مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………8
گفتار اول: ولد الزنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
گفتار دوم:  طفل متولد از وطی به شبهه…………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار سوم:  اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….12
بند اول:  لقاح مصنوعی با نطفه شوهر……………………………………………………………………………………………………………… 12
بند دوم:  لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی………………………………………………………………………………………………………13
مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع………………………………………………………………………………………………………..16
فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال……………………………………………………………………….19
مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………20
گفتار اول: عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20
بند اول:  محیط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
بند دوم: عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….23
بند سوم:  عامل قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
بند چهارم: عامل جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم:  علل فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند اول: عوامل فردی روانی………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند دوم :  عوامل فردی جسمانی……………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار سوم: سایر عوامل………………………………………………………………………………………………………………………………………28
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………….29
گفتار اول:  حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار دوم:  حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………………………31
بند اول:  حضانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم: ولایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
فصل چهارم:  نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی……………………………………………………35
مبحث اول:  نفقه اطفال نامشروع………………………………………………………………………………………………………………………..36
گفتار اول: تعریف نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………36

پایان نامه

بند اول:  معنای لغوی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….36
بند دوم:  معنای اصطلاحی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….36
– نفقه از نظر فقهای اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….37
– نفقه از نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………………37
گفتار دوم: انواع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
بند اول: نفقه زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
بند دوم:  نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب………………………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:  نفقه طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………42
بنداول:  در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
الف : درفقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………42
ب: در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
بند دوم: در حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………48
گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………….55
بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه……………………………………………………………………………………………55
بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه……………………………………………………………………………………………………..56
بند سوم:  استقراض در نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه…………………………………………………………………………………………………………….57
بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه………………………………………………………………………………………………………………………….57

یک مطلب دیگر :

بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق……………………………………………………………………………………………58
بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 59
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن…………………………………………………………………………………………….60
بند اول:  کار شناسی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….60
بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………61
بند سوم:  سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم :  ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………63
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………..66
گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان………………………………………………………………66
گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا……………………………………………………………………67
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه…………………………………………………………………..68
گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………….68
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..69
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 

چكیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
 
فصل اول
کلیات

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *