مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48
بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48
بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51
گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

  1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54
  2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55
2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55
3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

  1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

  • تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

پایان نامه

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60
بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61
1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67
1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68
بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

یک مطلب دیگر :

6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88
بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110
بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115
3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140
بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

  • تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
  • وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
  • تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *