دانلود تحقیق در مورد پروژه برنامه ریزی درسی تلفیقی-قسمت اول

دانلود پایان نامه

          فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه ای از یك دانش سازمان یافته و یا ایجاد و ارتقاء نظام ارزشی حاكم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد كه این مهم در چارچوب و برنامه ای برأمده از یك نظام رشته ای با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم  روشها و گامهای آموزشی عملی می شد.

 

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

          اما امروزه فلسفه آموزش به بیش از آنچه در گذشته بود توسعه یافته و رویكردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته كه در آنها اهمیت اصلی به شخص انسان داده می شود  نه به مسیری كه وی طی می كند . دراین برنامه ها واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یكسویه نگر رشته ها جستجو شده و جزئی نگری و محدودیتهای تخصصی شدن و تقسیم علوم مطعون واقع می شود.

          آشنایی با این رویكردها و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسی بویژه در دانشكده ها و موسساتی كه در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایسته های خاص در عرصه علوم بویژه علوم انسانی هستند لازم و كارآمد است.

          دراین نوشته به اختصار و ایجاز تمام به معرفی اجمالی آنها می پردازیم.

 

1) چرایی رویكرد تلفیق :

          عوامل و بستر موثر در ظهور رویكردهای تلفیقی و عنایت به نظامهای غیر رشته ای را می توان در موارد ذیل خلاصه كرد:

          الف) انسان و پیچیدگیهای آن و همچنین طبیعت و ابعاد مختلف آن و تعدد و تكثر رهیافتها,  روشها و ابعادی كه می توان آنها را در بررسی از واقعیت های فیزیكی یا انسانی مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر لازمه منطقی رشد و پیشرفت در علوم كه به انقسام موضوعی و روشی درعلوم منجر شده, موجب می شود كه دانش سازمان یافته ( دیسیپلین ) یا علوم متعارف نتوانند به خوبی بر واقعیت منطبق شده و الگو و آینه ای گویا و شناسنده از آن باشند. فلذا برنامه ریزان و طراحان آموزشی با تفطن براین موضوع به تلفیق رشته ها و معارف بشری دست می زنند تا یافته های جدیدی را در عرصه علم و فن آوری كسب كرده باشند و به یكسری مسائل جدید,  مستحدثه و چند وجهی, پاسخهای درخور یابند.

          ب) رشد بیش از حد و روز افزون مرزها در علوم موجبات تبعاتی شده كه نیاز محیط های علمی به برنامه های غیر رشته ای را توجیه و تثبیت كرده است. این تبعات عبارتند از :

        دگماتیزم و فانتسیزم[1]  كه به تبع تخصصی شدن در عرصه علوم پیدا شده است .

        جزئی نگری , غیر واقع نگری و یكسویه نگری ناشی از تقطیع علم

        حاكمیت روشها و مبادی انتزاعی و تجریدی فارغ یا حتی مغایر با واقعیت بویژه ناشی از تحویل گرایی مفرط1

    حاكمیت نوعی بی اطلاعی و بی فایدگی هر یك از رشته ها نسبت به سایر رشته ها و فقدان هرگونه تعامل و تاثیر و تاثر مثبت میان رشته ها

        عدم اطلاع و استفاده از مواهب مربوط به جامعیت و سازگاری درونی علم و نادیده انگاشتن دیدگاه كل گرایانه

        افزایش كارآمدی علوم در دستیابی به اهداف چند وجهی و متكثر

        عدم وجود شرایط انتقال علوم فراگرفته شده به موقعیتها و نظامهای مختلف

          ج) تولید علوم مطلوب ، كه می توان جریانات موجود در این عرصه را در سه دسته جریانات مسیحی ، جریانات پست مدرن و جریانات اسلامی كه در پی تعریف و تبیین علوم اسلامی نوین هستند, خلاصه كرد.

          د) دریافت این حقیقت كه نظامهای محتوایی رشته ها در واقع و ابتدا نوعی طبقه بندی عملی برای دانش و موضوعات تحقیقی پژوهشی وابسته به آن رشته به شمار می رفته و الزاماً به معنای مبنایی برای سازماندهی آموزشی نمی تواند مفید و ضروری واقع شود.

 

درمجموع رویكردهای تلفیقی در پی این هستند كه با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش ، فرصتهایی را برای فراگیران فراهم سازند تا با اصول ، مبادی ، روشها و موضوعات متنوع در قلمروهای متعدد آشنا شوند. و این البته به معنای نفی محاسن و فواید نظامهای رشته ای نیست. رویكرد رشته ای به علت برخورداری از آگاهی سازمان یافته از حقیقت از طریق مفاهیم و الگوهای مربوط و رشد تدریجی و منطبق بر مسیر تعریف شده ، اثر اطمینان بخشی بریادگیرنده دارد.

          رویكرد رشته ای ، یادگیرنده و یاددهنده را مستقیماً با ساختاری منطقی مواجه می كند كه خودبخود توالی زنجیره مفاهیم , پیش نیازهای موضوعی و روشی خاص را رعایت كرده و از طریق مفاهیم و الگوها , ساختارهای حقیقت را آشكار می كند. و این خود امتیازی قابل توجه است كه نباید در رویكردهای تلفیقی رقیب مورد غفلت واقع شود. در واقع ساختار منطقی علم بی فایده نیست بلكه بحث در شیوه استفاده از آن و مهارتهای بدست آمده برای یادگیرنده است. لذ ا « ساختار منطقی یك علم »و « سازماندهی مهارتها » دو متغیری هستند كه در یك برنامه درسی خوب همزمان باید مورد عنایت باشند و تركیب بهینه ای از آنها مورد استفاده  برنامه ریز واقع شود.

          لازم بذكر است در ادبیات نوپای برنامه درسی تلفیقی كه در ایران وجود دارد ، عمدتاً اصطلاح « میان رشته ای » معادل همه رویكردهای غیر رشته ای و تلفیقی بكار می رود كه چندان مقرون به دقت و صحت نیست و در ادامه این نوشته خواهیم دید كه رویكردها میان رشته ای یكی از حالات متصور برای برنامه نویسی تلفیقی می باشد.

 

2) انواع رویكردهای تلفیق

          بطور كلی و براساس نمودار شماره یك صفحه آتی ،‌رهیافتهای موجود در طراحی برنامه های درسی به حصر عقلی در دو دسته رهیافتهای رشته ای1 و رهیافتهای غیر رشته ای2 تقسیم بندی می شوند. رهیافتهای غیر رشته ای نیز خود به دو دسته رویكردهای تلفیقی با محوریت رشته و رویكرد تلفیقی بدون محوریت رشته دسته بندی می شوند  

رهیافتهای طراحی در برنامه های درسی                                           

         رهیافت رشته ای                               (Disciplinary Approach)            رهیافت غیر رشته ای ( تلفیقی)                             (Non-Disciplinary Approach)   

                                 رویكرد درون رشته ای موازی3

                                     رویكرد میان رشته ای4

                                               تلفیق بامحوریت   رویكرد چند رشته ای5                                                                                   رویكرد چند رشته ای متقاطع6                                               

                                              رویكرد چند رشته ای متكثر7

                             تلفیق بدون محدودیت   رشته یا رویكرد فرارشته ای8                                                

                                                                 فرا رشته ای افقی                                                                                                                    فرا رشته ای قائم

                                                                   فرا رشته ای مورب                                                                                                                                                                                                              

        نمودار شمار یك                                                       

                                                                                                                       

اساس كار رهیافت های تلفیقی با محوریت رشته در جدول شماره یك و رهیافت فرارشته ای كه خود به سه حالت دیگر تقسیم می شود ،‌بر اساس جدول شماره دو تعریف و سازماندهی می شود . در جدول شماره یك همانطور كه مشاهده می شود ساختار منطقی چند حوزه علمی ،‌از مفاهیم و مبانی تمام تا مفاهیم خاص مورد نظر بوده و تركیبها و تلفیقهای افقی ، قائم و مورب در سطوح مختلف می تواند حالتهای مختلف از برنامه های درسی را پدید آورد . بدیهی است سیاست حاكم بر برنامه درسی و مقاصد آموزشی مورد نظر درتعیین نوع رشته ها , مفاهیم و سطوح آنها نقش مهمی را ایفا می كند.

 

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment