دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی در آموزش و پرورش-قسمت سوم

دانلود پایان نامه

نا به هنجاری رفتاری و بدسازگاری اجتماعی نشانه هایی از اجتماعی نبودن افراد است، زیرا هرانسان متعادل باید خود را با شرایط طبیعی، معقول، منطقی و انسانی محیط پطرامون خویش، سازگار نماید. یعنی رفتارش برای دیگران قابل قبول باشد. کسانی که مدتی از عسمر خود را در زندانهای جنایی و یا در شرایط محیطی دور از محیط اجتماعی متعادل گذرانده اند باید مدتی بگذرد تا بتوانند خود را با محیط جدید سازگار نمایند.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جامعه از هرکس برای اجتماعی شدن انتظارهایی دارد؛ این توقعها باید منطقی و مطلوب باشد نی اتفاقی و نامنظم، نامطلوب و غیرمعقول. زیرا هر اجتماعی برای خود معیارهای ارزشی خاصی را به هنجار تلقی میکند که افراد آن اجتماع باید به آن معیارهای ارزشی توجه داشته و رفتار خود را با آن سازگار نمایند و بدان عمل کنند. البته این گونه سازگاریهای اجتماعی باید با عقل و ادراک توأم باشد نه به او تحمیل گردد، یعنی فرد باید از لحاظ عقلی بپذیرد که این گونه رفتار منطقی و به هنجار، ضرورت اجتماعیست که در آن زنده گی میکند و اگر آن را درست دریابد همواره بدان عمل خواهد کرد.

هر اجتماع به مرور به افراد خود نقشهایی را محول میکند که برای زنده گی اجتماعی وی ضروریست، مثلاً به وی می آموزد که هرکس در برابر، خانواده و جامعه مسؤولیت دارد و باید به حال خود و اعضای خانواده و جامعه اش مفید باشد تا زنده گی روزانهء طبیعی و اجتماعی خود را طی کند.

اگر والدین در خانواده یی از فرزند خود بخواهند در زنده گی خانواده گی نقشهایی را بر عهده بگیرد، هنگامی که نقشی در کودک جاگزین شود او میتواند رفتار خود را با آن وفق دهد برای نمونه عبارتهای «دستهایت را بشوی» یا «راست بنشین» «خواهرت را نزن» یا «در کار دیگران دخالت نکن» یا « به بزرگترها احترام بگذار» نمونه هایی از انتظارهای بیشماریست که از یک کودک نیک کردار دارند و هریک از آن ها ارزشهای معینی دارند که برای رسیده گی خانواده گی و اجتماعی ضروریست.

هر فرد بهروز درمییابد که نقشهای او کدام اند. نقشهای افراد در جوامع متفاوت و با فرهنگهای متفاوت تغییر میکند و هرکس بر اساس مسؤولیتی که در جامعه دارد نقش خاصی را ایفا مینماید. مثلاً نقش مادر در فرهنگ جامعهء شهری با نقش مادر در فرهنگ جامعهء روستایی متفاوت است، نقش مادری که علاوه بر مسؤولیت خانواده گی مسؤولیتهای شغلی و اجتماعی نیز در خارج از خانه دارد با مادری که صرفاً خانه داری میکند متفاوت است.

در مرحلهء اجتماعی شدن مردم با یک دیگر ارتباط دارند، یعنی هرکس «ناگزیر از زنده گی اجتماعیست» زیرا این گونه زنده گی نتیجهء روابط و کنشهای متقابل است، در هر جامعه مردم ناگزیر اند با یک دیگر مناسبتهای اجتماعی متقابلی داشته باشند، هیچ کس پس از خوگرفتن به زنده گی اجتماعی قادر نیست به تنهایی زنده گی کند با وجودی که بعضی وقتها بین افراد برخوردهایی به وجود می آید، باز علاقه مند اند که پس از مدتی با یک دیگر روابط صمیمانه یی داشته باشند زیرا انسان یاد گرفته و سپس خو کرده است به این که در زنده گی اجتماعی دارای روابط متقابل اجتماعی بوده و در برابر هر عمل، عکس العمل متناسبی از خود نشان دهد. چون از کودکی در خانواده یاد گرفته است که انتظار والدین وی را وادار میکند تا عکس العملی متناسب با خواست آنان از خود نشان دهد. این بسته گی و ارتباط به صورت عمل و عکس العمل از دیدگاه جامعه شناسی مرحله یی از پویشهای اجتماعیست که در اجتماعی شدن نقش دارد.

همین طور است شاگردان در مدرسه در مقابل هم و در برابر معلمان و سایر اولیای دبستان و یا و یا کارگاهها و کارخانه ها این گونه روابط متقابل اجتماعی ادامه مییابد که از اجتماعی شدن او ناشی میگردد و پس از مدتی به صورت رفتارهای اجتماعی در می آید.

اکثر مردم از رفتار و اعمال جامعهء که خود یکی از اعضا و عوامل تشکیلدهندهء آن هستند، واقف اند.

هر حرکت اجتماعی خواه به صورت عادی و به هنجار و یا اعمال غیرعادی و نا به هنجار یا به صورت رفتارهای ستیزه جویانه و پرخاشگرانه و یا در حالت پریشانی و اضطراب و یا در حالت عادی چون زنده گی روزمره و یا شادی و تفریح همهء این گونه اعمال بازتابهای واکنشی متناسب به شمار می آیند. به همین دلیل است که جامعه شناسان میگویند، هرقدر زنده گی اجتماعی آرامتر و طبیعی تر برگزار گردد و مردم از آرامش و امنیت اجتماعی بیشتری برخوردار گردند، رفتارهای اجتماعی آن ها سالم تر و از سلامت جسمی و روحی بیشتری برخوردار خواهند شد.

 از طرف دیگر چون رفتار افراد جامعه همراه با تحول جامعه پیوسته در حال دگرگونی و پیشرفت است، لذا از لحاظ حالتها، تصورها و نوع حرکتهای مقتضی، وجه مشترکی وجود دارد و آن پیشرفت عمومی رفتار است.

با توجه به این که میدانیم این گونه موارد همه گی به تجارب و حالتهای گذشتهء افراد جامعه مربوط میگردد، معذلک در مواقع به خصوصی ممکن است واکنشهای تازه یی هم ایجاد گردد که زیاد مربوط به تجارب گذشته نباشد.

حالتها، تصورها و چگونه گی رفتار در خصوص حرکتهای مناسب و یا نامناسب، نی تنها با زنده گی اجتماعی مردم در ارتباط بوده و جزیی از زنده گی آن ها محسوب میگردد. زیرا هرگون رفتاری در هر گروهی خاص عادی و قابل پذیرش است، که ممکن است همان رفتار در گروه دیگر قابل پذیرش نباشد. در جامعه یی که از قشرها و طبقه های اجتماعی متفاوتی تشکیل گردیده علاوه بر این که رفتارهای اجتماعی متفاوتی قابل پذیرش است، عوامل و پدیده های فرهنگی که ابراز بعضی از حالتها را در مقابل گروهی دیگر نهی و یا محدود ساخته است با گذشت زمان ممکن است به صورت واقعیتهای فرهنگی به برخی از آن ها تحمیل گردد و یا مورد قبول شان واقع شود، زیرا انسان ناگزیر از زنده گی اجتماعی و رفتار با دیگر مردم جامعهء خویش است. این حالت مجدداً با گذشت زمان و همراه با تغییرهای اجتماعی دیگر نیز تغییر میکند و نسلهای بعد از این گونه رفتارها پیروی خواهند کرد. بدین جهت است که میگوییم، اجتماعی شدن که امری ضروریست ثابت نیست و در جوامع متفاوت، نیز متفاوت است و حتی در جامعه یی واحد با گذشت زمان و در نسلهای دیگر نیز تغییر میکند و این حالت یکی از ویژه گیهای فرهنگ پذیریست که در زنده گی اجتماعی و اجتماعی شدن نقش عمده یی دارد.

واژه نامه،

 والدین: پدر و مادر.

بشخصه: یعنی به طور مستقلانه، از پیش خود.

توأم: همراه.

پویش: حرکت، رشد، نمو.

انسان متعادل: یعنی انسانی که از نظر سلامتی بدنی و فکری کامل و بی نقص است.

نامطلوب: ناپسند.

غیرمعقول: چیزی که عقل نمیپذیرد.

هنجار: قاعده، روش درست و صحیح.

محول: واگذار.

واقف اند: یعنی آگاه اند.

ابراز: بروز دادن، ظاهرساختن، آشکارکردن.

روشهای تحقیق

 

در جامعه شناسی و مشکلهای آن

 

 

 

برای شناخت جامعه شناسی کسی که خود در این علم صاحب نظر باشد و بینشهای متفاوت را در مورد جامعه شناسی خوب بداند باید در هر گروه و یا جامعه یی که میخواهد تحقیق کند شرکت فعال داشته و با آن ها زنده گی کند یا تماس مستقیم و متوالی داشته باشد در غیر این صورت تحقیق و پژوهش او ارزش علمی نخواهد داشت چون مشاهده و بررسی و به دنبالش آزمایش و تجربه صحیحترین راه نزدیک شدن به حقیقت علمیست. بنابراین روش تحقیق در علوم اجتماعی و علوم طبیعی تقریباً مشابه است با این تفاوت که موضوع مطالعهء آن ها فرق میکند.

 

چگونه گی عوامل مورد مطالعهء دانشمندان علوم اجتماعی مسایلی ایجاد میکند که دانشمندان علوم طبیعی نیز با آن ها مواجه هستند اگر چه دانشمندان علوم اجتماعی تفکر و دقت خود را در مشاهدهء تمام جنبه های رفتار انسانی محدود میکنند ولی نمیتوانند ادعا کنند همیشه موفق میشوند چون انسان موجود متفکر و متغیریست، مثلاً، زنده گی زناشویی یک امر خصوصیست و بسیاری از مردم به آشکارکردن و بیان مسایل آن و یا سایر مسایلی که آن ها را شرمگین و پریشان میکند، تمایلی ندارند. حتی اگر محققی فکر کند به پرسشنامهء او صادقانه جواب میدهند، اشتباه میکند. انسان استعداد شگرفی در گولزدن خود و دیگران دارد. به همین دلیل تحقیق در مورد انسان کارِ آسانی نیست. در اجتماع، جامعه شناس تنها میتواند آزمایشهای خود را روی انسان به طور محدود و با اجازهء خود او انجام دهد. استفاده از دوربینها و لوازم ضبط صوت بدون اطلاع یا رضایت مردمی که مورد مطالعه قرار میگیرند ممکن است به تهاجم آن ها منجر شود. به همین دلیل اخیراً جامعه شناسان سعی میکنند با رعایت قوانین اخلاقی مردم را بدون اطلاع و اجازهء قبلی مورد مطالعه قرار ندهند. در هر حال با در نظر گرفتن موازین اخلاقی وقتی مردم بدانند مورد مطالعه اند احتمالاً مانند مواقع عادی رفتار نمیکنند. برای نمونه وقتی جامعه شناسی میخواست در اتاق هیئت منصفه ضبط صوت را نصب کند تا از چگونه گی تصامیم مطلع گردد دادگاه این کار را منع کرد. دانشمند اجتماعی مخلوقهای مانند خود را مطالعه میکند بنابراین ممکن است طرز تلقی خود را در تحقیقش اثر داده و تا حدودی پیشداوری کند. به همین دلیل در عصر حاضر دانشمندان علوم اجتماعی اغلب تحقیقهای خود را به صورت گروهی انجام میدهند تا پیشداوری فرد در تحقیق کمتر اثر کند و چون تحقیق گروهیست پس نتیجهء صحیحتر و قطعیتر خواهد بود.

 

چگونه یک جامعه شناس کارِ خود را شروع میکند،

 

این عقیده که یک دانشمند کار خود را با مشاهدهء حقایق شروع میکند با قدری تأمل نشان خواهد داد که این امر امکان ناپذیر است. کدام حقایق؟

 

ملیونها حقایق در جهان وجود دارد که هرگز کسی نمیتواند تمام آن ها را مورد مطالعه قرار دهد.

 

اولین کاری که یک دانشمند باید انجام دهد این است که در مورد آنچه میخواهد مطالعه کند تصمیم بگیرد و خود را به موضوع تحقیق محدود کند. یک جامعه شناس معمولاً نباید تمایلی در پی بردن به علت از بین رفتن ستاره گان داشته باشد. او علاقه مند است به مطالعهء نوعی از رفتارهای اجتماعی انسان بپردازد. به احتمال زیاد مایل خواهد بود که تنها در زمینهء محدودی از رفتار انسانی به پژوهش بپردازد. زیرا کمتر افرادی هستند که میتوانند تمام جنبه های رفتار انسانی را مطالعه کنند. جامعه شناسان مانند سایر دانشمندان از این امر مطلع اند. عده یی از جامعه شناسان شایسته گی آن را دارند که در بیش از یک رشته از علوم انسانی و اجتماعی به مطالعه بپردازند.

 

یک جامعه شناس ممکن است خود را یک روانشناس اجتماعی یا یک متخصص در روابط گروههای اجتماعی و یا یک جامعه شناس روستایی فرض کند و یا ممکن است هرگز در زمینهء جامعه شناسی صنعتی یا روستایی کار نکند بل که در زمینهء دیگری از شاخه های جامعه شناسی به تحقیق بپردازد. تخصص، میزان کارآیی یک جامعه شناس را افزایش میدهد ولی باعث محدودشدنِ دید او هم خواهد شد.

 

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment