گفتار اول- دفاتر ثبت : 35
بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : 36
بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : 37
مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 38
مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : 41
مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) : 43
مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : 46
مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 46
مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 47
مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: 47
گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : 48
گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : 48
گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : 49
گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: 49
مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 55
گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : 57
گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : 58
گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : 58
مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی.. 58

پایان نامه

مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت… 59
فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی.. 62
مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت… 62
مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: 64
مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی.. 65
مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی.. 87
مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث… 87
مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملك…. 90
مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت… 92
مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض…. 94

یک مطلب دیگر :

مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت… 98
بند اول- به صورت تقدیم دادخواست… 98
بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا 98
مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات… 101
مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض…. 101
مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض…. 104
مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض…. 106
مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض…. 107
مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض…. 109
مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. 110
مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. 112
مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی.. 112
مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – تركیب… 115
مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض…. 118
مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض…. 118
مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت… 118
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122
فهرست منابع. 129
چکیده انگیلیسی.. 135
 
فصل اول:کلیات
 
چکیده
دراین پایان نامه به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و … اشاره خواهد شد.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310 هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.
کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.
 
1-مقدمه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *