دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی در آموزش و پرورش-قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

 

این روش مطالعه مقدمه و آغازی برای مطالعهء عینی و عملیست، ولی کافی نیست، زیرا اگر راجع به جامعه یی، در زمینهء رفتارهای اجتماعی مردم آن، کتابهای گوناگونی را مورد مطالعه قرار دهیم و بعد از آن با روشهای علمی تحقیق و مشاهدهء مستقیم و عینی در آن زمینه ها، پژوهشی انجام دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که اغلب موارد با مواردی که به طور ذهنی دریافته ایم تفاوت دارد. زیرا شناخت عینی- بررسی وضع رفتاری مردم است بدان گونه که هست، نی بدان گونه که باید باشد و یا در گذشته بوده است. علت عمده اش نیز در این است که اولاً، در طول تاریخ و در هر نسل با توجه به تغییرپذیری فرهنگی و اجتماعی رفتارهای اجتماعی انسان نیز ثابت و یکسان باقی نمیماند و در هر نسل در تغییر است، البته شدت و ضعف این تغییر به شدت و ضعف تغییرپذیری فرهنگی و اجتماعی بسته گی دارد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

ثانیاً، برداشت افراد از جوامع در شرایط مختلف متفاوت است، بدین جهت که در شرایط موجود از لحاظ علمی برای جامعه شناسی نظری اعتباری در حد جامعه شناسی عملی نمیتوان قایل شد.

 

جامعه شناسی عملی،

 

اگر جامعه شناسان بعد از مطالعه های نظری در مورد جامعه یی، به عضویت فعال به حالت دینامیک گروه درآیند و در آن اجتماع به عنوان عضو فعالی پذیرفته شوند و با ایجاد ارتباطء مستقیم با گروه تن به کُنش و واکُنش متقابل دهند و قادر شوند تا واقعیتهای زنده گی اجتماعی مردم آن جامعه را درک نموده و توجیه و تحلیل نمایند، گوییم به مطالعهء عملی جامعه شناسی پرداخته اند. البته این واقعیتها ممکن است برای هرکس از لحاظ نوع استدلال و استنتاج تفاوت کند ولی تفاوت آن چندان بارز و چشمگیر نیست. این نکته را نباید فراموش کرد که جامعه شناسی نظری و عملی مکمل و لازم و ملزوم یک دیگر اند، زیرا هر شناخت ذهنی میتواند مقدمه و آغازی برای هر تحقیق عینی باشد.

 

جامعه شناسی عملی در طول قرن «19 تا 20» بیشتر مورد توجه واقع شد و پیشرفت نمود و تاکنون در شاخه های متعددی مورد تحقیق، توجیه و تحلیل واقع گردیده است.

 

جامعه شناسی خانواده،

 

کارِ عمده اش بررسی منشأ خانواده، تحول و تغییر نظام خانواده از ابتدای زنده گی اجتماعی انسان تاکنون، اقسام خانواده، چون خانواده های پدرسالاری و یا مادرسالاری- خانواده های پدرتباری و یا مادرتباری. خانواده های پدربومی و یا مادربومی- خانواده های پدرنامی و یا مادرنامی، که شرح هر یک از انواع خانواده های فوق الذکر در بخش جامعه شناسی خانواده به تفصیل خواهد آمد.

 

جامعه شناسی روستایی،

 

روش اصلی مطالعه در این زمینه عبارت است از پژوهشهایی در چگونه گی پیدایش روستاها، رشد روستا و سیستم اقتصادی حاکم بر روستا و نظام اجتماعی آن و مطالعه در زمینهء وجود روابط انسانی بین مردم روستا و معیارهای ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر روستاها و قشربندیهای اجتماعی روستاهاست.

 

جامعه شناسی شهری،

 

که به چگونه گی پیدایش شهرها، رشد شهرها، از لحاظ افقی و عمودی و اثرهای این رشد بر روابط اجتماعی، انسانی مردم و عوامل جذب و یا دفع جمیعت را نیز مورد مطالعه قرار میدهد. هم چنین مطالعهء اینکه، آیا وجود کارخانه ها و مؤسسه های اجتماعی و سازمانهای فرهنگی و علمی چون دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و یا وزارتخانه ها و وجود خدمتهای رفاهی که از عوامل جذب جمیعت هستند، اگر هر یک در شهرهای مختلف و کم توسعه یافته تأسیس گردند، بیشترین جمیعت یک کشور در یک شهر بزرگ متمرکز نخواهد شد. در جامعه شناسی شهری نیز علل و عوامل پیدایش شهرها در کنار رودخانه و دره های حاصلخیز در گذشته و در زمان حال در کنار مراکز صنعتی و تجارتی مورد بحث و تحقیق قرار میگیرد. هم چنین به مطالعهء شهرها و نوع مناسبات اجتماعی مردم قبل و بعد از صنعتی شدن میپردازد.

 

جامعه شناسی اقتصادی،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در رشد اقتصادی و یا عقبنگهداشته شده گی اقتصادی میپردازد و اثرهای این رشد و یا عقبنگهداشته شده گی را در تولید، توزیع و از این دو مهمتر در روابط انسانی و اجتماعی مردم مورد پژوهش قرار میدهد. هم چنین به چگونه گی و میزان تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر در رشد اقتصادی که عبارت اند از: آموزش و پرورش، فرهنگ، دین و خانواده که نهادهای اجتماعی سازنده یی هستند، میپردازد. همچنین به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی مؤثر در تولیدات اقتصادی و چگونه گی توزیع و نوع مصرف و توزیع عادلانه یا غیرعادلانه سود ناشی از تولیدات اقتصادی، کارِ دیگر جامعه شناسی اقتصادیست.

 

جامعه شناسی سیاسی،

 

کارِ جامعه شناسی سیاسی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در اندیشه های سیاسی و تحولهای آن است. هم چنین به بررسی اثرهای آزادی و یا دیکتاتوری در تحول اندیشه های سیاسی و حرکتهای اجتماعی میپردازد، بررسی پیدایش احزاب و نقش آن ها در تربیت سیاسی مردم، حکومت و دولت ارتباطء دولت و ملت نقش و مسؤولیت دولت در برابر ملت و وظیفهء ملت در برابر دولت، منشأ قدرت و حاکمیت نیز کار جامعه شناسی سیاسیست.

 

جامعه شناسی صنعتی،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در رشد یا عدم رشد صنعت و انواع جوامع صنعتی و غیرصنعتی پرداخته، روابط کارگر و کارفرما و کارکنان خدمتها در ارتباط با تولید و کار روزانه، آموزش و صنعت، صنعت و خانواده، مدیریت صنعتی، نوع و روش عرضهء تولیدات صنعتی به بازارهای داخلی و خارجی، هم چنین بررسی عوارض جوامع صنعتی مانند، {اعتیاد، الکهولیزم، ازدیاد جرم و خیانت، بیکاری و کار} و بررسی ارتباط بین صنعت و ضعف اخلاق و افزایش انحرافهای اجتماعی و پیةدایش مسایل اجتماعی ناشی از آن را مورد مطالعه قرار میدهد. هم چنین بررسی اینکه هرکشوری با توجه به امکانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میتواند در صنایع به خصوصی چون {صنایع سنگین یا سُبُک} سرمایه گذاری کند و اینکه آیا سرمایه گذاری در صنایع سنگین و سُبُک میتواند هم زمان در کشوری دایر و رشد یابد، کار جامعه شناسی صنعتیست. کدام یک از لحاظ اقتصادی یا اجتماعی به صرفه تر است؛ از کدام یک، جامعه یی میتواند بیشتر استفاده کند، یا از آن آسیب پذیر گردد؛ که همهء این موارد نیز کار جامعه شناسی صنعتیست.

 

جامعه شناسی حقوقی،

 

هدف عمدهء جامعه شناسی حقوقی بررسی وضع قوانین و چگونه گی اجرای آن است، مقایسهء قوانین در جوامع مختلف و احتیاج به تغییر قوانین و نوع تغییر آن ها در زمانها و مکانهای متفاوت هدف دیگر جامعه شناسی حقوقیست. بررسی ضرورت تغییر قوانین به علت تغییر معیارهای ارزش اجتماعی، زیرا برخی از قوانین که هم اکنون مورد قبول مردم است، چندسال دیگر ممکن است با توجه به تغییر شرایط فرهنگی اجتماعی مورد قبول آن ها نباشد، بنابراین جامعه شناسی حقوقی نیز در جوامع در حال تحول بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

 

جامعه شناسی آموزش و پرورش،

 

به مطالعهء عوامل اجتماعی مؤثر در پیشرفت و عقبمانده گی آموزشی میپردازد. چون آموزش و پرورشِ ایجاد دگرگونیهای مطلوب با توجه به تحولهای همان جامعه است و هدف عمده اش برآوردن احتیاجهای اجتماعی آن جامعه باید باشد. در جامعه شناسی آموزش و پرورش تأثیر آموزش در خصوصیتهای اخلاقی، اجتماعی و رفتاری انسان بررسی میگردد، هم چنین به ارتباطء محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی با آموزش توجه میگردد و این نکته را که روش آموزش شهری و روستایی باید با یک دیگر تفاوت داشته باشد، مورد بررسی قرار میدهد. هم چنین مسألهء سیاست را که در هدفهای آموزشی تأثیر بسیار دارد و این مطلب را که کشورهایی که برنامهء آموزشی آن ها را کشورهای بیگانه تعیین میکنند، در فقر آموزشی به سر خواهند بُرد، مورد مطالعه قرار میدهد.

 

زیرا خوب میدانیم که اگر مسایل آموزش و پرورش جامعه یی از جنبه های اجتماعی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و با جنبه های اجتماعی جوامع دیگر مقایسه گردد تا تعیین گردد که در چه درجه یی از پیشرفت قرار دارد این گونه بررسی را مطالعهء تطبیقی در جامعه شناسی آموزش و پرورش میگویند و یا اگر بخواهیم بدانیم که از چه راه و به چه طریق باید اجتماع موجود را اصلاح کرد تا به پیشرفت و رفاه اجتماعی رسید و در نهایت عدالت اجتماعی را تأمین کرد، برای این منظور جامعه شناسی مجبور است به نهاد آموزش و پرورش از جنبه های مختلف توجه داشته باشد. بدیهیست که برنامه ریزی در هر یک از زمینه ها موقعی صحیح تحقق خواهد پذیرفت که بر پایهء آموزش و پرورش صحیح متکی باشد. بدیهیست که مطالعه در این مورد و اخذ تصامیمِ مناسب در هر جامعه بر عُهدهء جامعه شناسی آموزش و پرورش است.

 

جامعه شناسی ادیان،

 

جامعه شناسی ادیان به مطالعه و بررسی مبدأ و منشای ادیان در جهان، از آغاز تاکنون میپردازد. مطالعهء تطبیقی در ادیان مختلف در طول تاریخ بر عُهدهء جامعه شناسی ادیان است. هم چنین به بررسی و مطالعه در زمینهء نیاز انسان و جامعه به دین، تأثیر دین در جامعه و تحولهای اجتماعی، تأثیر دین در اخلاق و خصوصیتهای اخلاقی و معنویت در جوامع انسانی میپردازد. هم چنین مطالعه در انواع ادیان و شناخت ادیان رسمی از غیررسمی در طول تاریخ، کار عمدهء تاریخ ادیان و جامعه شناسی ادیان است.

 

جامعه شناسی معرفتی،

 

جامعه شناسی معرفتی در زمینهء آگاهی و شناخت انسان در طول تاریخ و مقایسهء پیشرفتهای فکری و ایدیالوژیکی مردم جامعه و سیر تحول اندیشه های اجتماعی و متفکران اجتماعی و به مطالعه و بررسی میپردازد. هم چنین نقش متفکران اجتماعی را در تحول و ساخت جامعه و آگاهی مردم نسبت به تحولهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار میدهد.

 

جامعه شناسی هنر،

 

تأثیر عوامل اجتماعی در پیشرفت هنر، سیر تحول هنر از دیدگاههای مختلف و در زمینه های متفاوت، کار جامعه شناسی هنر است. هم چنین تأثیر هنر در اجتماع و تحقیق در زمینهء ارایهء هنرهای خاص در جوامع خاص و نیاز جامعه به هنرهای مطلوب انسان، کارهای هنری و انواع هنر نیز بر عُهدهء جامعه شناسی هنر است.

 

جامعه شناسی انحرافهای اجتماعی (جُرم شناسی)،

 

به مطالعه و بررسی علل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی در کجرویهای اجتماعی و ارتکاب جرایم و بی بند و باریهای اجتماعی میپردازد. هم چنین در این شاخه از جامعه شناسی سعی میشود که دریابند ریشه ها و منشای جرایم در کدام یک از جنبه های زنده گی اجتماعی انسان وجود دارد و یا دریابد که جرم چیست و مجرم کیست. ضمن شناخت علل و عوامل انحرافهای اجتماعی به اثرها و عوارض روانی و اجتماعی ناشی از انحرافها توجه میکند و در نهایت سعی دارد ضمن شناخت علل، عوارض و اثرهای کجروی راه حلهای مناسب جهت کاهش و از بین بُردن کجرویهای اجتماعی را به منظور بهبود اوضاع اجتماعی بیان کند. هم چنین ارتباطء فقر و بیسوادی و تأثیر هر یک در انحرافهای اجتماعی و سرایت بیماریهای اجتماعی را مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهد.

 

واژه نامه،

 

استنتاج: گرفتن نتیجه از بیان مطلبی- به نتیجه آوردن.

 

انحرافهای اجتماعی: دُورشدن از معیارهای ارزش اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه.

 

تحلیل: بیان علمی مطالب- حل کردن.

 

توجیه: بیان مطالب علمی به صورتی که دربارهء آن مطالب خوب توضیح داده شود، نیکو بیان کردن مطالب برای درک بهتر آن ها.

 

سرایت اجتماعی: تأثیر گذاشتن یک پدیدهء اجتماعی در پدیده های اجتماعی دیگر مانند بیماریها و انحرافهای اجتماعی که اگر در جامعه گسترش یابند دیگران نیز بدان مبتلا میشوند.

 

عدالت اجتماعی: برقراری شرایط و ضوابطی در جامعه که همهء مردم از آن به طور یکسان و یک نواخت برخوردار گردند- برقراری تساوی حقوق اجتماعی برای همهء مردم.

 

فقر آموزش: پایین بودن سطح و میزان آموزش عمومی و تخصصی برای بیشترین مردم در یک جامعه.

 

مطالعهء تطبیقی: دو پدیدهء اجتماعی را با هم و در مقام مقایسه مورد مطالعه قراردادن.

 

معرفت: شناختن هر چیزی را به طور اعم و اخص گویند. شناخت- علم و دانش نسبت به هر مکتب یا مسلکی را گویند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment