دانلود تحقیق در مورد پروژه جامعه شناسی آموزش وپرورش -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

 

” یگانگی اجتماعی ”

آموزش و پرورش رسمی ، وسیله مهم تبدیل یک جامعه نامتجانس به جامعه یگانه و یکپارچه ، از طریق توسعه و تقویت فرهنگ و هویت مشترک است .

 نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 ” نوآوری و تغییر“

جامعه سنتی گرایش به گذشته داشته و بر حفظ میراث فرهنگی تاکید می کند . یکی از کارکردهای مهم آموزش و پرورش اشاعه باورهای علمی به جای باورهای سنتی است .

 ” پرورش و رشد شخصی ”

آموزش و پرورش رسمی ، نگرشها ، ارزشها ، سازگاریهای ذهنی رفتارها و مهارتهایی در فرد ایجاد می کند که شاید در

زمینه های اجتماعی دیگری غیر از مدرسه ، انجام پذیر نباشد .

 ” کارکرد سرمایه گذاری ”

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی جامعه می گشاید ، در اغلب کشورها سهم نسبتا مهمی از بودجه ملی به بخش آموزش و پرورش اختصاص می یابد .

” پرورش سیاسی ”

پرورش سیاسی ، فراگردهای القای فرهنگ سیاسی است . این مفهوم اشاره دارد به فراگردی که از راه آن افراد جامعه نگرشها و احساسات مربوط به نظام سیاسی و نقش خود را در آن کسب می کنند .

سه عنصر مهم این فراگرد عبارتند از :

1 – شناخت

                                 cognition

2 – احساس

          feeling

3 – حس شایستگی سیاسی

political competence

” فصل پنجم ”
” جامعه پذیری یا اجتماعی شدن ”

– یکی از کارکردهای عمومی آموزش و پرورش ، اجتماعی کردن افراد جامعه است .

       -مدرسه مواد خام ( دانش آموزان ) را تحویل گرفته ، می پرورد و محصول معینی ( دانش آموختگان ) را بیرون می دهد .

 ” تعریف جامعه پذیری ”

اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها ، هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است ، به عبارتی فراگردی است که به واسطه ی آن فرد دانش و مهارتهای لازم را برای زندگی اجتماعی کسب می کند .

” هدفهای اجتماعی شدن ”

1 – یکی از مقاصد جامعه پذیری آموزش قواعد و نظامات اساسی ، از آداب و عادات و رفتار روزمره گرفته تا روشهای علمی به افراد است .

 2 – فراگرد جامعه پذیری به همان میزان که عادات و رفتار فرد را مطابق هنجارهای اجتماعی ، تحت نظم و انضباط در می آورد ، به او امید و آرزو می دهد .

 3 – فراگرد جامعه پذیری از طریق برآوردن خواست ها، آرزوها ، امیدها و سوداهای فردی یا ممانعت از دستیابی به آنها ، برای فرد هویت می آفریند .

                     identity هویت :

4 – فراگرد جامعه پذیری ، نقش های اجتماعی

social roles

و نگرشها ، انتظارات و گرایش های مربوط به آن نقشها را به فرد می آموزد .

5 – هدف دیگر فراگرد جامعه پذیری آموختن مهارتها

است ، فقط با اکتساب و یاد گیری مهارتهاست که افراد می توانند ، در جامعه منشاء اثر واقع شوند

” فرهنگ ، جامعه پذیری و شخصیت“

فرهنگ ، شاخص نحوه و روش زندگی است که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود از حیث دوام و بقاء و انتظام امور اجتماعی اختیار می کند .

” فرهنگ پذیری ”

افراد هر جامعه ای از راه یادگیری و جذب و درونی کردن نظام ارزشهای جامعه ، فرهنگ پذیر می شوند .

 فرهنگ پذیری جریانی است که فرد را عمیقا و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند می کند .

” شخصیت ”

این مفهوم هم به طرق مختلف تعریف شده است .

شخصیت عبارتست از : تمامیت رفتار فرد که با نظام گرایش معینی که دارد ، در کنش و واکنش متقابل با وضعیتهای محیطی است .

” نیاز به کنش های متقابل ”

” نیاز به مهر و محبت ”

” نیاز به آموزش زبان ”

” عوامل رشد شخصیت ”

عواملی که در رشد شخصیت انسان دخالت دارند

عبارتند از :

1 – وراثت                2 – محیط طبیعی

3 – فرهنگ                        4- تجربه گروهی

5 – تجربه بی همتای شخصی

1 – وراثت زیستی :

وراثت به منزله ی مواد خام شخصیت است.برخی ازهمانندی های موجود در شخصیت و فرهنگ انسان ناشی از وراثت است .

2 – محیط طبیعی :

با توجه به تحقیقات بعمل آمده می توان اذعان داشت که در تشکل رفتار انسان ، نقش سنتها بیشتر از نقش محیط طبیعی ، اهمیت دارد

محیط طبیعی برای رشد فرهنگ محدودیت ایجاد می کند . محیط طبیعی ، عامل نافذ و موثر است ولی به ندرت عامل مسلط و کنترل کننده به شمار می رود .

3 – فرهنگ و شخصیت :

از تجربه های اجتماعی مشترک بین اعضای یک جامعه ی معین یک صورت بندی ویژه ی شخصیتی پدید می آید که شاخص و معرف شخصیت بیشتر اعضای آن جامعه است .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment