دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 9

دانلود پایان نامه

در تحقیقی دیگر با عنوان “ارتباط باورهای فلسفی و سبک رهبری مدیران مدارس”در مدارس راهنمایی استان مازندران که توسط (خلخالی 1390) انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران مرد و زن شاغل در مدارس راهنمایی دولتی غرب مازندران به تعداد 181 نفر بودند. نمونه ی این پژوهش (خلخالی 1390) بر مبنای جدول کرجسی و مورگان 123 نفر به صورت طبقه ای نسبی برآورد گردید برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روش میدانی استفاده شد همچنین برای گردآوری از 2 نوع پرسشنامه بهره گیری شده بود  1- پرسشنامه سبک رهبری ماروس پاولز که دارای 54 پرسش 2 گزینه ای که 5 مؤلفه ی رهبری را اندازه گیری کرد.

2- پرسشنامه باورهای فلسفی که به وسیله ی خلخالی و رحمتی (2008) تهیه شده و دارای 48 پرسش بوده و 6 فلسفه ی تربیتی دست اندرکاران تربیتی را می سنجد. در این پژوهش برای تجزیه داده ها از ضرایب همبستگی کانونی و همبستگی پیرسون استفاده شده. نتایج این پژوهش نشان داد که نخست، بین انواع باورهای فلسفی در توان پیش بینی برخی از سبک های رهبری مدیران از توان بالاتری برخوردار بودند.

آقا حسینی اشکاوندی (1374) در بررسی سبک های رهبران مدیران دبیرستان های شهرستان اصفهان با نگاهی به تئوری سه بعدی به بررسی اثر بخشی رهبری مدیران پرداخت نتایج تحلیل های آماری داده های وی نشان داده که مدیران دبیرستان های شهر اصفهان اثربخشی متوسط داشته و اثربخشی مدیران مرد کمتر از مدیران زن بوده است همچنین مدیران دبیرستان های دولتی اثربخش تر از مدیران دبیرستان های نمونه بوده ولی بین مدیران