دانلود پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین :

در بررسی های انجام گرفته با اقلیم گذشته ایران در کواترنر اینگونه برداشت می شود که :در اثنای دوره یخچالی ، نیمه شمالی ایران تحت تأیر پرفشار قطبی دارای اقلیمی سرد اما نسبتاً خشک بوده و ریزشهای جوی بیشتر به صورت برف نازل شده است . با وجود تسلط سرما تنها کمبود نسبی رطوبت مانع گسترش وسیع یخچالهای کوهستانی در نواحی مرتفع شمال ، شمال شرقی  شمال غربی ایران شده است و میزان رطوبت از غرب به شرق کاهش می یافته چون آثار به جا مانده از یخچالهای قدیمی و پراکدگی نامتعادل آنها مؤید این مسأله است (محمودی ،1367 ؛ ص 36) .

در دوره های بین یخچالی، شرایط اقلیم بااختلافی اندک مشابهت زیادی بازمان حال داشته است.به دلیل کاهش قدرت و پسروی پرفشار قطبی و حاکمیت کم فشارهای غربی و دخالت کم فشارهای عربستان و آفریقا ، اقلیم متنوعی در ارتباط با پراکندگی ناهمواریها و جهات کوهستانها بر نیمه شمالی ایران حاکم شده است (همان منبع با تغییر) .

پس از پایان پلیوستوسن ، در هولوسن نیز دوره های متناوب خشک ، بارانی و سرد در ایران وجود داشته است که معیارهایی نظیر جغرافیای زیستی ، مطالعه دانه های گرده[1]، رسوب شناسی ، هیدرولوژی و بویژه ژئومورفولوژی مؤید این تغییرات هستند .

طبق نظر «وان زایست»[2] و «رایت»[3] (1963) ، در ناحیه زاگرس ایران در حدود یازده هزار سال قبل از میلاد استپی از درمنه که نشانگر اقلیمی سرد و خشک است و پس از آن ساوانی از بلوط و پسته وجود داشته که در 5500 سال قبل جنگلی از بلوط انبوه که نشانه اقلیمی مرطوبتر است ، جای آنرا گرفته است (تریکار ، ترجمه صدیقی و پورترمانی ، 1369 ؛ ص 471) .

در بخش های کوهستای کشور ، مواریث اقلیمی مربوط به کواترنر ، گویای تسلط شرایط فرسایش  یخچالی ، مجار یخچالی و فرسایش آبهای روان است . تلاش محققین مختلف در زمینه بررسی اقلیم دوره های سرد در کوهستانهای ایران بیشتر معطوف دست یابی به ارقام ارتفاعی است که گویای مرز تسلط عوامل مختلف فرسایشی باشد . بدین جهت برای بررسی تحول ژئومورفولوژی نواحی کوهستانی ،