– محیط خانواده.. 45
– کمبودهای خانوادگی.. 46
– طلاق.. 46
– محیط مسکن.. 47
– آموزش.. 48
– محیط جغرافیایی.. 49
– آبوهوا و فصول.. 49
– علل اکولوژی.. 50
– شهرو روستا.. 50
ب- عوامل اقتصادی.. 51
-تورم.. 53
ج-محیط سیاسی.. 54
د-عوامل فرهنگی.. 55

مقالات و پایان نامه ارشد

2-3-پیشگیری.. 56
2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم.. 56
2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 56
2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 57
2-3-2-عناصر پیشگیری از جرم.. 58
2-3-2-1-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه.. 58
2-3-2-2-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه.. 58
2-3-2-3-کاستن از آثار جرم.. 59
2-3-2-4-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی.. 59
2-3-3-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام.. 60
2-3-4-1- پیشگیری اجتماعی.. 61
الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار.. 62
ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار.. 62
2-3-4-2-پیشگیری قضایی.. 63
2-3-4-3- پیشگیری انتظامی.. 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 66
3-2-روش تحقیق.. 67
3-3-جامعه آماری تحقیق.. 68
3-4-نمونه گیری.. 69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4-1-روش نمونه گیری.. 69
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 70
3-6-ابزار سنجش.. 71
3-7-روایی و پایاییابزار سنجش.. 71
3-7-1-روایی پرسشنامه.. 72
3-7-2-پایایی پرسشنامه.. 72
3-8-متغیرهای پژوهش.. 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 74
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش.. 75
نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق.. 77
جدول 4-3:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79
نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79
جدول 4-4:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 80
نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 81
نمودار 4-5: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق.. 82
نمودار 4-6: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق.. 84
جدول 4-7:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 84
نمودار 4-7: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 85
نمودار 4-8: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق.. 86
جدول 4-9:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 86
نمودار 4-9: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 87
جدول 4-10:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 87
نمودار 4-10: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 88
جدول 4-11:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 88
نمودار 4-11: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 89
جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه.. 90
ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش.. 90
جدول 4- 13: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی.. 91
جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر.. 92
جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد.. 93
جدول شماره 4-16: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین.. 94
جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد.. 95


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *