بند سوم : فروش به طریق مقتضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………18
گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا………………………………………………………………………………………………………………………………..19
بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع…………………………………………………………………………………………..20
بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد …………………………………..21
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………22
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا……………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث سوم : آثار بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش…………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر ………………………………………………………….26
فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا…………………………………………………………………………………………………………….  28
مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………29
بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد……………………………………………………………..29
بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده ………………………………………………………………………………………….30
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده………………..30
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………….32
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………32
بند دوم : حق قانونی بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
الف : بازفروش کالای فاسد شدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش………………………………………………………………………………………….37
بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده………………………………………………………………………………………….38
بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار………………………………………………………………………………………………………………..39
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
بند ششم : نمایندگی اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار اول : حق بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی ……………………………………………………………………………………………………. 43
ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی …………………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

پایان نامه

گفتار دوم : تکلیف بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….46
مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار اول : قاعده تقاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ……………………………………………………………………………………………………..49
الف : تعریف قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
ب : ماهیت قاعده تقاص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ج : شرایط اعمال قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
1 : شرایط مربوط به تمتع از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2 : شرایط مربوط به استیفا از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
د : آثار اعمال حق تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
بند دوم : مقایسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم : حق العمل کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار………………………………………………………………………………………………56
الف  : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………57
1  : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد………………………………………………………………………………………………………………………57
2  : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد……………………………………………………………………………………………………………….57
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار ………………………………………………………………………………………………………….58
1  : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است………………………………………………………………………………..58
2  : اخطاریه رسمی از قصد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3  : نظارت مدعی العموم یا نماینده او…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4  : حضور آمر یا نماینده او………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5  : فروش به طریق مزایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
ج  : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………………61
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………..65
الف  : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………..66
1  : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………..66

یک مطلب دیگر :

2  : خودداری گیرنده از تحویل کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3  : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………………….67
ب  : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………….68
1  : اطلاع به فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2  : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب…………………………………………………………………………………………………………………..70
3  : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او……………………………………………………………………………………………………………………..70
4  : طریقه فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
ج  : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم  : مقایسه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری…………………………………………………………………………………………………….. 75
بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری……………………………………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………..77
گفتار اول : اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف  : دخالت فضولی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
ب  : قصد احسان یا اداره برای دیگری ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ج  : ناتوانی مالک از اداره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
د  : ضرورت اداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
بندسوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………..84
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………84
الف  : کالایی که در معرض فساد سریع است ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب  : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ……………………………………86
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………87
الف  : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ………………………………………………88
ب  : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند ……………………………………………………………89
ج  : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید……………………………………………………………………………………89
د  : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………….90
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………..91
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………………..94
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………….94
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………..95
الف  : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ………………………………………………………………………………………………….96
ب  : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد……………………………………………………………………………………..96
ج  : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر…………………………………………………………………………………………………………………….96
د  : طریقه فروش اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار…………………………………………………………………………………………….97
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
گفتار چهارم : حبس مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
بند اول : فروش اضطراری مال در حبس……………………………………………………………………………………………………………………………100
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….103
الف : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
ب  : پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

فهرست جدول ها
 
جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول شماره 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول شماره 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول شماره 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول شماره 7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

چکیده
بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .
در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .
به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .
کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *