دانلود تحقیق توسعه كامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

سایت یك منطقه با جمعیت پراكنده است كه اكثراً با نمو گیاهی بومی پوشیده شده و دشت علف دكمه ای در آنجا گسترده شده، بین ساحل و مرتعHeemskrit واقع شده است كه متوسط2 كیلومتر عرض دارد و تقریبا12 كیلومتر از شمال غربی به جنوب شرقی كشیده شده است. در نتیجة بررسی مفصل و جامع اثر محیطی بعمل آمده توسط مشاور Hydro Tasmarzia و سایر متخصصان قراردادی ، تعدادی از نواحی حساس شناسایی شدند كه پیرامون آنها زون های انحصاری واقع شده اند. این شامل یك بافر (مانع) ساحلی m300 است، یك بافر m500 اطراف یك كلنی كوتاه shearwater در انتهای جنوبی سایت (برای محافظت از عقاب هایی كه روی كلنی صید می كنند) و دیگر زون های انحصاری برای مشخص كردن اثرات بینائی، بویایی، توارث، كیفیت آب و سایر جنبه های بیولوژیكی بالقوه.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بررسی های رومیزی و استفاده از پرندگان، 73 گونه پرندة بومی و 5 گونه معرفی شده در حال حاضر كه احتمالاً روی سایت هستند، شناسایی كردند. در این میان، 4 مورد تحت بند حفاظت محیط كشور و محافظت تنوع زیستی 1999 (EPBCA) و یا تحت بند گونه های تهدید شدة تاسمانیایی 1995 (TSPA) لیست شدند. بررسی های بعمل آمده روی سایت، پائین ترین میزان استفاده از پرندگان را در مقایسه با هر سایت باد پیشنهادی دیگر در جنوب شرقی استرالیا آشكار كرد و سطح پائین تا متوسطی از تنوع گونه ها را نشان داد. این میزان بهره وری پائین به احتمال زیاد در ارتباط با نوع زیستگاه اصلی و ماهیت تخریب شدة سایت است (كه ناشی از حریق های معمولی و شدید است). بالاترین تراكم های پرندگان در آبگذرها، خطوط زهكشی و نزدیك به ساحل یافت شدند. با ارائه میزان های بهره وری پائین از پرندگان، اثر برآورده شده از این پیشنهاد احتمالاً جزئی است. با اینحال Neophema chryogaster طوطی های شكم نارنجی (OBP) گمان می رود كه به این ناحیه دوبار در سال مهاجرت می كنند چون آنها بین زمین های پرورش شان در جنوب تاسمانیا و زمین های زمستانی اشان در قسمت اصلی استرالیا حركت می كنند. OBP یك گونة منقرض شده و لیست شده تحت EPBCA و TSPA است. 200 مورد برآورد شده در جهان وحوش وجوددارند (اعداد دقیقاً مشخص نمی باشند). با ارائه وضعیت شان، توجه زیادی به برآورد اثر بالقوة این OBP های پیشنهادی شده است.

اثر بالقوة این طرح روی پرندگان میتواند به اثراتی در ارتباط با شرایط زیر تقسیم شود:

قرارگیری ساختمان مافوق، ساختمان، و عملیات مزرعة باد. دو جنبة اول می توانند از طریق توزیع صدا و یا بینایی كتاه مدت و خرابی زیستگاه در طول ساختمان و كاهش در كیفیت زیستگاه با بدتركردن فرایند موجود مثل تهاجم علف ها و یا دسترسی افزایش یافته به زیستگاه با صیادان معرفی شده تحت تأثیر قرار بگیرند. چون پاورقی طرح كم است (كمتر از 1% سایت) و با ارائه طرح های مدیریت محیطی مناسب، این موضوع می توانند بطور مؤثری برای كاهش اثرات اداره شوند. اثرات عملیاتی در ارتباط با تصادم ها با ساختمان مافوق و اثرات مانع هستند در مواردیكه پرندگان بالقوه از سایت مستثنی می‌شوند و یا مسیر مهاجرت شان را برای جلوگیری از سایت تغییر میدهند. نقطة اصلی بررسی های سنجش خطر، روی اثرات عملیاتی بالقوه، اثرات تصادم و بیگانگی روی OBP ها بوده است. استراتژی های بكار رفته برای بررسی این موضوعات به طور جامع و مفصل مورد بحث قرار می گیرند.

متودها

1- برآورد خطر تصادم برای طوطی های شكم نارنجی

مسیر مهاجرت OBP ها از داخل سایت ناشناخته است، گرچه سایت، منطقه عملیاتی برای گونه ها در طول مهاجرت نیست. بررسی ها برای جمع آوری داده های جامع دربارة گونه های پرندگانی كه از سایت استفاده می كنند بعمل آمدند و برای شناسایی میزان فعالیت پرنده در طول فصل های متفاوت بررسیها انجام شدند. این بررسی های بهره‌وری با استفاده از شمارش استاندارد شدة پرنده در عرض سایت بعمل آمدند و داده های حاصله برای برآورد میزان تصادم بالقوة پرندگان در ورود به مدل خطر تصادم بكار برده شدند.

گر چه 147 روز نظارت صرف بررسی های پرنده روی سایت گردید، اما OBP ها مشاهده نشدند. 18 روز دیگر در طول بهار سال بعد به مشاهدات اختصاص یافت، و 9 مشاهده از طوطی های بال آبی Neophema chrysostoma و یك OBP بعمل آمدند. فقدان مشاهدات OBP ها تعجبی ندارد چون جمعیت در حال حاضر بی نهایت كم است و گمان می رود بطور خیلی مختصر از منطقه عبور می كنند. یك گزارش از OBP روی سایت برای استفاده در نمونه برداری خطر تصادم، كامل نبود.

بنابراین نمونه برداری صحنه برای برآورد خطر تصاد بالقوه صورت گرفت با صحنه های بكار رفته متغیر از صحنه های “محافظ ، و بدترین كیس” تا انواع “معقولانه تر از لحاظ اكولوژیكی”.

یك مدل اتفاقی طرح شدة هدف برای برآورد خطر OBP هایی بكار برده شد كه با توربین ها تصادم كردند (مدل خطر تصادم بطور مستقل دوبار بررسی گردیده است و مشخص شده است كه مناسب می باشد). فرض شده است كه پرندگان روی مسیر مستقیم و اتفاقی در مزرعة باد پرواز می كنند و شانس هر پرنده كه با توربین هنگام پرواز در مزرعة باد برخورد می كند، با ضرب منطقة میانی كه نشان دهندة خطر تصادم است در تعداد توربین های پیشنهادی برای ساخته شدن، به دست آمد. این احتمال در تناسب جمعیتی ضرب شد كه در منطقة مزرعة باد پرواز می‌كنند. نهایتاً یك میزان اجتناب بكار رفت تا ظرفیت پرندگان برای جلوگیری عمدی از ضربه به حساب آید.

همة برآوردها از نمونه برداری خطر تصادم مشتق شدند، سپس با یك تجزیه و تحلیل تغییرپذیری جمعیت پیشرفته از قبل مقایسه گردید تا معین شود چه میزان كاهش مرگ ومیر در موقعیت حفاظت گونه ها رخ خواهد داد.

چرا از یك مدل استفاده می شود؟

نمونه برداری، مكانیسمی ساختار بندی شده و قطعی از سنجش ارائه می دهد. تنها راه حل ، قضاوت فردی است. یك قضاوت آگاهانه ممكن است پیش بینی هایی را فراهم نماید كه درست به معتبری پیشگویی های تولید شده با یك مدل است، بنابراین استفاده از مدل، برتری های فراوانی دارد، از جمله:

 • فراهم كردن یك میانگین ساختار بندی شده كه با آن مشخص می شود چه اتفاقی ممكن است بیفتد و یا فرضیه های شناخته شده دربارة آنچه كه ممكن است رخ دهد، مطرح می شوند.
 • همه ورودی ها صریح هستند و بنابراین می توانند به راحتی در معرض انتقاد قرار بگیرند، تا از لحاظ درستی تست بررسی شود و می توانند رونوشت شوند، و
 • ماهیت صریح همة پارامترها و ارزش های ورودی به راحتی پیشرفت های بالایی را امكانپذیر می سازد و تصفیه نمونه برداری را مهیا می سازد و داده ها جمع شده و یا اطلاعات جدید میسر می شوند.

در چنین موردی، كه گونه های منقرض شده، جمعیت كمی دارند و هیچ دادة تجربی دربارة استفاده از سایت آن به دست نیامده، نمونه برداری صحنه های آگاهانه، تنها وسایلی را برای به دست آوردن سنجش های قابل شناسایی خطر بالقوه فراهم می سازد.

نمونه برداری صحنه

در موقعیتی كه پرندگان با مزارع باد واكنش می دهند، برخی از پارامترها ثابت خواهند بود، درحالیكه برخی دیگر بطور اتفاقی رخ می دهند و یا بصورت متغیرهای نامطمئن هستند. نمونه برداری اتفاقی از یك روش قطعی متفاوت است و فرق آن در این است كه آن، امكان بهم پیوستن متغیرها را میسر می سازد. بعنوان مثال، سایز یك جمعیت پرنده ممكن است سال به سال متفاوت باشد و تناسب جمعیتی كه ممكن است از داخل مزرعة باد پرواز كنند نیز متفاوت است. نتیجة نمونه برداری اتفاقی آن است كه نتایج بعنوان رنجی از خطرات پیش بینی شده ای ارائه می شوند كه نمایش واقعی از تغییر عمر واقعی را عرضه می دارند.

نمونه برداری خطر تصادم با استفاده از مدل اختصاصی شركت Pty.ltd Biosis Research بعمل آمد. آن با همكاری Hydro Tasmania و دكتر میكائیل مك كارتی از مركز پژوهش استرالیا برای اكولوژی شهر، دانشگاه ملبورن توسعه یافت.

تجزیه و تحلیل معرفی شده در اینجا اولین موردی است كه در آن نمونه برداری اتفاقی اثرات مزارع باد روی پرندگان در استرالیا بعمل آمد و ما از انجام نمونه برداری در جاهای دیگر اطلاعی نداریم.

مقایسه نتایج صحنه های متفاوت، سنجش اثرات بالقوه متغیر از بدترین مورد را تا مورد واقعی تر امكانپذیر می سازد. اما در اكثر موارد، مطالب مهمی برای توسعه دهندگان و تنظیم كننده ها در ارتباط با برآورد اثر بالقوه در غیاب داده های تجربی فراهم می گردد. تعدادی از پارامترهای ثابت بكار می روند از جمله تعداد توربین ها.

پارامترهای متغیر عبارتند از:

 • منطقه میانی توربین – این منطقه نشان دهندة خطر تصادم پرنده ای است كه در جهت خاص پرواز می كند و از حداكثر كه سطح رتور آن در90 است تا جهتی كه پرنده در حال حركت است، متغیر است. همچنین تا حداقلی كه در آن سطح رتور موازی با جهت حركت پرنده است. تناسب منطقة نشان داده شده از داده های باد جمع آوری شده روی سایت معین می شود.
 • بخش های ایستا و متحرك توربین – دو صحنه تست شدند كه در آنجا فرض گردید كل ساختمان های توربین، یك خطر مساوی را ارائه می دهند و رتور منبع اصلی خطر را نشان می دهد و اینكه اجزاء ثابت ساختمان ها، قطر قابل محاسبه‌ای را نشان نداند.
 • سایز و سرعت پروایز OBP ها
 • عرض مزرعه باد
 • ارتفاع پرواز OBP – این براساس مشاهدات OBP ها و گونه های مربوطه نزدیك در موقعیت های دیگر بود.
 • تعداد عبورهای OBPاز سایت مزرعه باد
 • میزان اجتناب از توربین های باد – استفاده از واژة اجتناب، به میزانی اشاره دارد كه پرندگان برای جلوگیری از برخورد با ساختمان ها استفاده می كنند. این نباید با آنچه كه بعنوان “میزان تنوع” اشاره می كنیم، اشتباه شود (تناسب جمعیت در حال پروایز از مزرعه باد). ما از مقیاس میزان های اجتناب استفاده كردیم كه در آن 0% به معنی آن است كه هر پرنده ای به سمت توربین پرواز می كند هیچ مقیاسی در نظر نمی گیرد تا سعی كند از آن اجتناب نماید و 100% به معنای آن است كه همة پرندگان در همة اوقات از توربین ها دوری می كنند. همة میزان های اجتناب یا دوری، نمونه برداری شدند، اما از آن بصورت معقولانه ترین مورد فرض شده در نظر گرفته شده یعنی میزان اجتناب 98% در طول اكثر اوقات.

اما میزان اجتناب پائین تر (87%) در طول تغییرپذیری ضعیف به چشم می خورد (شرایطهای مه آلود و شب). این ارقام از تناسب تغییرپذیری ضعیف از دوره های شب هنگام و داده های دفتر هواشناسی برای سایت به دست آمدند. فقدان كامل اجتناب (0%)، رفتاری است كه در هر بررسی از واكنش های پرنده با توربین های باد مشاهده نشده است و شبیه به پرندگانی است كه كوركورانه بدون پاسخ به هر شیء در محیطهایشان پرواز می كنند. رفتار اجتناب مطلق (100%) برای برخی از گونه ها توجیه شده است و ممكن است تقریب معقولانه ای برای بسیاری از گونه ها در شرایط های خوب باشد، اما برای برخی از گونه ها در شرایطهای ویژه این امر بعید است.

 • گروه شدن OBP ها و تعداد مرگ ها در هر رویداد مرگ و میر – سایز گروه براساس سایز متوسط گروههای طوطی های مشاهده شده در جای دیگر بود.

  (29 (n=

 • سایز جمعیت OBP – جمعیت OBP به حداكثر سالانه می رسد البته در پایان فصل پرورش وقتی مهاجرت به سمت شمال رخ می دهد. در بهار، وقتی پرندگان از منطقه ای از سرزمین اصلی به مرتع پرورشی اشان باز می گردند، جمعیت در پائین ترین سطح سالانه اش است. ارقام برای هر كدام از این مهاجرت ها، از داده های آماری 5 سال گذشتة حاصله برای گونه ها با برنامة اصلاح OBP ؟؟ مشتق شدند. معیار استاندارد جمعیت، مهاجرت را تخمین می زند.
 • تناسب جمعیت در حال پرواز از مزرعه باد – مشخص نیست آیا كل جمعیت OBP ، یا بعضی از بخش های آن از مزرعه باد در هر مسیر مهاجرت داده شده پرواز می كنند یا خیر. میزانی كه رخ می دهد، بعنوان “میزان تنوع” شناخته می شود. مدل این متغیر را بصورت استفاده میانی از سایت مزرعة باد متغیراز 0/1 – 0/0 ارائه می دهد در آنجا 0/1 به معنی آن است كه همة پرندگان از زون مزرعة باد پرواز می كنند، در حالیكه 0/0 مساوی است با اینكه همة پرندگان در اطراف مزرعة باد منحرف می شوند و در خطر تصادم با توربین ها قرار نمی گیرند.

مدل مهاجرت اولیه و مدل توقفگاه كوتاه ثانویه

دو شكل از نمونه برداری بعمل آمد، با استفاده از پارامترها و تكنیك های شرح داده شده در بالا، در اولین شكل نمونه برداری، میزان تصادم بالقوه بررسی گردید پرندگانی كه هنگام مهاجرت های نیم سال شان از داخل سایت حركت می كردند، (مدل مهاجرت اولیه)، و در دومین شكل نمونه برداری، اثر بالقوه بررسی گردید در صورتیكه زیر مجموعه ای از OBP ها روی سایت باقی بمانند تا روی گونه های گیاهی جستجو كنند كه دستخوش یك رویداد “توقفگاه” قرار گرفت (مدل توقفگاه كوتاه بین راه). ورودی ها برای مدل دوم (تعداد پرندگان و دورة اقامتشان) از توصیه های تیم اصلاح OBP مشتق شدند.

2- اثرات انحراف یا مانع

احتمالی كه مزرعة باد Heemskirk پیشنهادی میتواند روی مهاجرت ناشی از اثر مانع تأثیر بگذارد. بررسی شد، به این ترتیب، پرندگان، مهاجرت شان را كامل نمی‌كنند (یعنی آنها در اطراف مزرعة باد منحرف نمی شوند)، یا افزایش در مصرف انرژی در صورتی مورد نیاز است كه پرندگان در اطراف سایت منحرف شوند. واژه “مانع” بطور قابل بحث، یك نام عوضی برای مزارع باد است، چون آنها همة سرزمین موجود را اشغال نمی كنند و بنابراین یك مانع فیزیكی نیست. بااینحال، آنها ممكن است بصورت تهدیدی برای پرندگان در نظر گرفته شوند، كه ممكن است باعث انحراف آنها به اطراف سایت شود، انحراف ها در اطراف مزرعة باد در صورتی تأثیر گذارند كه آنها:

 • از دسترسی به مناطق پرورشی مهم جلوگیری نمایند.
 • باعث انحراف های اساسی شوند كه منجر به افزایش چشمگیری در بودجه های انرژی زا می گردند، یا

باعث انحراف هایی می شوند كه خطر مرگ و میر ناشی از فشارهای بالاتر صید را افزایش می‌دهند. بنابراین یك اثر به موقعیت مزرعة باد در ارتباط با زیستگاه پرندگان متصل خواهد بود و به میزانی كه پرنده برای تغییر رفتارش و یا منطقة بكار رفته نیاز دارد. بعنوان مثال، اگر دسترسی به سایت های پرورشی و یا جستجو بطور كامل جلوگیری شوند و یا اگر انحراف ها، بزرگ باشند،در نتیجه افزایش چشمگیری در استفاده از انرژی ایجاد می شود و پرندگان مجبور می شوند به مناطقی بروند كه برایشان مناسب نیست و به این ترتیب اثر بیشتر و بزرگتری حاصل می گردد. بنابراین مقیاس آسیب نیست و به این ترتیب اثر بیشتر و بزرگتری حاصل می گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment