دانلود پایان نامه : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

                        دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد علوم وتحقیقات ساوه

 

                پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

              در رشته : حسابداری

           عنوان:

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن                     زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا شماخی

استاد مشاور:

دکتر محسن  تنانی

 

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فصل اول. 2
كلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 تاریخچه مطالعاتی.. 3
1-3 بیان مسئله. 5
1-4چارچوب نظری پژوهش…. 7
1-5 مدل مفهومی پژوهش…. 8
1-6فرضیه های پژوهش…. 9
1-7اهداف پژوهش…. 10
1-7-1 اهداف ویژه 10
1-7-2 اهداف علمی.. 10
1-7-3 اهداف کاربردی.. 11
1-8اهمیت وضرورت پژوهش…. 11
1-9 قلمرو مطالعاتی.. 11
1-10 تعاریف مفهومی متغیرها 12
1-11 ساختار پژوهش…. 14
فصل دوم. 15
2-1 مقدمه. 16
2-2گفتار نخست: سرمایه  درگردش…. 17
2-2-1تعاریف سرمایه درگردش…. 17
2-2-2ماهیت سرمایه درگردش…. 18
2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش…. 18
2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری.. 19
2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش…. 21
2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش…. 22
2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان  سرمایه درگردش…. 23
2-2-7 فروش وسرمایه درگردش…. 26
2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش…. 27
2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش…. 27
2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. 28
2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش…. 29
2-4-1 دوره وصول مطالبات… 29
2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. 32
2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33
2-4-2-1انواع موجودی ها 34
2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. 35
2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد. 36
2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39
2-5گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود. 39
2-5-1محافظه کاری.. 39
2-5-2 تعاریف محافظه کاری.. 40
2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. 43
2-5-3-1معیارهای خالص دارائی ها 44
2-5-3-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی.. 44
2-5-3-3 معیارهای ارتباط سود و بازده سهام. 45
2-5-4 عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.. 46
2-5-5 پیامدهای محافظه کاری.. 47
2-6گفتارپنجم: هموارسازی سود. 48
2-6-1 تعاریف هموارسازی سود. 48
2-6-2 انواع هموار سازی سود. 48
2-6-2-1سود هموار طبیعی.. 48
2-6-2-2هموارسازی واقعی.. 49
2-6-2-3هموارسازی مصنوعی.. 49
2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی.. 50
2-6-4 انگیزه های هموار سازی.. 51
2-6- 5 نظریه های”آناند موهان جول” و” آنجان وی . تاگور”. 51
2-6-6 نظریه های ” داس چر” و “مالکوم”. 51
2-6-7 مدل “روزن بوم” ، “ون درگوت” و” مرتنز”. 52
2-6-8 نظریه های “میلک” و “جیاکومینو”. 53
2-7 گفتار ششم :پیشینه پژوهش…. 55
2-7-1پیشینه داخلی.. 55
2-7-2 پیشینه خارجی.. 60
فصل سوم. 67
روش‌ اجرای پژوهش…. 67
3-1 مقدمه. 68
3-2 روش پژوهش…. 68
3-3 سؤالات پژوهش…. 69
3-4 فرضیه های پژوهش…. 70
3-5 جامعه مطالعاتی ونمونه آماری پژوهش…. 71
3-6 روش جمع آوری اطلاعات… 72
3-7 تعریف متغیر های پژوهش ونحوه اندازه گیری آنها 73
3-8 مدل تحقیق.. 77
3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها 78
3-9-1روش تخمین با بهره گرفتن از داده های ترکیبی.. 80
3-9-2آزمون Fلیمر. 81
3-9-3آزمون هاسمن.. 82
3-9-4روش تخمین.. 84
3-9-5آزمون های آماری.. 85
3-9-5-1آزمون جارک. برا 85
3-9-5-2آزمون مانایی.. 85
3-9-5-3آزمونt 86
3-9-5-4آزمونFفیشر. 86
3-9-5-5آزمون دوربین واتسون. 87
3-9-6تحلیل رگرسیون. 87
3-9-6-1مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک…. 88
فصل چهارم. 88
تجزیه و تحلیل داده‌ها 89
4-1 مقدمه‏. 90
4-2آمار توصیفی.. 91
4-3 معرفی مدل و متغیرها 93
4-5 مفروضات رگرسیون. 94
4-5-1آزمون مانایی.. 94
4-5-2آزمون جارکو-برا 97
4-5-3بررسی فرض نرمال بودن(آزمونK-S) 98
4-6آزمونFلیمر وهاسمن.. 100
4-7خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه: 104
4-7-1 فرضیه اول. 104
4-7-1-1فرضیه فرعی اول از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 107
4-7-1-2فرضیه فرعی دوم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 109
4-7-1-4فرضیه فرعی چهارم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 113
4-7-2-1فرضیه فرعی پنجم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 117
4-7-2-2فرضیه فرعی ششم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 119
4-7-2-3فرضیه فرعی هفتم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: 121
فصل پنجم. 128
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 128
5-1 مقدمه. 129
5-2نتایج حاصل از آزمون فرضیات… 129
5-2-1نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 129
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 130
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
5-2-4 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
5-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131
5-2-6 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. 131
5-2-7 نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
5-2-8 نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 132
5-2-9 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم. 133
5-2-10 نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم. 133
5-3پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…. 134
5-4پیشنهاد هابرای تحقیقات آتی.. 136
منابع و مآخذ. 138
منابع فارسی: 139
منابع لاتین: 142
پیوست ها 144
پیوست الف: خروجی نرم افزار. 145
پیوست ب: لیست شرکت های هموار ساز سود. 166
Abstract: 169
 
 
 
نگاره(1-2) ویژگی های مخاطره و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش…. 23
جدول3-1 نحوه انجام غربالگری.. 72
جدول 4-1: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی عدم تقارن. 91
جدول 4-2: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی هموارسازی.. 92
نگاره( 4-3)نتایج آزمون مانایی متغیرهای عدم تقارن. 95
نگاره( 4-4)نتایج آزمون مانایی متغیرهای هموارسازی.. 96
نگاره (4-5 )نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای اصلی و فرعی.. 102
نگاره (4-6)نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول. 104
جدول (4-7 )نتایج همخطی فرضیه اصلی اول مدل (1) 106
نگاره (4-8 )نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 107
جدول 4-9 نتایج همخطی فرضیه فرعی اول مدل (1) 108
نگاره 4-10نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم. 109
جدول 4-11 نتایج همخطی فرضیه فرعی دوم مدل (1) 110
نگاره (4-12)نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم. 111
جدول (4-13) نتایج همخطی فرضیه فرعی سوم مدل (1) 112
نگاره (4-14)نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 113
نگاره (16 -4)نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم. 115
جدول (14-17) نتایج همخطی فرضیه اصلی دوم مدل (2) 116
نگاره (4-18)نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم. 117
جدول (4-19) نتایج همخطی فرضیه فرعی پنجم مدل (2) 119
نگاره (4-20)نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم. 119
جدول (4-21) نتایج همخطی فرضیه فرعی ششم مدل (2) 121
نگاره (4-22)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم. 121
نگاره (4-23)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هشتم. 123
جدول (4-24)نتایج همخطی فرضیه فرعی هشتم مدل (2) 125
 
 
نمودار1-1 مدل مفهویی پژوهش…. 9
نمودار2-2 چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008) 39
نمودار( 4-3)آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 100
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب 4 شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود  در 2 فرضیه اصلی و8 فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین 3 متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود ارتباط ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود ارتباط معکوس ومعنادار وجود دارد و ارتباط معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین ارتباط معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.
 
واژ گان کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود
 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلند مدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری  ساختار‌سرمایه ، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت ها  متمرکز شده اند و سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تامین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند (تروئل و سولانو،2006، ص1).[1]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری; که از آن به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان‌نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش به تعریف موضوع پژوهش پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می شود. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف ویژه، علمی وکاربردی بیان می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است.
 

1-2 تاریخچه مطالعاتی

1- پیشکاری (1375) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های منتخب ایرانی ” که از طریق پرسشنامه انجام شده است سؤالات زیر را مطرح کرده است:
آیا مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی وجود دارند؟
2-آیا روش های مختلفی که در ارزیابی سرمایه در گردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها تأثیر دارد؟
3-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟
در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که 67 درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه در گردش خود استفاده می کنند، باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز این که 71 درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.
2- ایزدی نیا و تاکی (1389) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 الی 1380 پرداختند. بازده کل دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است، نتایج رگرسیون نشان می دهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها یک ارتباط معکوس ومعنی داری را به وجودآورده است وهمچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا وحساب های در یافتنی منجر به پایین آمدن سوددهی می شود.
3-آناند و پراکاش گوپتا (2002)[2] در پژوهش خود عملکرد مدیریت ســرمایه در گردش شــرکــت هــا را بــین ســـال های 1998 تــا 2001 مــورد بـررسی قرار دادند. در این پـــژوهش تعداد 427 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده بود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها را از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخش عملیاتی و گردش سرمایه در گردش استفاده شده بود. نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیارهای انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش علاوه بر اینکه برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش مفید می باشند، به تجزیه و تحلیل مخاطره و بازدید شرکت ها کمک می‌کند.
4-سامیلوگ ودیمیرنس (2008)[3]  مطالعه صورت گرفته توسط ایشان برروی یک نمونه از شرکت های تولیدی ترکیه ای طی دوره 2007-1998 به منظور بررسی ارتباط بین سود آوری ومدیریت سرمایه درگردش نشان داد که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا واهرم ها بطور منفی و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. درحالیکه رشد شرکت (درغالب فروش ها) بطور مثبت و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های مالی ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد. نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت از طریق کاهش دوره حساب های دریافتنی وموجودی  کالا افزایش می یابد.
 

تعداد صفحه : 183
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***