حقوق نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون …

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29
توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29
مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29
گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29
بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29
بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31
بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33
بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34
بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34
گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35
مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35
مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36
گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36
گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37
گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39
بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41
بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45
بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49
بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50

پایان نامه

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51
گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51
گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53
گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53
گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56
بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56
بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58
گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60
بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61
آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61
فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64
حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64
مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65
گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65
بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66
بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67
گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68
گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69
بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

یک مطلب دیگر :

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70
مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72
گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72
گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76
بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76
بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77
الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77
الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77
الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78
الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80
گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84
وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84
مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85
گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85
بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85
بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86
بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86
بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87
گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87
بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88
بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90
الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90
ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90
ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90
د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91
ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92
مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92
گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93
بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93
بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94
بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95
گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96
بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97
الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97
ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98
ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98
گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99
گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102
منابع…………………………………………………………………………………………………………103
چکیده

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *