semi-submersibl ) ……………………………………………………..17

فصل  سوم: نیروهای محیطی و تئوری امواج

1-3 نیروهای وارد بر سکو………………………………………………………………………………20

1-1-3 نیروی ناشی ازموج………………………………………………………………………..23

1-1-1-3 معادله موریسون …………………………………………………………………29

2-1-1-3 تئوری تفرق(diffraction theory) ………………………………37

2-3 مقدمه ای بر امواج………………………………………………………………………………………….41

3-3 تئوری امواج…………………………………………………………………………………………………..42    

    1-3-3 امواج منظم………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 امواج نامنظم………………………………………………………………………………………………49

4-3 توصیف آماری امواج………………………………………………………………………..53

5-3 طیف دامنه و انرژی امواج………………………………………………………………53

1-5-3 طیف پیرسون موسکویچ…………………………………………………..58

2-5-3 طیف جانسوپ………………………………………………………………….59

3-5-3 طیف برت اشنایدر…………………………………………………………..61

4-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62

5-5-3 طیف نیومن……………………………………………………………………..62

 

فصل چهارم : سیستم های خطی یک در جه آزادی

1-4 ارتعاش آزاد