دانلود تحقیق در مورد پروژه آموزش مذهبی -قسمت ششم

دانلود پایان نامه

 

اهمیت شركت اعضا گروههای دینی درباره نقش RE در مدرسه واضح است. آنها به فهم نیازهای قانونی (شرعی) RE نیاز دارند . ذات رئوس مطالبی كه در مدارس استفاده می شود یك نگرش عالی به برنامه آموزشی طرحریزی شده دارد این اساساً از هر گونه اشتباه درباره آنچه كه باید به بچه ها آموزش داده شود جلوگیری می كند همچنین آگاهی از اینكه شخصی كه صحبت می كند با بچه ها . سپس تعهدشان ممكن است متفاوت باشد با دیگر افراد مسن تر. برای مثال اگر امام (پیشوا) بیاید برای صحبت در كلاس كه در آن بچه ها هستند ممكن است به سجد توجه كنند

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زمینه ی گذار برنامه درسی

وقتی بحث RE پیش می آید باید در ارتباط با فعالیت هایی كه طرحریزی می كنیم خلاق باشیم در فصل 13 اهمیت مشاركت بچه ها بررسی شد. در این بخش هم مهم است كه از محدوده برنامه آموزشی مناطق برای تحقیق در مذهب بپردازیم. بنظر می رسد بعضی موضوعات ارتباط آشكاری با RE داشته باشند مانند انگلیسی و تاریخ. اما موضوعات دیگری هستند كه حاوی مطالب مفیدی برای كاوش مفاهیم مذهبی هستند. در كار هرگذر برنامه ی درسی به ذهن سپردن اهداف آموزش مهم است به عبارت دیگر اجتناب از ارتباطاتی كه ممكن است ، آزمایشی باشد و بدتر از همه تمسخر آمیز باشد.

برنامه ریزی نیاز به پرسش از آن دارد همانطور كه همیشه یادگیری اهداف نیاز به پرسش دارد. چگونه ممكن است برنامه درسی گسترده تر به ما كمك كند برای جستجوی این اهداف؟ البته ممكن است این یك ترتیب دو راهه باشد.

برای مثال بسیاری از اهداف با سوادی می توانند با استفاده از RE بعنوان منبع درست شوند. بطوریكه در حالتی اگر امتحان كند نوع متفاوتی را مانند خلق داستان و تمثیل های اخلاقی .

در مثال نمودار 1. 14 بخشی از كار توضیح داده شده كه سهم هر موضوعی را كه ممكن است برای دستیابی به اهداف RE همكاری داشته باشد ، نشان می دهد.

توجه زیاد به پتانسیل RE برای همكاری با یادگیری اهداف موضوعات دیگر ماورای برنامه آموزشی

پیوندهای برنامه درسی

تاریخ- ساختمانها بعنوان مدارك ابتدایی

جغرافیا- مهاجرت مردم

طراحی تكنولوژی- مناسب برای هدف

RE – عبادت چیست

RE – طبیعت و چگونگی اثر آن بر زندگی

موزیك- موزیك مذهبی از سایر نست ها مردم داستان – انگلیسی هنر- بیان هنر مذهبی طراحی تكنولوژی – بیان نیازها شهروندی- تعهد محلی RE طبیعت، اعتقاد و اثرش بر زندگی RE – ذات تعهد

شهروندی- تعهد جهانی

یادگیری موضوع

جستجوی تاریخ جامعه نیاز به قابل دسترس بودن برای جامعه نشان دادن خصیصه های عملی و روحی نشان دادن ذات عبادت درك بعضی آموزشهای مذهبی ملاحظه نقش مردم در طول عبادت جستجوی استفاده بوسیله جامعه درك تعهد در برابر خدا درك نقش آن در زندگی مردم شرح گسترده تر كار از جامعه نشان دادن اعتقادات نشان دادن ذات عبادت

جنبه های مطالعه

تاریخ ساخت

جغرافیای بنا

طراحی ساختمان

طرح بندی درون سازمان

كلید چهره ها

استفاده از موزیك

دكوراسیون

مبلمان (وسایل خانگی)

اتاقها و ساختمانهای دیگر

خدمات- عبادت

استفاده های دیگر از ساختمان

تابلوهای اعلانات

جدول شماره 1. 14 مطالعه ی مكان عبادت (پرستشگاه)

چندین جنبه ی برنامه درسی پیوند نزدیكی دارند با RE و هر كدام می توانند بطور مثمر ثمر بكار گرفته شوند برای تكمیل همدیگر و یادگیری آن. اینها شامل : شهروندان و توانایی تحمل ، آموزش روحانی، اخلاقی اجتماعی و فرهنگی آنها و آموزش اجتماعی و سلامت فردی می باشند. همه اینها در این ارتباطند كه بچه ها در زمینه های متفاوت توسعه یابند و ما بعنوان معلم در این مورد مسئول هستیم در این میان نكات بسیاری هستند كه مشتركند در میان جنبه های گوناگون و نیازی نیست كه ما نگران باشیم كه مورد خطاب قرار گیریم. مهم اینست كه كاری كه انجام می دهیم بر توسعه عمومی بچه ها اثر داشته باشد و باید به پیامی كه به بچه ها می رساند آگاه باشیم. ارزشها و نگرانی های ما یك اثر مثبت دارد بر مسائلی كه ما انتخاب می كنیم منابع انتخابی و راههای ارائه آنها به بچه ها . در نمودار 2-14 بخشی از كار شرح داده شده كه جنبه هایی RE را در مورد گسترش معنویات ، اخلاقیات و توانایی های شهروندان نشان می دهد.

موضوع مرتبط است با كار در كلاس یازده ساله ها. آنها ممكن است درباره افسانه های آفرینش یهودیت و مسیحیت تحقیق كنند و همچنین در مورد داستانهای نوع بشر امروزی فكر كنند. مذاهب مهم دنیا درباره وظیفه بشر در آیندگان چیزهایی برای گفتن دارند. در این مذاهب دنیا بعنوان خلقت خدا دیده می شود پس باید با احترام با آن رفتار كرد در برخی باورهای مذهبی افراد بشر بعنوان سرپرستان طبیعت دیده می شوند. از طریق این موضوع بچه ها تشویق می شوند به شناسایی تعهدات شخصی خودشان به آیندگان و دنیای آنان و تشخیص اینكه آنها قدرت تغییر مسائل را دارند.

یك چهره طبیعی از موضوع آفرینش حیوانات وحشی باغ حیوانات است. تحقیق می تواند درك این باشد كه چه نوع محیط هایی جاهای خوبی برای زندگی گیاهان، حشرات حیوانات و پرندگان است. هفته ها، بچه ها می توانند روی باغ حیوانات وحشی كار كنند و هر كدام به تنهایی برای گسترش اطلاعات شخصی خود نكوشد. این یك مسیحای پایدار از زندگی در مدرسه و یك تذكر از تعهداتشان است.

منابع مادی برای كار برنامه آموزش در دنیای مذهب

نتیجه در RE

بعضی از معلمان RE نگران هستند. آنها می دانند كه RE یك بخش بزرگ شخصی و موضوعی حساس است. بعضی ها ممكن است نگران باشند كه ندانند چگونه با شرایط وفق یابند و در كلاس یا محیطی گسترده تر برخیزند.

به درستی منبع موضوع شناخت می تواند به سبك كردن (كم كردن) چنین نگرانی هایی كمك كند. همچنین ارزشمند است صحبت برای ملاحظه چگونگی واكنش نشان دادن به شرایط ویژه. در این مسیر ممكن است شما مناسب بدانید كه خود را برای برخاستن و توضیح در هر شرایطی آماده كنید. در هر بخش سئوالات درباره شرایط بالقوه مطرح شده اند و شما دلگرم(تشویق) می شوید برای فكر كردن در مورد اینكه چگونه واكنش (پاسخ) دهید و چگونگی توسعه دانش خود و حال مسائل نحوه مدیریت كردن اعتقادات و باورها

هر فرد بالغی كه وارد كلاس می شود بهرحال تاز یك محیط با دیدگاهها و باورها و ارزشهای شخصی خود می آید. یك بخش از نقش RE كمك به بچه هاست تا در این مورد بطور ماهرانه صحبت كنند و همچنین پیوند آنها با دیگران و فراگیری (یادگیری) اینكه چگونه در زندگی خود با ارزشها و اعتقادات دیگران برخورد كنند. همانطور كه بچه ها از بزرگترها این مسائل را یاد می گیرند، شاگردان خیلی آگاهانه تر از بچه ها در پی یادگیری باورها هستند. گاهی این باورها بطور عمومی بوسیله ی بچه ها یا معلم مطرح نمی شود بنابراین ما چگونه به تفاوتهای اعتقادات پاسخ و واكنش نشان دهیم؟

یك نكته بنیادی در شروع RE بر پایی فضایی از اتمی ( و احترام است كه بچه ها در آن احساس امنیت كنند برای بیان عقاید و باورهای خود. آشكار كردن نقش ها برای گفتگو و بحث نیاز به توافق و هدایت كردن دارد و اینكه چگونه بدقت به صحبتهای دیگران گوش دهیم و به گفته های آنان واكنش نشان دهیم .

بجه ها همچنین نیاز دارند به یادگیری اینكه چطور تفاوتها را بپذیرند و نیاز دارند به آمادگی برای رویارویی با تفاوتها بدون اینكه بوسیله ی آن تهدید شوند فعالیت هایی كه به این مسئله كمك می كنند تا بچه ها صحبت كردن درباره تفاوت در عملكرد شخصی خودشان را یاد بگیرند زیادند از جمله فیلم ها ، تیم های فوتبال سرگرمی ها، غذا خوردن و … گفتگو در مورد اینكه چه اندازه در این موارد شیوه های عمل گوناگون وجود دارد.

چگونه به افرادی كه با ما مخالف هستند واكنش نشان دهیم ؟ یكی از مباحثی كه معلمان در مورد آن نگران هستند، اعتقادات شخصی آنهاست، بعضی از سوالاتی كه ممكن است معلم از خود بپرسد از این قرار است :

  1. اگر من به محتوای موضوع معتقد نباشم، درباره چه آموزش دهم
  1. خانم جونز! خداوند چگونه توانست دنیا را در 6 روز بیافریند؟ آیا ممكن است؟
  2. خانم! شما به چه معتقد هستید؟
  3. جهان می گوید كه خدا خالق نیست. این اشتباه هست یا نیست؟

بسیاری از معلمان از اینكه ممكن است با شاگردان بی جهت به خاطر این موضوعات درگیر شوند نگرانند یا اینكه ممكن است به تنش و رقابت متهم شوند یا اینكه ممكن است بچه ها بویژه اگر جوان باشند از آنها بپرسند در خانه یا زندگی شخصی خود چگونه فكر می كنند ؟ اجازه بدهید در مورد هر یك از این موارد از آغاز بحث كنیم:

مدیریت كردن اعتقادات شخصی مان

RE بیشتر شامل آموزش موضوعات و موادی است كه ما به آن اعتقاد نداریم اما نیازی نیست كه مشكل باشد. تصور كنید این مطلب یك فعالیت آموزشی است كه در آن شما به شاگردان كمك می كنید تا تجارب مذهبی نوع بشر را حس و درك كنند نیازی نیست كه شما معتقد باشید به چیزی كه آموزش می دهید یك مثال می آوریم:

برای مثال كمونیسم؛ این یك فلسفه ی شخصی است كه شما می توانید بشناسید و در مورد آن شناخت پیدا كنید بدون اینكه به آن اعتقاد داشته باشید البته در آن مواردی هستند كه بر ضد عقیده و ایمان اند كه در آن مادیت لازمه ی وجود است (فلسفه شكاكیت)

این می تواند یكی از نتایج بحث باشد. همانطور كه شما می دانید یكی از اهداف كلیدی RE ترویج احترام به نگرشهای متفاوت مردم است از نظر شما . اگر شما احساس می كنید كه در این نگرش ها یك خطر وجود دارد كاملاً بهتر است كه آنرا نیاموزید. واكنش به سئوالات نهایی (آخر)

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment