دانلود رایگان پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی قسمت سوم

دانلود پایان نامه

پیشینه تحقیق خارج از کشور

اسمیت (1965) در تحقیقی به عنوان “بررسی تاثیر باورهای فلسفی بر روابط انسانی مطلوب و میزان خلاقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا” نشان می دهد که تأثیر مدیر دارای ذهن فلسفی از چه راه هایی مطلوب است . از یک بررسی درباره ی 46 مدیر مدرسه چنین نتیجه می گیرد که مثلاً روحیه کارکنان، کیفیت ارتباطات، و حتی ترتیبات سازمانی مدارس در اثر این ویژگیهای رفتاری بهبود یافته است.

هایلر و همکاران (2004) در تحقیقی با عنوان “ارتباط بین باورهای فلسفی، اعتماد به نفس عقلانی با توانایی کلامی و مهارت های استدلال استنتاجی” که نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اعتماد به نفس عقلانی و باورهای فلسفی وجود دارد برای زنان بیشتر از توانایی استدلال استنتاجی و از زبان انگلیسی کار کردن (مهارت کلامی) برای زنان می باشد و این مورد درباره ی مردان ارتباط عکس را نشان می دهد. بنابراینف به زبان انگلیسی کار کردن از کل توانایی استدلال استنتاجی، برای مردان بسیار بیشتر از هر دوی، اعتماد به نفس عقلانی و ذهنت فلسفی در ارتباط است.

ایلماز (2009) در تحقیقی با بررسی تعیین ارتباط متقابل بین ایدئولوژی و دیدگاه اهای معلمان مدارس ابتدایی پرداخت او نشان داد که سبک مدیریت کلاسی معلمان ابتدایی به سبک آمرانه نزدیک تر است. همچنین وی ارتباط متقابل مثبت و معنی داری بین ایدئولوژی و دیدگاه های معلمان ابتدایی درباره سبک های اداره کلاسی را گزارش کرد در این تحقیق که از پرسشنامه 12 سؤالی شناخت نیمرخ مدیریت

  • 1