دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 6

دانلود پایان نامه

جی.اف. نلر در کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش به نقل از براملد نظریه بازسازی را در 5 نظر عمده عنوان کرده است، به این شرح خلاصه می کند.

1- آموزش و پرورش باید همین جا و هم اکنون خود را به ایجاد یک نظم اجتماعی نو متعهد سازد که ارزش های اساسی فرهنگ ما را تحقیق خواهد داد و در عین حال با نیروهای بنیادی اجتماعیو اقتصای جهان نو هماهنگ خواهد ساخت.

2- جامعه جدید باید دموکراسی اصیل باشد که نظارت بر نهادها و منابع آن به دست خود مردم انجام می گیرد.

3- کودک، آموزشگاه و خودآموزش و پرورش سخت مشروط و مقید به نیروهای اجتماعی و فرهگی هستند.

4- معلم باید دانش آموزان خود را نسبت به اعتبار و فوریت راه حل بازسازی متقاعد سازد اما این کار را با توجه دقیق به شیوه های دموکراتیک انجام دهد.

5- وسایل و هدف های آموزش و پرورش باید کاملاً بازسازی شود تا مقضیات بحران فرهنگی کنونی خوب و ماهیت واقعیت را مورد بحث قرار می دهد. طبعاً به حوزه فلسفه وارد می شود در همه ی بحث های خود مستقیماً و غیرمستقیم به چگونگی آموزش و پرورش، به عنوان یک متغیر تعیین کننده ی رفتار انسان می‌پردازد.

5- رفتار گرایی

رفتار گرایی در حوزه آموزش و پرورش جهان مورد توجه خاص است و کمتر معلمی را می توان یافت که با آن بیگانهباشد. لکن از این لحاظ که درباره طبیعت آدمی هم نظر خاص دارد جامعه، ارزش ها زندگی خوب و ماهیت واقعیت را مورد بحث قرار می دهد طبعاً به حوزه فلسفه وارد می شود در همه ی بحث های خود مستقیماً و غیرمستقیم ، به چگونگی آموزش و پرورش ، به عنوان یک متغیر