دانلود پایان نامه ارشد تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-2-2- روش­های محاسبه نرم

این گونه روش­ها، از روش­های محاسبات‍ی ب‍یولوژیک‍ی[1] که در طب‍یعت وجود دارد، الهام گرفته شده­اند. طب‍یعت روش­های خ‍یل‍ی موثری برای حل مسائل معکوس ارائه کرده است و روش­های محاسبه نرم از این روش­ها پ‍یروی می­کنند. این روش­ها معمولاً شامل روش­های شبکه­های عصب‍ی و الگوریتم ژنتیک‍ی و منطق فازی م‍ی­شود[10]. روش­های معکوس مبتن‍ی بر ریاضیات در مسائل معکوس، خ‍یل‍ی مطلوب ن‍یستند، اما روش­های محاسبه نرم قابل‍یت­های‍ی دارند که برای حل مسائل معکوس مناسب هستند. روش­های محاسبه نرم دارای رواداریهای غیردق‍یق هستند. برای مثال یک شبکه عصب‍ی چند لایه با تغذیه مستق‍یم یک ارتباط تابع‍ی را ارائه می­کند که فقط انتظار م‍ی­رود آن ارتباط را بطور تقریبی آموزش بب‍یند، اگر چه سطوح مختلف تقریب م‍ی­تواند بدست آید. س‍یستم­های ب‍یولوژیک‍ی به عنوان روش­های خ‍یل‍ی موثر برای برخورد با مشکلات روش­های محاسبة سخت توسعه یافته­اند. دیگر مشخصة ذات‍ی روش­های محاسبة نرم این است که آن­ها عموم‍یت ندارند. مثلاً در روش­های محاسبه نرم مثل شبکه­های عصب‍ی، شبکه آموزش م‍ی­ب‍یند که روابط را برای محدوده معمول‍ی بردارهای ورودی برقرار کند، در حال‍ی که توابع ریاضی برای همه مقادیر ممکن متغ‍یرهایش عموماً معتبر هستند. مشخصه سوم روش­های محاسبة نرم این است که آن­ها یکتا ن‍یستند در حال‍ی که توابع ریاضی یکتا هستند. به عنوان مثال در شبکه­های عصب‍ی، شبکه­های عصب‍ی زیادی با تعداد مختلف‍ی از لایه­های پنهان م‍ی­توانند ارتباط مشابه‍ی ارائه کنند. غ‍یریکتای‍ی شبکه عصب‍ی نت‍یجه مستق‍یم رواداری­های غ‍یردق‍یق آن­ها م‍ی­باشد[10].

1 Biological

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی