2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی……………………………………………………………….. 38
2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم………………….. 38
2-2-2. گزارش………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش……………………………………………………………………………………. 44
2-2-2-2.تعریف گزارش …………………………………………………………………………………………………….. 45
2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-4.فایده گزارش نویسی…………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی ……………………………………………………………………………….. 47
2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟…………………………………………………………………………………… 48
2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی…………………………………………………………………………….. 48
2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش……………………………………………………………………………………….. 50
2-2-2-9-1 .گزارش اداری……………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-2-9-2.گزارش قضائی…………………………………………………………………………………………. 51
2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم………………………………………….. 53
2-2-2-9-4.گزارش نهایی………………………………………………………………………………………………… 55
2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری…………………………………………………………….. 56
2-2-3-1.تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………….. 57
2-2-3-2.آموزش در ناجا 57
2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن  58
2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی………………………………………………………………………………………… 58
2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی………………………………………………………………………………………. 58
2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری………………………………………………………………………………………. 58
2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی………………………… 60
2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی………………………………… 64
2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین………………………………………………………………………….. 65
2-2-5-1.ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-5-2.تعریف اماره و انواع آن …………………………………………………………………………………… 68

پایان نامه و مقاله

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………………….. 68
2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی……………………………………………………………………………………….. 69
2-2-5-2-3.اماره قضایی…………………………………………………………………………………………………… 70
2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی……………………………………………………………………………………….. 70
2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی………………………………………………………………… 71
2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین.. 72
2-2-5-3-1.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی.. 72
2-2-5-3-2.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین.. 73
2-2-5-3-3.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین………………………………………………………………. 74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 76
3-1-1.دانش حقوقی ضابطین…………………………………………………………………………………………….. 76
3-1-2.آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………. 76
3-1-3.ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 77
3-1-4.کلانتری……………………………………………………………………………………………………… 77
3-1-5.پرونده قضایی……………………………………………………………………………………………………….. 78
3-1-6.قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………. 78
3-1-7.مقبولیت و اعتبار……………………………………………………………………………………………………. 78
3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 81

یک مطلب دیگر :

3-2-1. نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 81
3-2-4. زمان و مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………. 82
3-2-5.روش ها و تکنیک آماری…………………………………………………………………………………………. 82
3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته)……………………………………………………………………………. 82
3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………… 82
3-3-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 83
3-4. جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………. 83
3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب…………………………………………………………………….. 83
3-5.  گزارش روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………….. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 86
4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی……………………………………………… 87
4-2-1-1.وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 87
4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 89
4-2-1-3. سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………. 90
4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان……………………………………………………………………… 92
4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان. ……………………………………………………………………………….92
4-2-2-2.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2-2-3.میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………. 94
4-3. آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………… 95
4-3-1.فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………. 95
4-3-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96
4-3-3.فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97
4-3-4.فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 98
4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق …………………………………….. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 100
5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی…………………………………………………… 100
5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق………………………………………………………………………………………. 101
5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول………………………………………………………………….. 101
5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم…………………………………………………………………. 102
5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم……………………………………………………………………….. 102
5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم………………………………………………………. 103
5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ……. 104
5-2. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 105
5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با  نتایج تحقیق………………………………………………………………………………. 105
5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) ….. 107
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 109
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………… 114
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 133
جدول3-1. شاخص های سنجش فرضیات…………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………. 87
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 89
جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………… 90
جدول 4-4: توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………….. 92
جدول 4-5. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 93
جدول 4-6. توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………. 94
جدول 4-7. اطلاعات آزمون T مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………….. 95

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *