3-بررسی ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47
4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48
5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49
6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50
7-رسیدگی به دلیل  …………………………………………………………………………………… 51
ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51
گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52
فصل دوم  نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ……………………………. 63
گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ………………………………………….. 64
الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64
ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75
گفتار دوم – نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ……………………………………………….. 77
الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79
1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81
2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81
3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85
4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86
ب- خواسته­ی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87
عنوان                                                                              صفحه
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90

پایان نامه و مقاله

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ………………………………………………… 90
الف – قاعده­ی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90
1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ……………………….. 91
2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص …………… 98
ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102
ج-  افشای دلیل ……………………………………………………………………………………………….
بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل………………………………………………………. 110
گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112
بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………. 112
الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112
ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120
بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ………………………………………………………………… 125
الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل …………………………………………. 125
ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126
ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127
د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128
ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135
مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137
بند نخست – تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139

یک مطلب دیگر :

الف – تغییر خواسته  ………………………………………………………………………………………. 140
ب-تغییر نحوه­ی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144
ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147
1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147
2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148
3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ……………………………………. 148
بند دوم – تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا ……………………………. 148
گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152
عنوان                                                                              صفحه
الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154
1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158
2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز…………………………………………….. 162
ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164
1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165
2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166
فصل سوم  نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ……………………………….. 171
گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………………………. 172
بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172
الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ………………………………………………………. 172
ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177
ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180
بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………….. 181
بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه)………. 183
بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   …………………………… 184
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی …………………………………………….. 188
مبحث دوم – نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194
گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194
بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195
الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195
ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196
بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198
الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا…………………………………………………………… 198
1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198
2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201
3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202
ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ………………………………………………………………… 206
گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210
عنوان                                                                              صفحه
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016
فهرست منابع

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *