دانلود تحقیق در مورد پروژه پردازش اطلاعات کلامی -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

این بچه ها اغلب از روشهای سنتی متداول در مدارس ناراحت اند.این بچه ها احتمالا محتاط و فاقد اعتماد به نفس به نظر می رسند و از شرایطی كه به آنها امكان نمایش خلاقیت را ندهد ناراحت اند.کودكان با بهره هوشی كم ممكن است ویژگیهای خلاقیت اندك را به نمایش بگذارند ممكن است به نظر برسد كه این بچه ها هدف و علت رفتن به مدرسه را درست درك نمی كنند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

به هنگام صحبت و تبادل با دیگران ممكن است ویژگیهایی را به نمایش بگذارند كه بیشتر جسمانی ، انفعالی باشد . ممكن است از شرایط چالش دار اجتناب كنند.كودكان با بهره هوشی زیاد ممكن است ویژگیهای به شدت خلاق را به نمایش بگذارند.اشخاصی كه در هر دو زمینه خوب و عالی هستند در برابر تغییرات انعطاف نشان می دهند و خود را با شرایط متفاوت یادگیری به راحتی تطبیق می دهند. این بچه ها می توانند رفتارهای شخصی خود را برای روبه رو شدن با موقعیت های جدی تعدیل كنند .آنها اعتماد به نفس فراوانی را به نمایش می گذارند و ممكن است گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشی زیاد و خلاقیت فراوان به درس و مشق خود اهمیت می دهند و از موفقیتشان لذت می برند.این بچه ها از انگیزه زیاد برخوردارند.كودكان با بهره هوشی زیاد ممكن است خلاقیت اندكی را به نمایش بگذارند.این كودكان به موفقیت در مدرسه بهای زیادی می دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. این بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقویت های مثبت ،جواب خوب می دهند.

  • سخن آموزگاران

كودكان معمولا با استعداد و خلاق متولد می شوند و وظیفه ما آموزگاران است كه در پرورش استعدادها و خلاقیت های آنها بكوشیم .هنر، سرتاسر باید فرآیند گرا، جستجوگرانه ،تصوری و بازپاسخ باشد .دوران قبل از مدرسه آخرین فرصتی است كه كودكان می توانند خلاقیت خود را افزایش دهند. وقتی كودكان به مدرسه می رسند اغلب باید طبق تعالیم مدرسه رفتار كنند.فعالیتهایشان دقیقا دیكته می شود. باید دقت كنند كه از خط خارج نشوند. باید تمیز و آراسته باشند و غیره و غیره.در كار بررسی رشد خلاقیت در كودكان كمسال ، داشتن برخی از اطلاعات مهم و بنیادی ضرورت دارد.خلاقیت گاه با استعداد و ذوق و قریحه تركیب می شود و به همین دلیل لازم است كه میان خلاقیت ، هوش و استعداد تفاوت قائل شویم .

اشخاصی كه در هر دو زمینه خوب و عالی هستند در برابر تغییرات انعطاف نشان       می دهند و خود را با شرایط متفاوت یادگیری به راحتی تطبیق می دهند. این بچه ها می توانند رفتارهای شخصی خود را برای روبه رو شدن با موقعیت های جدی تعدیل كنند .آنها اعتماد به نفس فراوانی را به نمایش می گذارند و ممكن است گاه با رفتار خود جلب توجه كنند.معمولا كودكان با بهره هوشی زیاد و خلاقیت فراوان به درس و مشق خود اهمیت می دهند و از موفقیتشان لذت می برند.این بچه ها از انگیزه زیاد برخوردارند.

كودكان با بهره هوشی زیاد ممكن است خلاقیت اندكی را به نمایش بگذارنداین كودكان به موفقیت در مدرسه بهای زیادی می دهند.دامنه توجه و اعتماد به نفس فراوان دارند. این بچه ها تابع مقررات اند و معمولا به تقویت های مثبت ،جواب خوب می دهند.

باز شناسی کلمه یکی از انواع مهارت های تحلیل کلمه است. آزمون ها و ابزارهایی که برای سنجش این مهارت تهیه می شوند، یکی از اجزای اصلی آزمون های خواندن را تشکیل می دهند. به دلیل اهمیت نقش ارزیابی و تشخیص در روند آموزش و درمان، تهیه این آزمون ها مورد توجه بسیاری از متخصصان خواندن می باشد. لذا این مطالعه با هدف تهیه ابزار ارزیابی بازشناسی کلمه و بررسی روایی (validity) و پایایی (reliability) آن برای دانش آموزانی طراحی شده که پایه اول ابتدایی را گذرانده اند. منبع گزینش کلمه های ابزار فوق، کتاب فارسی پایه اول ابتدایی است. معیار انتخاب کلمه ها مولفه هایی مانند بسامد، تعداد هجا، مقوله دستوری، ساختار، قاعده مندی، الگوی هجایی و مقوله معنایی کلمه هاست. بدین منظور توزیع فراوانی متغیرهای مذکور در کتاب فارسی مشخص گردید. با استناد به نتایج این بررسی، نظر آموزگاران و نتیجه مطالعه مقدماتی، محقق کلمه هایی را پیشنهاد کرد. بعد از اعمال نظر 20 نفر از صاحب نظران، از میان کلمه های پیشنهادی، 45 کلمه به عنوان کلمه های هدف انتخاب شدند. بدین ترتیب با بررسی هدف و محتوای این ابزار و استفاده از نظر داوران با صلاحیت، روایی محتوایی (content validity) ابزار مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این، به منظور بررسی پایایی ابزار، پژوهش چهار مرتبه با فواصل 10-7 روز به وسیله دو آسیب شناس گفتار و زبان روی 60 دانش آموز (30 دختر و 30 پسر) پایه دوم ابتدایی اجرا، و پاسخ های آنها روی نوار کاست ضبط و زمان اجرا نیز ثبت شد. یافته های حاصل از بررسی پایایی درونی (internal reliability) نشان داد که ضریب تشخیص 12 کلمه از 45 کلمه فوق برای ارزیابی مهارت بازشناسی کلمه پایین است. بررسی نمره دانش آموزان و درجه دشواری هر کلمه بیانگر آن بود که کلمه های مذکور بسیار ساده بودند، لذا این کلمه ها از مجموع کلمه های ابزار حذف شدند و تعداد نهایی 33 کلمه گردید. هماهنگی کلمه های ابزار ارزیابی با حذف کلمه های ضعیف افزایش یافت. مطالعه پایایی بیرونی (external reliability) نشان داد که همبستگی (correlation) بین نمره های دانش آموزان در اجراهای متوالی معنادار می باشد (P<0.01). با وجود این، نتایج تحلیل واریانس دو طرفه حاکی از آن است که با تکرار آزمون، آزمودنی های دختر و پسر آموزش گرفته اند و لذا نمره آنها در اجراهای متوالی افزایش یافت. نمره های دانش آموزان دختر تا اجرای سوم و دانش آموزان پسر تا اجرای آخر افزایش یافت، به طوری که باعث ایجاد تفاوت معنادار در زمان بازشناسی کلمه ها در اجراهای مختلف بین گروه دختر و پسر گردید.

گت زل ( Getzel ) و جكسون ( Jackson ) در سال 1962 به این نتیجه رسیدند كه آموزگاران اغلب دانش آموزانی را ترجیح می دهند كه از بهره هوشی زیاد و خلاقیت ااندك بهره مند باشد . علتش هم این است كه این دانش آموزان ، اغلب بهتر می توانند خود را با قواعد و مقررات تطبیق دهند. كودكان خلاق ، چه آنهایی كه بهره هوشی زیاد و چه آنهایی كه بهره هوشی زیاد و چه آنهایی كه بهره هوشی كم دارند، معمولا در چارچوب قرار نمی گیرند و میل به كاوشگری در آنها زیاد است .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

 

Leave a comment