و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26
هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26
گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32
1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33
2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34
3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34
فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56
الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57
1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57
2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58
3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58
4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

پایان نامه و مقاله

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59
بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60
الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61
ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62
ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63
د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64
هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64
1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64
2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65
مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76
مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77
گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78
بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79
بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85
بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92
فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96
گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98
بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99
بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100
گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108
بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108
بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109
گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110
بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111
بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112
مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113
گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114
1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115
2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116
3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119
4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122
5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122
گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124
1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125
الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126
ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128
2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129
3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132
4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135
5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136
6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139
7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140
مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142
1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143
2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148
3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151
4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155
نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *