ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21
الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24
ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24
ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25
د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25
ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26
ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41
نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45
گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45
بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49
الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49
ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49
ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

پایان نامه و مقاله

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61
ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61
الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61
ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68
بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

یک مطلب دیگر :

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90
بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91
ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96
نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99
فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103
بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110
بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111
بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115
بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124
الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126
ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129
نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *