دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی

دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت

از انجا که هرگونه الاح در زمینه عملکردهای آموزشی معلمان نیازمند شناسایی فلسفه آموزشی حاکم بر آن عملکردهاست در این تحقیق بر آن شدیم تا ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی آنان را مورد مطالعه قرار دهیم از طریق مقایسه فلسفه های آموزشی با استفاده از سؤالات مشخص و از طریق تعیین ویژگی های بنیادی برای توسعه پایدار آموزش. به این منظور فلسفه های آموزشی بنیاد گرایی، پایدر گرایی، ساختن گرایی، شناخت گرایی و بازسازی گرایی و رفتارگرایی براساس سبک مدیریت کلاسی معلم در 4 سبک استبدادی، آمرانه، آزادمنشانه و بی خاصیت مورد قرار می گیرد و در واقع سوال اساسی این تحقق آن است که باورهای فلسفی معلمان چیست؟ و چه ارتباط ای با مدیریت کلاسی دارد؟

اهداف تحقیق

هدف کلی تعیین ارتباط میان باورهای فلسفی معلمان با سبک های مدیریت کلاسی آنان

اهداف جزیی:

– تعیین ارتباط بین باورهای فلسفی معلمان با سبک های مدیریت کلاسی آنان.

– تعیین ارتباط بین باورهای فلسفی معلمان با سبک مدیریت آزاد . مشاوره ای کلامی آنها

– تعیین ارتباط بین باورهای فلسفی معلمان با سبک مدیریت آزاد منشانه کلاسی آنان

– تعیین ارتباط بین باورهای فلسفی معلمان با سبک مدیریت بی خاصیت کلاسی آن ها

– تعیین ارتباط بین باورهای فلسفی معلمان با سبک مدیریت استبدادی کلامی آنها.

 

سوالات تحقیق

1- بین کدامیک از باورهای فلسفی معلمان با سبک مدیریت کلاسی در بین آنان ارتباط وجود دارد؟

2- کدامیک از باورهای فلسفی معلمان بهتر می تواند سبک مدیریت استبدادی

  • 1