دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملكرد شغلی سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا

۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها :

۱-۶-۱ مفهوم عملكرد شغلی

به طور كلی از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است، چگونگی انجام فعالیت و مسؤولیتهای محوله است . عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد . عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند (مورهد و گریفین، ۱۳۷۴، ص ۱۳۲) .

در زیر به تعدادی از تعاریفی كه از عملكرد به دست آمده است اشاره می كنیم :

– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (گریفین، مك كنلی ، ۱۳۷۵ ، ص ۴۷۹)

–  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند .

– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین .

– عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند .

– عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است (رضایی، ۱۳۹۱ ) .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملكرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملكرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

پیش بینی عملكرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا .

پیش بینی  عملكرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شركت تولیدی لاستیك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به

Leave a comment