دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 7

دانلود پایان نامه

مدیریت کلاس اولین سطح مدیریت آموزشی است و پایه ی سطوح بالاتر مدیریت یعنی مدیریت مدرسه، مدیریت ناحیه و مدیریت کل نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و در شکل دادن به ساختر آموزش و فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی ، عاطفی ، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد. (صباغیان، 1380).

اشراف معلم بر موضوعات درسی مسائل یادگیری الگوها مهارت ها ، روش ها، راهبردها و فنون تدریس از عوامل عمده ی اثر بخشی رفتار و مدیریت کلاسی می باشد.

مدیریت کلاس درس به مفهوم شرایط لازم برای تحقق یادگیری است و براین اساس می توان گفت که مهارت های مدیریت کلاس درس زیربنای کل موفقیت در تدریس است این امر در کلاس های درس مدارس ایران مملو از دانش آموزان است ، از اهمیت خاصی برخوردار است. برای اعمال مدیریت بر کلاس درس و ایجاد شرایط بهینه برای یادگیری، خود معلم باید فردی کارا باشد تا از مهارت های مدیریت کلاس درس بهره بگیرد و لازم است که معلمان با شیوه های مدیریت کلاس و مهارت های ارتباط با دانش آموزان آشنا بوده ، بر حسب موقعیت و فضای کلاس آن را به نحو مطلوب به کار ببندد.

در تبیین رفتار کلاسی و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به این که مدرسه و کلاس سازمان های اجتماعی آموزشی تربیتی می باشد. از نظریه های سازمانی استفاده می گردد.

تعاریف مدیریت

مدیریت کلاس با روش هایی مربوط است که معلمان به مدد آنها رفتار اجتماعی مثبت و مناسب دانش اموزان را بهبود می بخشند و رفتارهای مخرب آنها را مورد بررسی قرار می دهند (امینی، 1377)

مدیریت کلاس