دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبی -قسمت اول

دانلود پایان نامه

مذهب یك پدیده انسانی جامع و فراگیر است. تقریباً هر جامعه ای در سرتاسر تاریخش یك بینش یا شناخت مذهبی از جهان داشته است. مذهب ، جهانی را كه ما در آن زندگی می كنیم شكل داده است و در آینده نیز این نقش را بازی خواهد كرد. اگر آگاهی ما از خود بعنوان یك جامعه جهانی افزایش یابد، بطور همزمان حوزه و محدوده بیكران چشم اندازهای مذهبی نیز به جهان معرفی می شوند. برای میلیونها انسان مذهب یك بخش بنیادی از آزمایش و تجربه بشر بوده و نیرویی است كه به زندگی معنا می بخشد و برای زندگی راهنماست؛ از نظر گروهی دیگر مذهب برای نمایاندن جنبه برتر زندگی آنها شكل گرفته است، اما این افراد (گروهها) در جوامعی زندگی می كنند كه قوانین، تقویمها و فرهنگ آن براساس سنت ها(باورهای) مذهبی شكل گرفته اند، در صورتیكه رد اعمال رسمی مذهبی درك معنوی این تجربه بشری را از بین می برد. رشد در سنین جدید (شاید به معنای سن بلوغ) باعث بروز اعمال و شعائر مذهبی در فرد می شود و در این دوره نوع بشر جستجو برای رسیدن به خدای متعال را ادامه می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با توجه به این مضمون (زمینه) لازم است بچه ها (دانش آموزان) را كه در دنیای امروز زندگی و رشد می كنند آشنا بشوند با تفاوتها و شیوه تكامل جستجوی مذهبی در میان نوع بشر . بسیاری از بچه هایی كه به آنها آموزش می دهیم، متعلق به جوامع مذهبی خاصی هستند كه دیگران به آن تعلق ندارند، اما تمام شاگردان باید در فرآیند تفكر درباره یك زندگی مذهبی پایدار شركت كنند. ما از كجا آمده ایم؟ چرا ما در این جهان هستیم؟ پس از مرگ چه اتفاقی برای ما می افتد؟ بنابراین آموزش مذهبی (RE) تلاش می كند بچه ها را در مسیر شخصی زندگیشان كمك كند، آموزش مذهبی به بچه ها كمك می كند (فرصت می دهد) تا اعتقادات شخصی، ارزشها و سبك زندگی خود را منعكس كنند و همزمان اعتقادات، ارزشها و شیوه زندگی دیگران را نیز بشناسند.

آموزش مذهبی نباید با پرورش آن اشتباه شود. بچه ها در خانواده هایشان و جوامع خود باورها و اعمال مربوط به مذهب خود را فرا گرفته اند بچه ها در خانواده به پیروی از گامهایی كه خانواده سنت ها و اعتقادات خانواده در این راستا برداشته، تشویق می شوند. بچه ها با سنت ها، داستانها و شیوه زندگی جامعه مذهبی آشنا می شوند، كه به آن تعلق دارند. چنین پرورشی پاسداری از مذهبی است كه به آن تعلق دارند. اما این بخشی از اهداف آموزشی مذهبی مدرسه نیست. آموزش مذهبی در تلاش برای تغییر مذهب كسی یا اینكه فرد را به مذهب دیگر فرا بخواند و یا اینكه به مذهب خاصی حق بدهد و بچه را در محدوده یك سنت دینی خاصی قرار دهد، نیست؛ در عوض به بچه ها فرصت می دهد برای یادگیری باورهای مذاهب گوناگون دنیا در جهتی كه بتواند زندگی شخصی آنها را پربار كند.

جایگاه RE در برنامه ریزی درسی

شناخت و درك

یكی از اهداف اساسی آموزش مذهبی گسترش دانش و درك دانش آموزان درباره مذهب است. آنها باید یاد بگیرند كه مذهب مسئله ای همه جانبه است و باید راجع به تعدادی از مذاهب اصلی دنیا تحقیق كنند؛ یكی از این مذاهب اصلی می تواند مذهب خودشان باشد، اما حتی بچه هایی كه به یك مذهب (هیچ مذهبی) تعلق رسمی ندارند باید گسترش فهم خود از جهان را آغاز كنند و جایگاه ادیان را در دنیا و اینكه چگونه با دیگران و محیط اطراف ارتباط برقرار كنند، بدانند بچه ها از طریق RE ، تفكر درباره سئوالاتی كه از علاقمندی همیشگی بشر نشات می گیرد، را آغاز می كنند و می توانند راجع به تشابهات و تفاوتهای بین پاسخهایی كه در جوامع گوناگون به این پرسش ها داده می شود، تحقیق كنند.

مهارتها

آموزش مذهبی درباره برداشتن موانع دانش نیست. بخش مهمی از این فرآیند، گسترش مهارتها از طریق شاگردانی است كه توانایی ترویج چنین شناختی را دارند. RE به گسترش مهارتهای تفكر بحرانی كمك می كند، این مسئله به بچه ها این توان را می دهد تا درباره ی دنیای اطرافشان تفاوتهای آگاهانه داشته باشند، به بحث درباره اهمیت موضوع بپردازند و به عقاید دیگران گوش داده و واكنش مناسب نشان دهند مفاهیم

مذهب اساساً یك فعالیت تكامل یافته است. آموزشی كه ما به بچه ها می دهیم باید او را قادر سازد تا مفاهیم انتزاعی مذهب را حس كند (دریابد). بدینوسیله از طریق RE بچه ها شروع به افزایش دانش مذهبی، درك افت و دستور زبان مذاهب، تا جائیكه بتوانند افكار شخصی خود را به طور روشن بیان كرده و با دیگران وارد بحث و گفتگو شوند. یكی از بهترین راههای آشنا كردن بچه های جوان با مفاهیم مذهبی این است كه سعی شود مفاهیم جدید با دانش قبلی آنها پیوند داده شود تا بتوانند موضوع را درك كنند. برای مثال : مطالعه درباره ی سازگاری(سازش) مسیحیت، ممكن است با بحثی راجع به ‹‹اعتراف›› و ‹‹پاك شدن›› (آموزش) شروع شود كه در آن بچه ها تجربیات شخصی خود را بیان می كنند. راه (روش) دیگر، استفاده از ادبیات است برای عمومی كردن بحث مربوط عقاید مذاهب ویژه. داستان ‹‹داگر›› نوشته شرلی هولز شامل مطالبی است كه ارتباط بین ‹‹فداكاری›› و ‹‹از دست دادن›› (متضرر شدن) و موضوعات ویژه دیگری را بیان می دارد.

نگرش ها

اشتغال به آموزش مذهبی منجر به گسترش (افزایش) نگرش مثبت به خود، دیگران و دنیای اطراف ، می شود. RE مستلزم تحقیق درباره منشأ ارزشهای ادیان و اینكه چگنه این اعتقادات بر زندگی روزمره ی ما تأثیر می گذارند، می باشد RE یك تلاش اخلاقی و شرافتمندانه است كه در آن بچه ها به بررسی روابط و تعهداتشان به دیگران می پردازند. از این طریق، آموزش مذهبی یك همكاری مهم با آموزش معنوی، روحی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی بچه ها بوجود می آورد و همچنین آموزش شخصی اجتماعی و سلامتی برای شهروندی (یك شهروند خوب بودن)

برنامه ریزی

در برنامه ریزی را RE یكی از نخستین چیزهایی كه به ذهن خطور می كند این است كه : كدام مذهب آموزش داده شوند؟ بعضی از مدارس تنها بر باورهای دینی خود تأكید دارند در انگلستان و ولز بیشتر مدارس مجبورند از برنامه هایی كه بوسیله مقامات محلی حمایت (ارائه) می شوند، پیروی كنند و این برنامه ها محتوای چند دینی ندارند. ثابت شده كه تلاش برای آموزش مذاهب متعدد در آن واحد، منجر به سردرگمی بچه ها می شود، بنابراین یك مطالعه دقیق، درباره دو یا سه مذهب بهتر از یك گشت سریع در مذاهب بیشتری است.

به همین دلیل بسیاری از مدارس مذاهبی را آموزش می دهند كه مدرسه یا جامعه محلی آنجا را نمایندگی می كنند. به طور مشخص اگر مدارس خودشان را بعنوان بخشی از جامعه ی جهانی در نظر بگیرند باعث توسعه امكانات آنها می شود. بسیاری از مدارس برنامه ریزی بلند مدت RE خود را براساس محاسبه سن و توانایی آنها پایه یزی می كنند. عده ای نیز برنامه ای را بر می گزینند كه در آن موضوعات مختلفی به سنین مختلف اختصاص می یابد پس هر یك از مدارس ممكن است برای تحقیق در باورهای مذهبی یكی از این سه روش را برگزینند. ممكن است مدارس بر یك مذهب خاص در زمان خاصی متمركز شوند و آنرا در سطح نسبتاً ژرفی آموزش دهند یا ممكن است از موضوعی برای نزدیك شدن (آشنایی) با چهره سنتهای گوناگون استفاده كننده برای مثال : عبادت، مراسمات مذهبی و … . مورد دیگر گزار برنامه تحصیل است كه آموزش مذهبی را تداوم می بخشد از طریق تحقیق در باب (زمینه هایی) مانند مكانهای ویژه مذاهب .

 

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment