دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی در آموزش و پرورش-قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

 

فنون پژوهش در زمینهء جامعه شناسی،

فنون پژوهشی که جامعه شناسان به کار میبرند معمولاً متفاوت و تا حدی پیچیده است. با این حال در مواقع ضروری اغلب فنون ریاضی و آماری مشکل و پیچیده به کار برده میشوند. پژوهنده ممکن است اطلاعات خود را به وسیلهء پرسشنامه یا مصاحبه جمع آوری کند. پرسشنامه ها میتوانند برای پی بردن به طرز تلقی و محرکهای ناخودآگاه افراد از طریق آزمونهای (برون افکن) برای شناخت عکس العملها به کار برده شوند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

مصاحبه ها ممکن است کوتاه باشد و جزیِی و یا امکان دارد بلند باشد و عمقی. گاهی جامعه شناسان تنها به تجزیه و تحلیل محتوای پرسشنامه و مصاحبه میپردازند. یعنی آن ها فقط به شمارش تعداد کلمه ها و بررسی نظریه ها یا رفتارهای قالبی یا طرز تلقیهایی که در یک زمینهء معین ظاهر میشوند، میپردازند. این روش بیشتر برای تجزیه و تحلیل اثرهای ناشی از وسایل ارتباطهای جمعی (روزنامه ها، تلویزیون، برنامه های رادیو و مجله ها) به کار میرود. هم چنین ممکن است برای تجزیه و تحلیل افسانه ها، شعرها یا کتابهای درسی مدارس به کار برده میشوند ولی این روش به تنهایی ارزش علمی ندارد. بهترین روش تحقیق عینی از طریق ارتباط مستقیم با افراد است.

 

یک روش تحقیق عمدهء دیگر در جامعه شناسی (تجزیه و تحلیل تاریخی) است. جامعه شناسی برای تأیید درستی تیوریش به مؤرخ مراجعه میکند. مطالعه های تطبیقی گروههای بزرگ مانند اتحادیه ها یا ملتها بر اساس روشهای جدد تحقیق به خوبی صورت میگیرد. گاهی وقتها جامعه شناسان گروههایی را به آزمایشگاهی برده و آزمایشهایی تحت کنترول خود روی آن ها انجام میدهند ولی هیچ کس مطمین نیست که گروههای آزمایشگاهی نمایندهء تمام گروههای اجتماعی خارج از آزمایشگاه باشند. که روش تحقیق راه حل این مشکل را هم ارایه داده است. تا آن جا که ممکن باشد جامعه شناسان ترجیح میدهند به مطالعه پیرامون گروههای اجتماعی خارج از آزمایشگاه مانند دسته هایی از پسران ورزشکار و یا ستیزه جو یا افراد یک اتحادیهء محلی، کارگران یک کارخانه یا کلاس مدرسهء دولتی بپردازند و رفتار آن ها را آن طور که هست مورد مطالعه قرار دهند. گاهی وقتها یک جامعه شناس یادداشتهای دقیقی را از آنچه که در گروه خود اتفاق می اُفتد و امکان دارد که بعداً آن ها را مطالعه کند تهیه میکند. چون جامعه شناسی باید هدفها و ارزشهای گروهی را که به آن تعلق دارد تفکیک کند امکان دارد که در تجزیه و تحلیل به نتایجی برسد که اصلاً دارای وجود خارجی نباشد به عبارت دیگر چون او فقط دسترسی به احساسهای اعضای گروه دارد ممکن است لیگانه گان در پی بردن به آن ها دچار اشکلهایی گردند. مطالعهء پاره یی از گروهها مانند دسته هایی از تبهکاران اغلب مشکل است زیرا فعالیتهای آن ها به طور محرمانه صورت مطگطرد. بعضی موقع پژوهنده گان برای آنچه که در گروه اتفاق می افتد به عضویت یک گروه درآمده اند. برای نمونه جامعه شناسان به درون زندانها رفته و به تبهکار بودن تظاهر میکرده اند. این فنِ مطالعهء گروهها را مشاهده مشترک و عینی مینامند.

 

روشهای مستند تحقیق در جامعه شناسی،

 

اگر آینده نگری هدف علم باشد، جای تعجب نیست که مطالعات مبنی بر آینده نگری یکی از علایق بزرگ جامعه شناسان باشد.وقتی که “شورای پژوهش علوم اجتماعی” ارزیابی جامعی از مطالعات مبنی بر آینده نگری را انجام داد؛ مطالعه یی توسط “بورگس” تحت عنوان «پیشبینی موفقیت یا شکست در ازدواج» که بالاترین میزان قدرت پیشگویی درست را دارا بود، صورت پذیرفت. “بورگس” برای پی بردن به میزان خوشبختی افرادی که تحت مطالعه بودند پرسشنامه یی را به کاربُرد و سپس به راههای متعددی پاسخهای داده شده را برای تعیین درستی وضعیت آن ها آزمایش کرد. سپس توانست قسمتهایی از پرسشنامه را که پیشگویی شکست یا موفقیت در زنده گی زناشویی را نشان میداد جدا کند. قسمتهایی که خوب پیشگویی شده بود اساس یک تست طبقه بندی شده را تشکیل میداد. مثلاً تمایل شدید به همسری- حدود سن در هنگام ازدواج- رضایت والدین و سایر فعالیتهای گروهی و طرز تلقی نسبت به جنس مخالف و عواملی که به طور غیرمستقیم در خوشبختی زنده گی زناشویی مؤثر میباشند.

 

تکوین سریع آزمون غیرمستقیم دارای ارزش علمی زیادیست، آزمونهایی که در زناشویی توسط مشاوران ازدواج، مددکاران اجتماعی و سایران به عنوان زمینه یی برای راهنمایی مراجعان و کمکی در تشخیص علت مشکلهای زناشویی به کار میروند. روش غیرمستقیمی که “بورگس” ابداع کرد به مرور گسترش یافته و سایر رشته ها هم به کار برده میشوند در جنگ جهانی دوم برای ارتش آزمونی جهت روشن شدن علل بیماریهای روانی و عصبی تهیه شد. آزمونهایی نیز وجود دارند که موفقیت یا شکست انجام تعهدها را پیشگویی میکنند. هم چنین خلافکاری یا حالتهای عصبی بین مردم نیز میتوانند پیشبینی شوند.

 

واژه نامه:

 

متوالی: پی در پی- پیاپی، پشت سر هم.

 

مشابه: مانند، همانند، چیزی که شبیه چیز دیگر باشد.

 

موازین: قواعد، الگوها، قوانین، جمع میزان است.

 

تلقی: برخورد، برداشت.

 

فرض: به حساب آوردن.

 

محتوی: آنچه در درون چیزیست، مفهوم یک کلمه یا جمله یا نظریهء علمی.

 

ناشی: به وجود آمده.

 

تیوریش: یعنی نظریه اش.

 

مؤرخ: تاریخ نویس.

 

تفکیک: جداکردن چیزی از چیز دیگر.

 

 

 

ادامه دارد!

 

******

 

فصل اول

 

تبیین جامعه شناسی

 

جامعه شناسی علمیست که واکُنشهای زنده گی اجتماعی و پدیده های محیط اجتماعی را با روشهای علمی مشاهده، آزمایش و تجربه مورد پژوهش قرار داده و سعی میکند آن ها را ابتدا توصیف و سپس طبقه بندی کند تا بتواند با روشی علمی به ارتباط بین آن پدیده ها پی ببرد و عواملی که باعث پیدایی آن پدیده هاست شناخته و اثرهای آن ها را در پدیده های اجتماعی دیگر بشناسد.

 

و یا جامعه شناسی علمیست که رفتارهای اجتماعی انسان را در جامعه یی که زنده گی میکند با توجه به فرهنگ یعنی «مجموعه یی از میراثهای اجتماعی چون آداب و رسوم و سنن، اخلاق و رسوم اخلاقی، میثاقها و قراردادهای اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد». جامعه شناسی به مطالعهء پدیده های اجتماعی در ارتباط با پدیده های اقتصادی و سیاسی نیز توجه مینماید و اثرها و عوارضی که این پدیده ها در یک دیگر دارند به منظور خیر و صلاح عمومی و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار میدهد.

 

جامعه شناسی از مقایسهء جوامع مختلف، عوامل مؤثر در پیشرفتهای اجتماعی برخی از جوامع را مورد مطالعهء تطبیقی قرار میدهد و عواملی را که باعث عقبنگهداشته شده گی برخی جوامع دیگر است، تبیین مینماید و شیوه هایی را هم که برای دگرگونی و از بین بردن این گونه عوامل است بیان میکند و در این راه از علوم اجتماعی دیگر چون علوم تاریخی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مردمشناسی کمک میگیرد. شناخت، تجزیه و تحلیل پدیده ها و واقعیتهای اجتماعی و عوامل به وجود آورندهء آن ها و اثرها و تأثیر و تأثرهای این پدیده ها در یک دیگر، بدان گونه که هستند و به گونه یی که باید باشد، کار دیگرِ جامعه شناسیست.

 

با توجه به عبارتهایِ که در بیان جامعه شناسی مطرح شد بد نیست که نظریه های برخی جامعه شناسان را در این مورد نیز بیان کنیم.

 

یکی از جامعه شناسان، علم جامعه شناسی را، «شناخت پدیده های اجتماعی میداند» و دیگری آن را «علم نهادهای اجتماعی تعریف میکند» و نهادها را نیز پایه های اساس زنده گی اجتماعی میداند.

 

جامعه شناسی میگوید، تنها «جامعه شناسی قادر است واقعیتهای اجتماعی را بهتر شناخته و آن ها را تبیین کند»؛ جامعه شناس دیگری آن را «علم سازمانهای اجتماعی دانسته»، میگوید: کار اصلی این علم «مطالعه در تغییرهای اجتماعیست که در جوامع روی میدهد و تأثیرهایی که واقعیتهای اجتماعی در تحولهای محیط اجتماعی دارند» به کمک جامعه شناسی قابل شناخت است.

 

یکی از جامعه شناسان، جامعه شناسی را علمی که «به مطالعهء رفتارهای اجتماعی میپردازد، تعریف میکند» و جامعه شناس دیگری آن را علمی که «به مطالعهء عوارض اجتماعی میپردازد، تعریف میکند» و یا جامعه شناس دیگری آن را علمی که «به مطالعهء واکنشهای اجتماعی در جامعه میپردازد، تعریف میکند».

 

با توجه به تعاریف جامعه شناسی که تا این جا مطرح شد و یا نظریه های گروهی از جامعه شناسان که تاکنون بیان گردید، میتوان چنین نتیجه گرفت: «جامعه شناسی علمیست که زنده گی اجتماعی مردمان جوامع مختلف را عموماً و با توجه به نهادهای اجتماعی موجود در آن گونه جوامع و روابط اجتماعی حاکم بر آن ها را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده و برای آینده نگری در آن جوامع به مقایسه، تجزیه و تحلیل دگرگونی و تحول پذیری آن ها پرداخته، از نتایج دیگر علوم اجتماعی چگونه گی روابط افراد را با هم و با محیط اجتماعی آن ها برای کشف قوانین عمومی حاکم بر جامعه و زنده گی اجتماعی مشخص و معین میکند». زیرا دانش جامعه شناسی همواره در پی کشف و شناخت مطالعهء زنده گی اجتماعیست. پس موضوع اصلی جامعه شناسی مطالعهء زنده گی اجتماعی یعنی واکنشهای اجتماعی متقابلیست که افراد انسانی را به هم دیگر پیوند میدهد. برخی از این واکنشها بر اثر تکرار تثبیت شده و دارای سازمان میگردند و بیشترین افراد هر جامعه رفتارهای اجتماعی خود را با این گونه سازمانهای اجتماعی هماهنگ میسازند. زیرا همهء جنبه های زنده گی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، هنری و فرهنگی هر یک از نوعی سازمان اجتماعی بهره ور گردیده اند.

 

بنابراین هرکس از زمانی که متولد میشود تا وقتی که میمیرد در درون این گونه سازمانهای اجتماعی به سر میبرد و همین سازمانهای اجتماعیست که شخصیت اجتماعی او را تشکیل داده و رفتارهایش را شکل میدهند، از طرف دیگر به واسطهء این سازمانهاست که راه و رسم زنده گی اجتماعی از نسلی به نسل دیگر با مختصر تغییری منتقل میشود.

 

هدف اصلی و نهایی عُلمای جامعه شناسی از طریق روش تحلیلی، نشاندادن شیوه های زنده گی اجتماعی در جوامع مختلف و مقایسهء آن ها با یک دیگر، به منظور بهترکردن اوضاع اجتماعی جوامع و خیر و صلاح عمومیست.

 

چون علوم اجتماعی عام یعنی مردمشناسی، تاریخ و جامعه شناسی در بیان قوانین اجتماعی مربوط به هرجامعه از قوانین و پدیده های علوم اجتماعی خاص یعنی علم روانشناسی، علم اقتصاد، علم سیاست و علم حقوق کمک میگیرند، بنابراین نمیتوان علم جامعه شناسی را نیز در بیان قوانین علمی مربوط به خود از علوم اجتماعی دیگر کاملاً بی نیاز دانست. از طرف دیگر چون هر دگرگونی، تغییر و تحول در زنده گی اجتماعی مردم از طریق قوانین علوم اجتماعی قابل بررسی و تحقیق است، توجه جهانیان به علم نوپای جامعه شناسی روز به روز بیشتر میشود.

 

 

 

تقسیم بندی جامعه شناسی

 

جامعه شناسی را میتوان از لحاظ موضوع کُلی تحقیقی، بر دوگونه تقسیم نمود.

 

جامعه شناسی انسانی،

 

که در مقالهء گذشته شرح آن از دیدگاههای متفاوت گذشت. چون موضوع اصلی آن انسان و خصوصیتهای رفتاری او و تأثیر و تأثریست که در روابط متقابل اجتماعی میپذیرد، بنابراین ویژه گی انسانی نیز در این مقاله از جنبه های متفاوت مورد بررسی و تبیین واقع میگردد.

 

جامعه شناسی حیوانی،

 

چنانچه در طول تاریخ گروهی از جامعه شناسان علاقه مند به مطالعات عمیقی در زنده گی اجتماعی انسان بوده اند، گروهِ دیگری نیز از جامعه شناسان به مطالعه در زنده گی گروههای اجتماعی حیوانهایی چون: زنبورعسل، مورچه ها، گوزنها، اسبان وحشی و حشره ها پرداخته اند و در این راه سعی داشته اند چگونه گی روابط اجتماعی را در زنده گی این گونه حیوانها بررسی و تبیین کنند تا دریابند که چرا در زنده گی اجتماعی زنبورعسل مقررات خاصی از جهت تابعیت وجود دارد و یا چه دلایلی وجود دارد که زنبورعسل لانهء خود را درست مثل زنبورهای عسل در ملیونها سال پیش میسازد در حالی که در حیوانهای دیگر نی تابعیت مانند آن هاست و نی لانه سازی و یا بررسی این که چرا زنده گی گروهی در گوزنها مانند زنده گی گروهی اسبان وحشی نیست. چون جامعه شناسانی که علاقه مند به مطالعه در زنده گی اجتماعی حیوانها باشند بسیار اندک بوده اند و مطالعه در زنده گی گروهی آن ها در زنده گی انسان اهمیت و کاربُرد آن چنانی نداشته است، بنابراین مطالعه در جامعه شناسی حیوانی پیشرفت چندانی نکرده است.

 

درست برعکس آنچه که مطالعه در جامعه شناسی انسانی اهمیت داشته و در مدت کوتاه عمرش پیشرفت چشمگیری نموده است.

 

چون جامعه شناسی انسانی را در مقالهء گذشته بیان نمودیم، اینک زمینه های متفاوت مطالعهء آن را بیان میکنیم.

 

جامعه شناسی نظری،

 

وقتی بدون ارتباط و تماس مستقیم و بودن در محیط زنده گی مردم و ندانستن روابط متقابل اجتماعی با آن ها، به مطالعهء رفتارهای اجتماعی مردم جامعه یی صِرفاً از طریق کتابها و مقاله ها، بپردازیم روش مطالعهء ما جنبهء نظری دارد و علمی را که از این طریق در زمینه های اجتماعی کسب نموده ایم جامعه شناسی نظری گوییم.

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment