دانلود تحقیق در مورد پروژه راه کارهای نوین تعلیم و تربیت -قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 

گردآوری اطلاعات (شواهد 2 )

گرچه از رفتارها و اظهار نظرهای همكلاسیها و مدیر و معلمان محترم پیدا بود كه تغییر و تحول در رفتارهای ظاهری و خودباوری دینی بوجود آمده است، برای اینكه دقیقاً مشخص شود كه روشهای بكار گرفته شده مؤثر بوده است یا نه تصمیم گرفتم درباره آنچه انجام دادهام اطلاعات عینی و موثق جمع آوری كنم.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در گفتگویی با معلمان و مدیر مدرسه راههایی را برای مطلع شدن از نتایج كار پیشبینی كردیم.

 

از آن جمله بود:

 

 

1- نظر خواهی كتبی از همكلاسیها دربارة موضوع

2- نظرخواهی شفاهی در جلسه بحث و گفتگو از والدین و شورای دانش آموزی درباره روشهای بكار گرفته شده.

3- نظرخواهی مشاورین اهل فن درباره نمونههایی از گزارشها و روش بكار گرفته شده.

4- مقایسه رفتارهای ظاهری و پایبندی به حجاب پیش از آموزش و پس از آموزش.

شواهد جمع آوری شده در این مرحله نشان داد كه راههای پیشنهادی مناسب بودند و همكلاسیها از روشها اظهار رضایت میكردند. رفتارهای ظاهری و نمرات درس دینی هم نشان دهنده این واقعیت بود.

در فرآیند آموزش در كلاس قبل از آموزش درصد نمرات همكلاسیهایم پایین بود، اما بعد از آموزش نمرات تمامی دوستان و رفتارهای ظاهری و خودباوری دینی آنان صددرصد تغییر نموده و در درس دینی میانگین نمرات بسیار خوب بود كه در بررسی میانگین زیر نشان داده شده است.

میانگین نمرات بعد از اجراء طرح میانگین نمرات قبل از اجراء طرح

18 13

19 16

20 15

از بررسی میانگین نمرات و فعالیتهای معنوی همكلاسیها در مراحل پس از انجام طرح به انجام فرائض رغبت بسیار داشته و میانگین نمرات درس دینی از نمرات قبل از طرح بیشتر بوده است. جهت دستیابی به اطلاعات عینی موثق در روشهای بكار گرفته شده پس از نظر خواهی كتبی از همكلاسیهایم درباره اجرای طرح نتایج ذیل بدست آمد. تعداد همكلاسیهایم 22 نفر میباشد و آخرین امتیاز برای هر سوال 100 میباشد.

تجزیه وتحلیل دادهها:

با بررسی دقیق پرسشنامه و محاسبه هر امتیاز و هر سؤال این نتایج حاصل گردید.

خیلی زیاد كم خیلی كم

تا چه اندازه رعایت حجاب را دوست دارید. 74% 26% ــ ــ

2- رعایت حجاب برای شما در زندگی مفید است؟ 81% 19%

3- رعایت مسائل دینی در چه حد خداشناسی شما را بالا می برد؟

4- تشویق و تقدیر اطرافیان در رعایت مسائل دینی در شما چقدر مؤثر است؟ 0

 

جمع آوری دادهها:

جمعآوری دادهها میتوانست از دو طرق مصاحبه و پرسشنامه صورت گیرد ولی روش پرسشنامه مطلوبتر به نظر میرسد. در این پریش نامه اسامی افراد خواسته نشده، ولی افراد میتوانستند در پایان نظرات و پیشنهادهای خود را بدهند. در روش مصاحبه، ممكن بود فرد مصاحبه شونده پاسخهای درست ندهد و با توجه به عامل زمان این روش خودبخود منتفی شود.

خیلی كم كم زیاد خیلی زیاد

ــ ــ 20 % 80 % تا چه اندازه اسلام بیان كننده احكام اساسی لازم برای سعادت بشر است؟

ــ ــ ــ 100 % اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگی كمك میكند؟

ــ ــ 10 % 90 % اعمالی كه انجام میدهیم در آخرت حساب و كتاب دارد.

ــ ــ 10 % 90 % به عنوان وظیفه دینی چقدر مقید به رعایت حجاب خود هستید؟

ــ ــ 15 % 85 % نماز ما را از انجام عمل زشت و گناه باز می دارد.

ــ ــ 25 % 75 % كسب علم یك وظیفه دینی است.

ــ ــ ــ 100 % برای حل مشكلات به اولیای خدا توسل میكنید؟

ــ ــ ــ 100 % حضرت فاطمه (س) را الگوی خود میدانید؟

ــ ــ 20 % 80 % كتابهای دینی را مطالعه میكنید؟

تجزیه و تحلیل درصدها:

الف) با بررسی دقیق پرسشنامهها و محاسبه هر امتیاز حاصل گردید كه بالاترین امتیاز مربوط به:

– تشویق و تقدیر از دانش آموزان

– اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگی

– توسل به اولیاء خدا برای حل مشكلات

– حضرت فاطمه (س) بهترین الگوی عملی

– حساب و كتاب اعمال در آخرت

– مقید به رعایت حجاب

– بالا بودن درجه خداشناسی با رعایت مسائل دینی

– بازداری نماز از اعمال نادرست و گناه

– اسلام بیان كننده احكام اساسی برای سعادت بشر است.

نتایج:

از آنچه گذشت میتوان به نتایج زیر اشاره نمود.

 

 

با اجرای این روشها:

– دانش آموزان به رعایت مسائل اعتقادی علاقه مند شدند و نشاط و شوق آموختن و عمل نمودن به آنها بالا رفته است.

– اكثر همكلاسیها در انجام فعالیتهای مذهبی فعال شدند.

– اكثر دانش آموزان در درس دینی فعال شدند.

– خود پندارة دانش آموزان درباره رعایت حجاب دگرگون شد و اكثر همكلاسیها به خودباوری رسیدند كه انجام فرائض دینی دست وپاگیر نخواهد بود، بلكه لذت بخش هم هست.

– مشاركت در ماین همكلاسیها و مسئولین مدرسه افزایش یافت.

– این شكل كار زمینههای رشد اجتماعی-مذهبی همكلاسیها را افزایش داد.

– عادت به مطالعه و پژوهش و تحقیق بیش از پیش در میان هملاسیها گسترش یافت.

– علاوه بر علاقه به درس دینی و رعایت مسائل مربوط به حجاب نشاط و شوق عمل نمودن به باورهای دینی، با مهارت سخنرانی بسیاری از هملكلاسیها و شركت در مسابقات مختلف فرهنگی تربیتی آنان بیشتر شد.محقق:آذر محمدی

http://www.tebyan-hamedan.ir/

 

************************

 

نمونه ای از روشهای تربیتی قرآن

 

 

 

 

قرآن كریم كتاب انسان سازی است. این بحر بیكران علم و معرفت و كتاب جاوید حضرت حق تعالی، سرشار از روشهای متعدد تربیتی برای كمال انسان است.

در نوشته حاضر، نویسنده كوشیده است به نمونه هایی از روشهای تربیتی قرآن كریم، اشاره داشته باشد.

اینك مطلب را باهم ازنظر می گذرانیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment