دانلود پایان نامه در مورد مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • نرم افزار(P3) Primavera Project Planner

نرم افزارPlanner(p3)Project Primavera کامل ترین وقدرتمندترین ابزارمدیریت پروژه درمدیریت زمان درجهان شناخته شده است.p3 قادراست تاپروژه های بسیاربزرگ وپیچیده رابدون هیچگونه محدودیتی درتعریف واختصاص منابع،به شکل کاملا منعطف وساده برنامه ریزی وکنترل نماید.

همیشه سوالات متعددی برای مدیران پروژه مطرح می شودکه بارزترین آنها:«این کارکی تمام می شود؟»،«چه کسانی کاررا انجام می دهند؟»،«چه اتفاقی می خواهدافتاداگر….(What-if) » وازاین قبیل می باشد.

P3 پاسخ این سوالات رابه سرعت وبه شکل صحیح ارائه خواهدنمود.کاربردp3 به راحتی می تواند اطلاعات پروژه وفعالیتهای آن رادراین بانک اطلاعاتی جمع آوری نموده وطرق مختلفی آنهارادسته بندی کرده وبه نمایش درآورد.

همچنین بسادگی می تواندروی جزئیات فعالیتهای پروژه متمرکزشده ونتایج کارخودرا درقالب گزارش ونموداردرقالب گرافیکی دلخواه نمایش دهد.به کمک ابزارهای انعطاف پذیرp3ازقبیل 24کد فعالیت، 16کد بخشهای اطلاعاتی دلخواه 10کد پروژه 19 مرحله مرتب سازی داده ها و28مرحله فیلتربه همراه 31 تقویم برای برنامه ریزی فعالیتهامی توان اطلاعات پروژه رادرقالبهای گوناگون دسته بندی وتجزیه وتحلیل کرد:این نرم افزاربرای میدان پروژه توسط طراحانی که خودمدیر پروژه بوده اند،تهیه شده است ودقیقا به همین دلیل است که غالب نیازمندی های مدیران پروژه رادربرنامه ریزی وکنترل طرحهاراپاسخ گو است.به کمک p3می توان شبکه فعالیتهارا سریعادرقالب گرافیکی تهیه کردوهمچنین امکان انتخاب نوع فعالی رابه سهولت امکان پذیرمی نماید.

P3سازماندهی اطلاعات پروژه راآسان نموده است ومی تواند شرایط موردنظرشما رابه فعالیتها تحویل کند.تحت شبکه بودن p3این قابلیت رابه آن بخشیده است تاکاربران متعددبتوانند درنقاط مختلف وبه شکل همزمان یادرزمانهای دلخواه به بانک اطلاعاتی یگانه p3متصل وپروژه های خاص رابرنامه ریزی وکنترل نمایند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و

  • 1