دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتشار امواج در محیط مخزن

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

3-8-بررسی شرط مرزی انتشار

بعضی کارهای تحلیلی انجام شده، در زمینه ی شرط مرزی انتشار می باشد که هدف در نظر گرفتن یک مرز جاذب برای محدود کردن دامنه ی مخزن است. در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

سامرفیلد، نخستین وساده ترین شرط مرزی است که توسط زینکیویچ-نیوتن مورد استفاده قرار گرفت]3[. طبق مطالعات انجام شده، سامر فیلد یک شرط مرزی کاملا غیر انعکاسی نیست. به طوری که در محدوده بین فرکانسهای اول و دوم طبیعی مخزن ، نتایج مناسبی نمی دهد. این در حالی است که در فرکانس های بالای تحریک هم نتایج با وجود مقداری خطا پذیرفته میشوند. در مقابل، سادگی این شرط مرزی قرار دارد که به سادگی میتوان وارد معادلات و برنامه المان محدود شود. همچنین این شرط مرزی مستقل از فرکانس بوده و می تواند مستقیما در تحلیل های دامنه زمان بکار گرفته شود. هومار و رافائل[28]، یک شرط مرزی که فرم اصلاح شده ای از مرز سامرفیلد است، ارائه نمودند. هر چند که این یک مرز فرکانسی بوده و برای محدوده های فرکانسی کوچک تر از فرکانس دوم طبیعی مخزن بیشترین دقت جواب را دارد. همچنین مطالعات متعددی توسط شاران انجام شده است که در آنها، شرط مرزی پیشنهادی از معادله حل تحلیلی دامنه فشار بدست می آید[31,30,29]. در تمام این مطالعات، یک مرز فرکانسی پیشنهاد شده است که برای فرکانس های کمتر از مود دوم طبیعی مخزن دارای دقت مناسبی است. شاران در سال 1987 یک وابسته به زمان پیشنهاد نموده است[32]. این شرط مرزی برای فرکانس های نزدیک فرکانس طبیعی اصلی  مخزن مناسب نمی باشد و بیشترین دقت آن هم مربوط به فرکانس های کمتر از مود اول مخزن می باشد. این شرط مرزی را، به همراه مرز سامرفیلد، می توان تنها شرایط مرزی زمانی موجود به حساب آورد که می توان از آنها به طور صریح درمحاسبه ماتریس ضرایب معادله سیستم استفاده نمود. گوگوی و مایتی[33]، مرز جاذبی را پیشنهاد دادند که از معادله تحلیلی توزیع فشار بدست می آید. فرم نهایی مرز، از ترکیب معادله حاصل با شرط مرزی سامرفلد بدست می آید. کیم و همکارانش[34]، مدلی را