بند دوم: مال موقوفه…………………………………………………………………………………………. 21
بند سوم: موقوف علیهم…………………………………………………………………………………….. 23
بند چهارم: صیغه وقف……………………………………………………………………………………… 24
بخش دوم: تولیت…………………………………………………………………………………………… 25
مبحث نخست: مفهوم تولیت……………………………………………………………………………… 25
گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت……………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت…………………………………………………… 26
گفتار نخست: اقسام تولیت ………………………………………………………………………………. 26
بند نخست: تولیت منصوب……………………………………………………………………………….. 26
بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب)…………………………………………………………………. 27
گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت………………………………………………………………………… 28
بند نخست: تولیت عقد است……………………………………………………………………………… 28
بند دوم: تولیت عقد لازم است……………………………………………………………………………. 29
مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی………………………………………….. 30
گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت…………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت………………………………………………………………………. 31
گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی…………………………………………………………………… 32
فصل دوم: نحوه اداره موقوفه………………………………………………………………………….. 35
بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه……………………… 35
مبحث نخست: مدیران وقف……………………………………………………………………………… 35
گفتار نخست: متولی………………………………………………………………………………………… 35

پایان نامه و مقاله

گفتار دوم: ناظر………………………………………………………………………………………………. 36
بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت………………………………………………………………. 36
بند دوم: اقسام نظارت………………………………………………………………………………………. 37
الف) نظارت اطلاعی……………………………………………………………………………………….. 37
ب)نظارت استصوابی……………………………………………………………………………………….. 37
مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف…………………………………………………………….. 38
گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی)………………………………………………. 38
بند نخست: اهلیت…………………………………………………………………………………………… 38
بند دوم: کفایت………………………………………………………………………………………………. 39
بند سوم: عدالت و امانت…………………………………………………………………………………… 40
بند چهارم: اسلام…………………………………………………………………………………………….. 41
گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط…………………………………………………………………………. 42
مبحث سوم: اداره موقوفه…………………………………………………………………………………… 42
گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی………………………………………………………….. 42
گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه………………………………………. 45
بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی…………………………………………………………….. 46
بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه…………………………………………………………………… 17
بند سوم: اداره موقوفات خاص……………………………………………………………………………. 19
بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف………………………………. 50
مبحث نخست: نصب مدیران وقف……………………………………………………………………… 50
گفتار نخست: مراجع نصب متولی……………………………………………………………………….. 50
بند نخست: واقف…………………………………………………………………………………………… 50
بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه…………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: نصب ناظر………………………………………………………………………………………. 51
مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف………………………………………………………………… 52
گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر…………………………………………………….. 52
گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین……….. 54
مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف………………………………………………………………………. 55

یک مطلب دیگر :

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم………………………………………………………………… 55
بند نخست : نظارت اشخاص ……………………………………………………………………………. 55
بند دوم : نظارت حاکم……………………………………………………………………………………… 55
گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه…………………………………………………………. 55
فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه      59
بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت……………………………………………………………. 59
مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف……………………………………………………. 59
گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف……………………………………………………………………… 59
گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون………………………………………………………………………. 60
مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف…………………………………………………………….. 61
گفتار نخست: استقلال چند متولی……………………………………………………………………….. 61
گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان…………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم: حالت اطلاق…………………………………………………………………………………… 62
مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی)…………………………………………….. 62
گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه……………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه………………………………………………………… 63
گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه……………………………………………………………………….. 65
بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و  امورخیریه……………………………………. 66
مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات…………………………………………………… 66
گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه……………………….. 68
بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم……………………………………………………… 68
بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه…………………………………………………………. 69
بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر…………………………………………………………. 69
گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات………………………………………………… 71
بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه…………………………………………………………… 71
بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی……………………………………………………………………. 72
بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات……………………………………………………………………… 72
مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات……………………………………… 73
گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن…………………………. 73
بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی……………………………………………………………… 73
بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق…………………………………………………… 73
گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی…………………………………………………. 74
مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات…………………………. 75
گفتار نخست: حمایت قضایی…………………………………………………………………………….. 75
گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی……………………………………………………………………….. 75
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 78
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 80
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. 81
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 84
چکیده
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *