دادرسی اطفال بزه دیده در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان

دانلود پایان نامه

 

موضوع حمایت از بزه دیدگان امروز به یکی از اهداف نظام عدالت کیفری تبدیل شده است. همین امر نیز باعث شده تا حمایت از بزه دیدگان و توجه به حقوق و منافع آنها در کلیه مراحل رسیدگی به عنوان یکی از وظایف نظام دادرسی شناخته شود. اما اطفال بزه دیده، به دلیل ویژگی های جسمانی و روانی به عنوان بزه دیدگان آسیب پذیر که نیازمند حداکثر حمایت بوده ، وهمچنین مبانی جرم شناختی و حقوق بشری ،اقتضا می کندتا شیوه های رسیدگی افتراقی در خصوص آنها با هدف پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی اعمال شود.

بزه دیدگی ثانوی نیز به ناملایمات و سختی هایی که بزه دیده ممکن است در مراجع متحمل شود , اشاره دارد. تکرار جلسات بازپرسی , حضور اطفال بزه دیده در محیط رسمی دادگاهها و مواجهه آنها با بزهکار از عمده ترین عوامل بزه دیدگی ثانوی اطفال محسوب می شود.

با بررسی قوانین ایران مشاهده می‌شود اطفال بزه دیده به عنوان افرادی که نیازمند توجه بیشتر و اعمال شیوه های دادرسی افتراقی می باشند , مورد شناسایی قرار نگرفته اند و قوانینی که بتوانند حقوق مذکور را به نحو شایسته تضمین نمایند هنوز به تصویب نرسیده است. با توجه به خلاء موجود و نواقص قوانین پیشین , قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تنظیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جهت حمایت قضایی از افراد زیر 18 سال در معرض خطر و بزه دیده ،نموده است , که یکی از ابعاد مهم آن دادرسی ویژه اطفال بزه دیده می باشد.

در این پایان نامه بعد از شناسایی اطفال بزه دیده وفلسفه دادرسی ویژه آن، به بررسی نیازهاو شیوه های جدیدقابل اعمال دادرسی در لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان، ضمن تفسیر موادآن ،پرداخته شده و در مواردی جهت تضمین و حمایت حقوق طفل بزه دیده در فرایند دادرسی ، یشنهاداتی در این زمینه با توجه به قوانین موجود ارائه شده است.

 

کلیدواژه: دادرسی- اطفال بزه دیده- لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

 

Leave a comment