و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46
گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47
ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

پایان نامه و مقاله

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60
فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65
1ـ اخطار……………………….. 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73
1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

یک مطلب دیگر :

2ـ میانجیگری …………………… 80
3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار………………. 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92
2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96
5ـ آزادی مشروط ………………… 100
ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102
نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *