دانلود رایگان پایان نامه رابطه باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 5

دانلود پایان نامه

تعریف فلسفه:

ساده ترین طریق، شناسایی فلسفه معنی کردن واژه فلسفه است کلمه فلسفه یا (Philosophy) از دو کلمه یونانی “Philia” به معنی دوست داشتن و “Sophia” به معنی خرد و حکمت مشتق شده است (شعاری نژاد، 1383)

فلسفه عبارت است از اندیشیدن درباره اندیشیدن (موتون، ترجمه مجیدی 1387).

«فلسفه عبارت است از نظامی از پیش فرض های به هم مرتبط که اگاهانه یا آگاهانه به ذهن وارد شده و آن قدر بنیادی و عممی هستند که می توان آن ها را در هر یک از حوزه های تجربه مورد استفاده قرار داد.» (گریز ترجمه: دکتر شعبانی و همکاران، 1383).

همچنین « فلسفه عبارت است از بررسی و شناخت تحلیلی و انتقادی مسائل اساسی زندگی انسان به صورت یک کل و یا بخشی از آن در ارتباط با آن (ابراهیم زاده، 1388)

فلسفه در مفهومی بسیار کلی شامل تلاش انسان در جهت اندیشه ی نظری، تأملی و نظامدار درباره جهان و رابطه انسان با آن است. (گوتک ترجمه پاک سرشت، 1386)

به عقیده جان دیوئی جوهر فلسفه به معای اعم همان فلسفه ی آموزش و پرورش است، یعنی فلسفه ای که به ما می آموزد که چگونه دنیا را به میل خود بسازیم و و از ان بهره بگیریم (شعاری نژاد، 1383).

درباره فلسفه نظری طریق تفکر به شیوه ی منتظم درباره هر چیزی است که وجود دارد. ذهن انسان مایل است اشیا را به صورت یک کل درآورد همچنین ذهن انسان مایل است به این نکته پی ببرد که چگونه همه اشیا متفاوتی که باهم کشف شده اند، نوعی تمامیت معنادار تشکیل داده اند. فلسفه نظری جستجویی است برای یافتن نظم و تمامیت (کل بودن) که در موارد جزئی یا تجارب خاص به کار نمی رود بلکه کاربرد آن در همه معرفت و همه تجربه است کوته سخن اینکه فلسفه ی نظری کوششی است در جهت یافتن پیوستگی در تمم قلمرو اندیشه و تجربه (نلو؛ ترجمه ، بازرگن دیلمقان، 1388).

فلسفه ی دستوری:

فلسفه دستوری یا تجویزی در صدد تعیین معیارهایی به منظور ارزیابی ارزش ها، داوری درباره کردارها و شناخت قدر هنر است این فلسفه مراد ما را از خوب و بد بودن صواب و خطا زیبا و زشت مورد بررسی قرار می دهد در نظر مربی و فیلسوف دستوری برخی اشکال رفتار ارزشمندند و برخی یگر چنین نیستند فیلسوف دستوری در صدد کشف اصولی است تا اشخاص بتوانند در این مورد که چه اعمال و صفاتی بیشترین