دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت 4

دانلود پایان نامه

باورهای فلسفی ، یعنی به کارگیری روش فلسفی در تفکر و تحقیق در مسائل مربوط به فلسفه ، به طور مثال تربیتی. این تعریف بدین مفهوم است که ما در فلسفه تعلیم و تربیت به کوشش عقلانی برای مناقشه و تحلیل و نفد آن دسته از مفاهیم اساسی می پردازیم که کار تربیتی بر پایه آن ها استوار است، مثل طبیعت انسان، فعالیت مدرسه ای، مهارت، آزادی، فرهنگ ، شناخت و … فلسفه تعلیم و تربیت افزون بر بررسی «مفاهیم»، با همان راه و روش به تحلیل و نقد مشکلات تربیتی نیز می پردازد.

فلسفه بنیاد گرایی:

بنیاد گرایی نظریه ای است مبنی بر این ادعا که آموزش و پرورش اختصاصاً مستلزم یادگیری مهارت ها، هنرها، و علومی است که در گذشته مفید واقع شده و محتمل است که در آینده نیز مفید بمانند. «ماهیت گرا» یا (بنیاد گرا)، چنانچه از معنای لغوی کلمه بر می آید، معتقد است که برخی از مهارت های ضروری یا بنیادی همچون خواندن، نوشتن و حساب کردن و رفتارهای اجتماعی وزین وجود دارند که در رفاه انسانی مؤثر بوده و باید در هر برنامه درسی سنجیده دور ابتدایی گنجانده شوند. دانشجویان با کسب مهارت در این معارف که ویژه محیط های طبیعی و اجتماعی است، برای مشارکت مؤثر در جامعه متمدن آماده می شوند (گوتک ترجمه پاسرشت، 1386).

برای سنجش این فلسفه تعداد 5 گویه در نظر گرفته شده که نمره آزمودنی دامنه ای بین 5 تا 25 را شامل می شود. این گویه ها در پرسشنامه «آزمون خود اهاری فلسفه های آموزشی» شامل گویه های 16، 12، 7، 5 و 17 می شوند.

فسلفه پایدار گرایی:

نظریه پایدار گرایی در تعلیم و تربیت