دانلود تحقیق توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

  • بنابراین مقیاس آسیب زیستگاه و قابلیت دسترسی به زیستگاه مناسب دیگر معین خواهد كرد كه آیا اثر معكوسی وجود دارد یا خیر. برآورد مقدار انرژی مورد نیاز با OBP ها برای منحرف شدن به اطراف سایت مزرعة باد بطور تجربی امكانپذیر نیست. چون هیچ اندازه گیری از زمینه های انرژی زای زندگی آزاد در این گونه ها وجود ندارد. با اینحال، مشتق گیری برآوردها با استفاده از مدل های Pennycuick امكانپذیر است. برنامه حداكثر سرعت رنج (vmr) رامحاسبه می كند و سرعتی است كه در آن نسبت بالا رفتن / پائین رفتن، حداكثر مقدارش را دارد و حداقل سرعت برق ((vmp،‌سرعتی است كه حداقل نیرو برای پرواز مورد نیاز است 30 صحنه نمونه برداری شدند، متغیر از انحراف كوتاه km8/0 تا انحراف بزرگ
  • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

    km12

نتایج

1- نمونه برداری خطر تصادم

مدل مهاجرت اولیه

صحنه ها برای رویدهای تك پرنده و پرنده های گروهی برای همة میزان های اجتناب نمونه برداری شدند. نتایج معرفی شده، متوسط تعداد سالیانة طوطی ها هستند كه برای تصادم با توربین ها پیش بینی شدند. با همة تصادم های فرض شده كه منجر به مرگ پرندگان می شود. معیار استاندارد میانگین، مقیاسی از اجتناب را در تعداد طوطی های برآورد شده برای تصادم در هر سال بصورت نتیجة اتفاقی بودن فراهم می كند و مدت فواصل اطمینان 95%، شاخصی از تغییر سالانه در تعداد تصادم های هر سال را فراهم می‌كند.

برآوردهایی از تعداد سالانة تصادم های طوطی برای همة صحنه ها از 05/0 (22/0 = SD) تا 09/5 (59/2 = SD ) متغیرند. این رنج ناشی از اختلافات در مقایر نمونه برداری شده برای فقط 2 پارامتر بود. اولین پارامتر بیشترین تأثیر را دارد و میزانی بود كه در آن طوطی ها برای جلوگیری از تصادم ها منظور می شوند. دومین پارامتر این بود كه آیا كل ساختمان توربین ها، خطر تصادم واقعی برای طوطی ها را نشان می دهد یا اجزاء در حال حركت. رنج وسیعی از خطرات پیش بینی شده حاصله از نمونه برداری، تقریباً بطور كامل ناشی از این واقعیت بود كه میزان های اجتناب نمونه برداری شدند آنهایی كه رنج كامل را در بر می گیرند (100-0%). ما در نظر می گیریم كه ظرفیت برای تقریباً همه گونه های پرندگان و در این مورد، OBP ، برای دوری فعالانه از تصادم های توربین به طور بالایی توسعه یافتند و اینكه اكثر پرندگان احتمالاً میزان های بین 99% و 100% رانشان می دهند. میزان دوری 99% مساوی است با پرندگانی كه هیچ اقدام فراری در موقع روبرو شدن با توربین در یكی از چند صد پرواز انجام ندادند و ممكن است بطور چشمگیری پائین تر از آنچه باشد كه در واقعیت رخ می دهد. میزان اجتناب محاسبه شده روی سایت 2/96% بود (كه از مقدار قابلیت رؤیت پائین معین شد). در بررسی مان،‌اجزاء بزرگ ایستا توربین، هیچ خطری از تصادم را برای اینگونه ها مطرح نكردند، و فقط خطر واقعی ولو بطور فرعی برای OBP ها آن است كه با رتورهای توربین در حركت ارائه می شوند. چون سایز گروه كیفیتی بصورت توجیه شده از مشاهدات OBP ، یك پرنده است، از اینرو چندین تسهیلات را در یك رویداد در نظر می‌گیریم كه بی نهایت بعید است رخ دهد.

نتایج برای این پارامترهای بسیار واقعی و برای همة 3 میزان اجتناب نمونه برداری شده، در جدول 1 نشان داده شده اند. برای میزان اجتناب 99%، مدل پیش بینی می كند كه پیكربندی 53 توربین باعث تعداد متوسط 05/0 (22/0 = SD ) تصادم OBP سالانه‌ می‌شود.

جدول 1- نتایج حاصل از نمونه برداری اتفاقی بنابر تعداد تصادم های OBP در هر سال

میزان اجتناب متوسط مرگ و میرهای سالانة پیش بینی شده SD 95% فاصلة اطمینان تحتانی فوقانی
مدل 790/53 0% 09/5 59/2 0/1 0/11
  95% 25/0 50/0 0/0 0/2
  99% 05/0 22/0 0/0 0/1

:NB فاصلة اطمینان 95% ، تغییر سالانه را در تعداد تصادم ها در هر سال نشان می دهد، بنابراین در 95% سال ، تعداد تصادم ها بین مرز تحتانی و فوقانی پیش بینی شده است.

مدل توقفگاه كوتاه

بزرگترین تعداد متوسط تصادم های OBP برآورد شده در هر سال در طول رویدادهای مهاجرت 02/0 است (جدول 2). خطر به فاصلة حركت كرده به و از سایت های احتمالی لانة پرنده و موقعیت های مهاجرت senecio بستگی دارد كه با تعداد توربین های مواجه شده تركیب می شود.

* جدول 2- تصادم های برآورد شده از OBP ها از صحنة توقفگاه كوتاه با استفاده از موقعیت هایی در طول آبگیرها (ستونهای 1 و 2) و غیر از آبگیرها (ستون 3 و 4)، میزان اجتناب 95%.

فاصله از سایت تغذیه حداكثر تعداد توربین های برخورد شده تعداد متوسط تصادم های طوطی شكم نارنجی برآورد شده حداكثر تعدادتوربین های مواجه شده میانگین تعداد تصادم های طوطی شكم نارنجی برآورد نشده
شعاع 1 كیلومتر 1 01/0 0 00/0
شعاع 2 كیلومتر 3 02/0 2 02/0
شعاع 3 كیلومتر 4 02/0 2 02/0

مادامیكه هر گونه آسیبی از گونه های منقرض شده بطور بحرانی مثل OBP باید تا حد ممكن اجتناب شود، تعداد طوطی های پیش بینی شده برای علت های تصادم های توربین در صحنه هایی كه ما از لحاظ اكولوژیكی. معقولانه در نظر می گیریم، بی‌نهایت كم هستند. وقتی در میزان مرگ و میر موجود زمینه برای گونه ها به علت دلایل دیگر ضریب بندی می كنیم، آنها بقدری كمند كه نمی توانند در تغییری كه در مرگ و میر طبیعی سالانه رخ می دهد، تشخیص داده شوند. در صحنه ای كه ما واقعی ترین صحنه را در نظر می گیریم، تعداد متوسط 05/0 OBP ها (22/0 = SD ) پیش بینی شدند كه سالانه تصادم می كنند و این وقتی است كه پیكربندی 53 توربین 790 وستاس بكار می رود. پیش بینی های تعداد مرگ و میرها برای صحنه هایی بالاترند كه طوطی ها بصورت داشتن ظرفیت پائین دوری از توربین ها نمونه برداری می شوند. با اینحال، دانش رفتار OBP و تجربة گونه های دیگر واكنش دهنده با ژنراتورهای باد، احتمال چنین رفتاری را حمایت نمی كند.

خطر انقراض (احتمال آنكه یك گونه منقرض شود) از طریق استفاده از یك تجزیه و تحلیل قابلیت زنده ماندن جمعیت (PVA) برای اینگونه ها معین شده است. یكی از متغیرهای بكار رفته بصورت یك شكل بالقوة مرگ و میر، مرگ و میر در مزارع باد ناشی از تصادم ها با توربین ها است كه از نمونه برداری خطر تصادم مشتق شده است. در مورد خطر انقراض، همانطوركه در اینجا در ارتباط با OBP در نظر گرفته شده داریم:

  • خطر می تواند بصورت جزئی و یا قابل قبول در جایی در نظر گرفته شود كه در آنجا حداكثر سطوح مرگ و میر ناشی از مزرعة باد فقط منجر به افزایش كمی در خطر انقراض می شود، همانطور كه با PVA بررسی شده تحت همة صحنه‌ها، خطر انقراض حتی بدون مهاجرت هم پائین است اما فعالیت های مهاجرت برای كاهش خطر معكوس و یا حتی ایجاد كاهشی در خطر حاصله روی صحنة بدون تغییر، نیز پتانسیلی دارند.
  • خطر می تواند بصورت بررسی مورد نیاز در نظر گرفته شود در مواردیكه حداكثر سطوح مرگ و میر ناشی از مزرعه باد منجر به افزایش پائینی در خطر انقراض می شود همانطور كه با PVA تحت برخی از صحنه ها بررسی گردیده است، بغیر از افزایش متوسط تحت صحنه های دیگر (مثلاً مرگ و میر انبوه شده) با فعالیت های مهاجرت برای كاهش خطر معكوس بالقوه مهم هستند و PVA نشان می دهد كه فعالیت های مهاجرت می توانند مؤثر باشند.
  • خطر میتواند بصورت غیر قابل قبول در نظر گرفته شود، در اینجا حداكثر سطوح مرگ و میر پیش بینی شده ناشی از مزرعة باد منجر به افزایش متوسط تا بالا در خطر انقراض می شود، همانطور كه با PVA تحت همة صحنه ها بررسی گردیده، یا افزایش بالا تحت برخی از صحنه ها، PVA نشان می دهد كه فعالیت های مهاجرت می توانند مؤثر باشند.
  • خطر می تواند بصورت غیر قابل قبول در نظر گرفته شود در اینجا حداكثر سطوح مرگ و میر پیش بینی شده ناشی از مزرعة باد منجر به افزایش متوسط تا بالا در خطر انقراض می شود، همانطور كه با PVA تحت همة صحنه ها بررسی گردید، و یا افزایش بالا تحت برخی از صحنه ها نشان داده شده؛ PVA نشان می دهد كه فعالیت های مهاجرت بعید است مؤثرتر باشند.

تجزیه و تحلیل PVA Mereredith. Derschler برخی از ارقام نشان دهنده را روی این طبقه های خطر قرار می دهند. Mereredith. Derschler پی بردند كه مرگ ومیر مزرعة باد كمتر از 1% در هر سال، و یا2 پرندة تضمین زده شده در هر سال، در رنج خطر قابل قبولی قرار می گیرند همانطور كه در بالا شرح داده شدند و این ارقام در بخش های تحتانی این رنج می توانید احتمالاً بصورت خطر جزئی در نظر گرفته می شوند ( مثلاً یك پرنده یا كمتر در هر سال‌ ). با توجه به صحنة خاص، خطر انقراض میتواند بصورت خطری در زون غیر قابل قبول در و یا بالای 2% مرگ ومیر سا لانة مزرعة باد در نظر گرفته می شود و یا 4 پرنده در هر سال، در حالیكه 2-1% مرگ ومیر مزرعة باد (2 الی 4 پرنده در سال ) در زون قابل تحملی قرار می گیرد.

با استفاده از این مورد كه ما از لحاظ اكولوژی معقولانه ترین نوع در نظر می گیریم (99% میزان اجتناب برای هر دو مدل توربین ) ، OBP ها ی یا 05/0 برآورد شده (22/0SD= ) می توانند سالانة تصادم كنند. اگر میزان اجتناب 95% بكار رود، 25% تخمین زده شدة OBP ها (SP=0/50 ) می توانند سالانه تصادم كنند. این مرگ ومیر 001/0 حداكثر برآورد جمعیت 183 پرنده را نشان میدهد كه مساوی با نظارت سالانة 999/0 برای OPB هاست كه از مزرعة باد می گذرند ( یعنی متوسط 99/9 % جمعیت انتظار میرود كه در عبور دو ساله از مزرعه باد زنده بمانند). تغییر در كل نظارت جمعیت با ضرب میزان نظارت طبیعی جمعیت در میزانی كه در مزرعة باد پیش بینی شده، محاسبه شده است ( 999/0 * 5900/0 ). رقم حاصله میزان نظارت كامل جمعیت جدید 5894/0 را فراهم می كند، این تغییر از لحاظ بیولوژیكی جزعی است و نمی تواند از میزان سابقة تغییر سالانه در نظارت كه متداولاً با جمعیت تجزیه می شود، مشخص گردد.

2- اثرات مانع و انحراف

فضای جزعی در این مقاله به نشان دادن نتایج بررسی بعمل آمده اختصاص داده شده است، اما تجزیه و تحلیل آشكار كرده بی نهایت بعید است كه مزارع باد مثل مانع عمل كنند و هیچ مرجعی برای مزارع باد جهت جلوگیری از مهاجرت وجود ندارد. به جای آن گمان می رود كه پرندگان، پاسخ پیچیده ای به مزارع باد دارند پاسخی در ارتباط با گونه ها، سایت و منابع موجود روی سایت و مجاور آن.

دو پاسخ منفی مهم پرندگان به مزارع باد عبارتند از(1) پرندگان انحرافهای كوچك مقیاسی را در اطراف دستة توربین ها انجام می دهند ( تا بیش از چند متد، كه با گونه های فرق می كند و Water fowl تا بیشترین حد پاسخ می دهد، تا بیش از m 6000800 اطراف مزرعة باد منحرف می شود ) و (2) كاهشی در تراكم های برخی از گونه های اطراف توربین ها به برخی از سایت ها ( كه در برخی موارد در ارتباط با منابع روی سایت است مثلاً پرندگان جستوجوگر فقط از منطقة نزدیك توربین ها دوری می كنند ). تعدادی از نویسندگان نتیجه گیری كردند كه طرح مزرعة باد مهم است، با آن شكاف هاییی كه بین توربین ها و خطوط توربین های موازی با مسیر مهاجرت وجود دارد و این امكان حركت میان مزرعة باد را میسر می سازد و باعث انحراف های كمتری در اطراف مزرعة باد می شود. بنابراین، بی نهایت بعید است كه مزرعة باد Heemskirk از مهاجرت OBP ها جلوگیری كند. پاسخ این گونه ها به بدترین مورد، به احتمال بیشتر، دوری از منطقة نزدیك اطراف توربین ها است و یا در اكثر موارد انحراف بدور مزرعة باد تا مقداری فاصله. این فاصله به احتمال زیاد كمتر از چند صد متر است ( بیشترین انحراف هاm 600 است كه در گونه های مرغ آبزی یافت شده است ). با این حال با ارائه طرحی از مزرعة باد m300 با متر در طول حاشیة ساحلی، هر گونه انحرافی بعید است چون فرصت زیادی برای OBPها وجود دارد تا از سایت عبور كنند.

نمونه برداری انرژی زا آشكار ساخت كه می تواند5/1-08/0 % انرژی مورد نیاز باOBP ها وجود داشته باشد تا به اطراف مزرعة باد معرف شوند و این به مسیر در نظر گرفته شده بستگی دارد. این باید به عنوان حداكثر رقم در نظر گرفته شود چون مقدار انرژی بكار رفته روی كل مهاجرت، بالاتر از مقدار برآورد شده است چون پرندگان بیشتر از مقدار نشان داده شده با اندازه گیری های خط راست پرواز می كنند، و آنها در طول مهاجرت، توقفگاههایی را در نظر می گیرند كه از لحاظ انرژی زایی گران تر از پروازهای مهاجرت است و از سایت های لانه ای پرواز می كنند. مقدار مصرف انرژی روزانه OBP ها ناشناخته است، بنابراین با افزایش اضافی مورد نیاز نمی تواند در ارتباط با كل بودجة انرژی اضافی برابر است با افزایش مورد نیاز دركسب انرژی بین5/1- 08/0% . با ارائه اینكه OBP ها با كسب انرژی قبل از مهاجرت محدود شدند، بنابراین نیاز به كسب حداقل انرژی اضافی ( در ردة 5/1- 08/0% افزایش ) بسیار بعید است تا نتایج عمده ای داشته باشد، اثر احتمالی روی یك پرندة مهاجر در فاصلة دور نیز بعید است.

نتیجه گیری

نمونه برداری اتفاقی خطرات بالقوه برای OBP ها در مزرعة با Heemskirk فرضی، رنجی از مرگ ومیر پیش بینی شده و تغییر سالانه در مرگ ومیر را نشان داد. بیشترین تاثیر روی پیش بینی ها، میزانی بود كه در آن پرندگان ممكن است فعالانه از واكنش های نسبت به توربین های بادی جلوگیری كنند.

تحقیق جامع در این ارتباط و تجربه استرالیایی در بررسی نمونه برداری، نشان میدهد كه تحت همة شرایطها غیر از شرایطهای بی نهایت غیر عادی، پرندگان فعالانه از تصادم با توربین ها دوری كنند. نمونه برداری انجام شده برای بررسی این اثر در غیاب داده های تجربی ضروری بوده است. نمونه برداری بصورت یك ابزار پیش بینی كننده، با ارزش است اما باید بررسی های حاصل از مزارع باد عملیاتی تائید شوند. بویژه شرح اثرات واقعی تولید متداول مزارع باد روی پرندگان برای صنعت مفید است چون انتظار میرود فرایندهای تائید منظم برای گسترش های آینده، اساساً پیشرفته باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment