دانلود پایان نامه در مورد:داده های دینامیکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-12-1- پردازش در حوزه زمان

در حوزه زمان یك مطالعه كامل توسط گیبرسون[51] صورت گرفته و او در این مطالعه مهمترین كارهایی كه تا آن زمان توسط پیشگامان مهندسى سازه بین سال­هاى 1925 تا 1967 انجام شده بود را بررسی كرده و از بین آن­ها به افرادی چون: بایوت، فری من، كاناى، هادسان، هاوزنر، كافى، پنزین، ایوان، جنینگ، نیومارك، كلاف، روزنبلوس، آممورا، شیباتا و ویلسون اشاره كرده است. دهه 1960 شروع مطالعات ارتعاشات اجبارى در مهندسى سازه مى­باشد. كارویوا[52] یک لرزاننده را در بام ساختمان كتابخانه میلیكان قرار داد و مشخصات دینامیكى سازه را استخراج كرد، كار او با اهمیت­ترین تحقیق در زمینه استخراج مشخصات سازه و تشخیص آسیب با استفاده از اطلاعات ارتعاشى سازه در دهه 60 مى­باشد.

از جمله كارهایى كه در زمینه تعیین مشخصات سازه­ها در حوزه زمان صورت گرفت مى­توان به مطالعات صورت گرفته توسط دیستفانو و همكاران[53] اشاره كرد كه یك روش شناسایى سازه­ها و تشخیص آسیب با استفاده از فیلتر كردن و حل عددى توسط روش گوس نیوتن مى­باشد. در سال 1978 بک[54] روش مینیمم كردن مودى خود را ارائه كرد كه یك روش جدید براى شناسایی سازه­ها و تشخیص آسیب بود. در سال 1985 بك [55] یك مقایسه بین روش­های تابع انتقال و روش مینیمم کردن مودى براى شناسایى سیستم­ها و تشخیص آسیب انجام داد و به این نتیجه رسید كه براى مدل­هاى خطى روش مینیمم كردن مودى روشى بهتر جهت شناسایى سیستم و تشخیص آسیب مى­باشد.

در سال 1987 لوح و سوار[56] دو روش براى شناسایى سیستم­ها ارائه دادند كه عبارت بودند از: آنالیز رگرسیون متوالى و الگوریتم فیلتر كردن كالمان. آنها نتیجه­گیرى كردند كه روش فیلتر كالمان توانمندتر از روش­هاى دیگر بوده و مناسب براى كاربردهاى غیرخطى و مسائل تشخیص آسیب مى­باشد. یانگ[57] در سال 1996، جول و چوپرا در سال [58]1997، دلالرا و همكاران[59]، سوهن و فرار [60] در سال 2000، بودكس و گولینوال[61] در حوزه زمان اقداماتی را انجام دادند. جیمز برانجان[62] نیز جهت پایش سلامت سازه و تشخیص آسیب سازه، مدل­هاى ARMA را بر پاسخ دینامیكى سازه برازش