دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 8

دانلود پایان نامه

مقدمه

به طور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چه روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ، آسان تر ، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری، 1382).

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و روش اصلی ترین نقش را در تحقیق بر عهده دارد (نادری و سیف نراقی، 1382).

روش تحقیق

اما پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در بین روش های تحقیق توصیفی تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمیایشی بوده که در ان توصیف دیدگاه و نقطه نظرات گروه های مورد مطالعه مد نظر است و داده ها از طریق پاسخگویی آزمودنی ها به سؤالات به دست می آید (بیابانگرد، 1386) در این تحقیق از نظرات معلمان استفاده می گردد تا فلسفه تربیتی و نوع مدیریت کلاسی آنها مشخص گردد. و همچنین با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک های مدیریت و فلسفه رتبیتی معلمان است می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی نیز قرار داد.

جامعه

این تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی شهر ملایر می باشد که در سال تحصیلی 94-1393 در دبستان های شهر ملایر مشغول به خدمت هستند که جمعیت آنان برابر با 220 نفر است. در جدول (1-3) تعداد هریک از طبقات جامعه نشان داده شده است.

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم 15 18 33 20
فوق دیپلم 50 57 107 67
لیسانس 34 41 75 46
فوق لیسانس 4 1 5 3
جمع 103 117 220 136

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه : در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه استفاده شده است که در پایان یک نمونه 136 نفری متشکل از 63 زن و 73 مرد از معلمان مدارس ابتدایی انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد هر یک از طبقات نمونه نشان داده شده است (جدول 2-3)

جنسیت

مدرک تحصیلی

جامعه جمع
زن مرد جامعه نمونه
دیپلم 15 18 33 20
فوق دیپلم 50 57 107 67
لیسانس 34 41 75 46
فوق لیسانس 4 1 5 3
جمع 103 117 220 136

 

ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش برای مشخص نمودن نوع باورهای فلسفی معلمان از پرسشنامه آزمون خوداظهاری فلسفه های آموزشی (EPS-A) استفاده می شود که فلسفه های پایدار گرایی، پیشرفت گرایی ، بنیاد گرایی، رفتار گرایی،